Dynamisk gødningsstrategi

Planteavlskonsulent påpeger, at det er vigtigt, at gødningsstrategien løbende tilpasses vækstsæsonens givende forhold (vådt, tørt eller normalt) samt, at der bliver reguleret i forhold til husdyrgødningens reelle næringsstofsammensætning og udnyttelsesforhold.

Vintersædsmarkerne står mange steder godt, dog ses der flere sent såede hvedemarker med lav vækst. Flere har i år større områder i markerne, der er vandlidende, og hvor der kan være stor usikkerhed om vintersæden overlever. Sådan fremgår det af Velas’ Afgrødenyt, hvor planteavlskonsulent Lenette Broksø Iversen giver råd til forårets gødningstildeling.

Første kvælstoftildeling i vintersæd

- Den første kvælstoftildeling skal ske, når væksten starter, altså når du tydeligt kan se små hvide rødder. Det er vigtigt, at du tager hensyn til afgrødens udvikling. Start med de svage marker, da rodnettet her er mindst, og planten dermed har en begrænset adgang til kvælstofmængden i jorden, forklarer hun og vurderer, at en tidlig kvælstoftildeling i tynde marker kan stimulere dannelsen af ekstra sideskud.

- I vinterbyg, vinterrug og triticale er tidlig tilførsel af kvælstof vigtigere end i vinterhvede. Udbringning kan ske på arealer, hvor der er let frost om morgenen, men kravet er, at jorden tør op i dybden i løbet af dagen.

Kraftige vintersædsmarker med mange sideskud skal der, ifølge konsulenten, ikke klages over, men det giver en øget risiko for lejesæd.

- For at mindske risikoen for lejesæd, vil en tredelt gødningsstrategi med mindre kvælstof mængder pr. gang være at fortrække i forhold til en todelt gødningsstrategi. Herved kan du styre væksten mod en mere stråstiv afgrøde, og dermed begrænse antallet af sideskud, der alligevel ikke bliver aksbærende, lyder det.

Hvor der er brug for fosfor og kalium, bør dette tilføres ved første gødskning.

Vinterhvede

En todelt og en tredelt kvælstoftildeling vil normalt resultere i stort set samme udbytte.

- En todelt strategi resulterer ofte i en lidt lavere proteinprocent og lidt større risiko for lejesæd. Ved en tredeling af kvælstofmængden, giver den sidste tildeling mulighed for en omfordeling af kvælstof efter væksten på de enkelte marker. Biomassen omkring stadie 37 kan anvendes til vurdering af afgrødens restbehov, siger Lenette Broksø Iversen.

Anden tildeling (hovedtildelingen) sker i begyndelsen af strækningsfasen (typisk fra midt i april til slutningen af april). Jo kraftigere afgrøde, jo senere udbringning. Der bør altid gå mindst 14 dage til tre uger fra første tildeling. Jo senere anden tildeling sker, jo højere bliver proteinindholdet, og risikoen for lejesæd – især i kraftige marker – falder. En sen anden tildeling kan dog resultere i et udbyttetab, hvis det bliver meget tørt, med dårlig gødningsvirkning til følge. Til sammen bør der, ifølge Velas, ikke gives under 150 kg kvælstof i første og anden tildeling.

- Tredje tildeling kan ske i stadie 33-37. Helt indtil stadie 50 (begyndende skridning) kan der forventes fuld udbytteeffekt.

For brødhvede tildeles ekstra kvælstof i stadie 55-59.

Gylle helt frem til maj

Gylle til vinterhvede kan tildeles fra midt i februar og helt frem til 1. maj med godt resultat. Anvendes gylle ved den første tildeling, bør der suppleres med en mindre mængde handelsgødning med et højt svovlindhold, for eksempel svovlsur ammoniak.

- Ellers bør svovlforsyningen sikres ved at anvende forsuret gylle. Især i år, hvor der har været meget nedbør, er der stor risiko for svovlmangel i afgrøden, siger Lenette Broksø Iversen.

En gylleanalyse er vigtig, for at du kan tilpasse din gødningsstrategi. Hvis du har et præcisionsjordbrug, skal der foreligge en analyse af udbragt gylle til dokumentation for tilført kvælstof. Det er vigtigt, at du kender værdien af gyllen inden udbringning af den sidste handelsgødning, ellers har du ikke mulighed for at dokumentere faglig omfordeling og tilpasning af din gødningsplan.

Vinterbyg

Vinterbyg har normalt en meget tidlig og kraftig vækst i forhold til de andre vintersædsarter, og har derfor behov for kvælstof relativt tidligt i foråret. Første tildeling bør ske inden 1. april.

- Landsforsøg og forsøg fra England tyder på, at tilførsel af en større andel af kvælstoffet i det tidlige forår kan være med til at stimulere et større antal aksbærende skud. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en tidlig tilførsel af en stor mængde kvælstof også øger risikoen for lejesæd, forklarer Lenette Broksø Iversen.

Hun pointerer, at har man erfaring med lejesæd på bedriften, bør vækstreguleringsstrategien tilpasses derefter.

- Om man vælger en to- eller tredelt kvælstoftilførsel, har en minimal betydning for høstudbyttet. Ved en tredelt kvælstoftilførsel reduceres risikoen for lejesæd, og proteinprocenten i kernen øges en lille smule. Tredeling er desuden en god strategi, når man ønsker at omfordele kvælstof efter væksten på de enkelte marker, siger hun.

Ved en todelt strategi skal vinterbyggen være færdiggødet i sidste halvdel af april. For en tredelt tilførsel gemmes cirka 40 kg kvælstof, som udbringes i stadie 32-37 (ultimo april).

Undgå køreskader

Gylle til vinterbyg udbringes optimalt set ved begyndende vækst i foråret, for at minimere køreskaden. Tidlig tilførsel af kvælstof er vigtigere i vinterbyg end i vinterhvede, men så længe første tildeling sker inden 1. april, koster det sjældent udbytte.

Gylle til vinterbyg bør udbringes ved begyndende vækst i foråret, da gylle, ligesom flydende gødning, virker langsommere. På lokaliteter, der er disponeret for manganmangel, vil det være optimalt at starte vinterbyggen op med svovlsur ammoniak.

Vinterrug og triticale

Tidspunktet for første tilførsel af kvælstof til vinterrug og triticale bør ligge tidligt. Så længe første tildeling sker inden 1. april, koster det sjældent udbytte. Jo mere kvælstof der tildeles tidligt, jo lavere bliver proteinprocenten, og risikoen for lejesæd øges. I svage marker bør kvælstofmængden øges lidt.

Anden tildeling bør, ifølge planteavlskonsulenten, ske i begyndelsen af april. Flydende gødning eller andre amidholdige gødninger skal udbringes 8-14 dage før, fordi de skal omdannes til ammonium, før de virker. Tredje tildeling omkring stadie 32-34 (ultimo april) med fuld udbytteeffekt. Tredelingen kan sikre et lidt højere udbytte og proteinindhold end en todeling.

Gylle til rug skal udbringes tidligt, for at afgrøden skades mindst muligt, da sen nedkørsel af planterne, øger risikoen for meldrøjer.

Ligesom ved vinterhvede og vinterbyg er det vigtigt at huske risikoen for svovlmangel. Hvis den første tildeling sker i form af gylle, bør der suppleres med en mindre mængde handelsgødning med et højt svovlindhold – for eksempel svovlsur ammoniak eller ved at anvende forsuret gylle.

Læs også