LandboNord: Skattesager bør genovervejes

En længe ventet afgørelse fra Landsskatteretten om familieoverdragelse af ejendomme åbner ifølge en rådgiver nu op for, at tidligere sager bør genovervejes. Blandt andet i sager om landbrugsejendomme.

Skattestyrelsen har netop tabt en vigtig og principiel sag ved Højesteret. Afgørelsen betyder, at den kendte 15 procent-regel, hvor ejendomme ved familiehandler kan overdrages til ejendomsvurderingen +/- 15 procent, er blevet bekræftet. Afgørelsen har været ventet med spænding af revisorer og skatterådgivere, blandt andre af chefrådgiver for skatteområdet i LandboNord, Jens Chr. Obel, da mange lignende sager ligger i kø ved Landsskatteretten, som afventede netop denne afgørelse.

-  Skattestyrelsen har gennem de seneste par år rejst mange sager ved Skatteankenævn og Landsskatteretten, hvor styrelsen har tilsidesat den mellem køber og sælger aftalte pris på ejendommen med henvisning til, der forelå såkaldte særlige omstændigheder. I alle tilfælde med den konsekvens, at overdragelsen af ejendommen så ville udløse højere skatter eller gaveafgifter, siger Jens Chr. Obel.

Med afgørelsen forventer Jens Chr. Obel, at Skattestyrelsen vil tabe hovedparten af de sager, der er rejst om tilsvarende forhold. Desuden kan der være grundlag for at søge om genoptagelse i sager, hvor en skatteyder har accepteret Skattestyrelsens afgørelse i lignende sager. 

Efter i sømmene

-  Der ligger flere afgørelser, som bør kigges efter i sømmene. Blandt andet i forbindelse med generationsskifter i landbruget, hvor skattespørgsmålet er en vigtig del af det samlede regnestykke. Jeg kan kun opfordre til, at man kontakter LandboNord eller sin skatterådgiver, hvis man har på fornemmelsen, at man kan være omfattet af den nye afgørelse, siger Jens Chr. Obel.

Afgørelsen bekræfter, at ejendomme kan overdrages til den offentlige ejendomsvurdering, medmindre følgende »særlige forhold« foreligger:

  • Der er indhentet vurdering fra ejendomsmægler om ejendommens forventede markedspris
  • Ejendommen er belånt af køber til en pris, der overstiger den aftalte pris
  • Testamentariske dispositioner der viser, at parterne reelt lægger en anden handelsværdi til grund

Derimod er der ikke noget til hinder for, at forældre et par år forud for overdragelse har købt ejendommen til en højere pris, end den ejendomsvurdering, der anvendes ved overdragelsen til et barn. Også for landbrugsejendomme der handles til væsentlige værdier, vil ejendomsvurderingen fortsat kunne anvendes ved familieoverdragelser. 

I forhold til udsendelse af nye ejendomsvurderinger for landbrugs- og andre erhvervsejendomme, som forventeligt sker i løbet af 2022, vil det altså i endnu i et par år være muligt at benytte de ejendomsvurderinger der gælder nu.

-  Det er er vigtigt at slå fast, at den mangeårige praksis baseret på gaveafgiftscirkulæret fra 1982 fortsat er gældende. Dvs. når overdragelse af ejendomme sker indenfor familien, er der fortsat et retskrav på at kunne anvende en værdiansættelsesmetode baseret på den offentlige ejendomsvurdering, uanset hvad Skattestyrelsen måtte mene. Om den særlige praksis på længere sigt vil blive ændret ved lov, er en helt anden sag, siger Jens Chr. Obel.
 

Læs også