Hvor godt gøder biogasgylle?

Biogasgylle indgår i stadig flere gødningsplaner, og derfor gennemførte Sagro i 2019 et forsøg, der skulle belyse effekt og udbytte af biogasgylle sammenlignet med andre gylletyper samt handelsgødning.

- Forsøget er udført i et samarbejde mellem Sagro og Nature Energy og blev i efteråret 2018 udlagt ved Gørding på en god sandjord, fortæller Christina S. Jørgensen, planterådgiver hos Sagro.

Der var udlagt seks led med forskellige behandlinger i fire gentagelser i henholdsvis vinterbyg, vinterrug og vinterhvede.

I hver af arterne var målet at ramme det samme kvælstofniveau i alle led. Der blevet tildelt 170 kilo kvælstof pr. hektar i hver af gylletyperne og suppleret op med kvælstofgødning for at sikre, at afgrøden var velforsynet.

Velgødet jord

- Forsøget ligger i en velgødet jord med et højt indhold af næringsstoffer og organisk materiale, hvilket også kommer til udtryk i forsøgsresultaterne. For eksempel blev kerneudbyttet i det led, hvor der ikke blev tilført gylle eller NPK-gødning, alligevel tilfredsstillende, fortæller Christina S. Jørgensen og begrunder det med jordens gode næringsstoftilstand.

Hun understreger, at omkostningerne i leddet uden tilførsel af gylle eller NPK-gødning var holdt på et minimum, da der kun var kørt en smule kvælstofgødning ud i foråret.- I hveden gav dette led et økonomisk udbytte på knap 5.000 kroner pr. hektar (DB2), og holdt op imod de led, der fik tilført gylle, kastede disse led mellem 0-500 kroner mere af sig, siger hun.

Seks forsøgsled:

  1. Ingen gylletilførsel
  2. NPK-gødning 21-3-10, 525 kilo pr. hektar
  3. Biogasgylle, 35 tons pr. hektar
  4. Slagtesvinegylle, 34 tons pr. hektar
  5. Kvæggylle, 45 tons pr. hektar
  6. Minkgylle, 15 tons pr. hektar

Lille merudbytte ved minkgylle

Resultaterne af forsøget viser, at udbyttet stort set er det samme, uanset gylletype der anvendes. Dog er der et lille merudbytte i leddene der har fået minkgylle.

- Når vi ser på det over længere tid, vil der i leddene med mink- og svinegylle dog blive taget af jordens kaliumbeholdning. Årsagen er, at der ved tilførsel af netop de to gylletyper, især ved minkgylle, bliver udbragt mindre kalium, end afgrøden bortfører, forklarer planterådgiveren.

Hun understreger, at der derfor vil være behov for at tilføre ekstra kalium til afgrøder, der udelukkende gødes med mink- og svinegylle, for at opretholde jordens næringsstoftilstand.

I leddene med kvæg- og biogasgylle opretholdes jordens frugtbarhed og næringsstoftilstand, da disse gylletyper har et højt indhold af kalium og organisk stof. Når biogasgyllen falder en smule bedre ud end kvæggyllen, skyldes det ifølge rådgiveren, at tilgængeligheden af næringsstofferne i biogasgyllen er højere end i kvæggyllen.

- Ser vi på leddet med handelsgødning er det klart her, vi finder det højeste kerneudbytte i de seks led. Men ved ensidig gødskning med handelsgødning bliver der for alvor tappet af jordens ressourcer – både af næringsstofferne og af jordens indhold af organisk materiale. På lang sigt kan det give udfordringerne og manglende udbytte, medmindre der tilføres organisk gødning til jorden, siger Christina S. Jørgensen.

hl

Læs også