Vælg den rette såmaskine til reduceret jordbearbejdning

Vælg den rette såmaskine til reduceret jordbearbejdning

- Reduceret jordbearbejdning, direkte såning, strip-till og Conservation Agriculture er begreber der bruges i flæng og til tider i forkert sammenhæng, siger landskonsulent Henning Sjørslev Lyngvig, PlanteInnovation, Seges, der dog ser forskelle især blandt de såmaskiner, der benyttes i de forskellige dyrkningssystemer.

- Ser vi på såmaskiner til opharvet reduceret jordbearbejdning, falder valget oftest på en kombisåmaskine med skiveskær, siger han.

En kombisåmaskine har stort set altid to rækker diske til muldning af jorden, med efterfølgende såning med skiveskær. Desuden vil der være en pakker, enten før eller efter skiveskærene.

Alsidig maskine

- Denne type såmaskine er udbredt, på grund af sin alsidighed, da den også kan så i pløjet jord, forklarer Henning Sjørslev Lyngvig og giver Väderstad Rapid boksmaskine og Spirit kombisåmaskine som eksempler.

- De to eksempler på såmaskiner er kendetegnede ved, at de både kan anvendes i det pløjefri system efter harvning samt efter pløjning. Nogle bruger dem til »tilpasset« direkte såning for at opnå en muldning under underoptimale forhold. Man kan diskutere om det er »rigtigt« direkte såning, lyder det fra konsulenten.

- Direkte såning i stub stiller større krav til såmaskinen, sammenlignet med såmaskiner til pløjefri såning efter opharvning, da der ikke foretages en muldning af jorden. Her bliver meget tør eller vandmættet jord en særlig udfordring, ligesom der skal fokuseres på godt stubmanagement, for at undgå hair-pinning, hvor stubrester presses ned i sårillen af såskærene.

- En gammel læresætning siger at; »Kernen skal placeres i komprimeret jord på fast og fugtig bund«. Ved hairpinning ligger kernen ovenpå stubrester, der er ingen eller lille jordkontakt og fremspiringen reduceres, forklarer Henning Sjørslev Lyngvig.

Tandskær

Ved direkte såning vælges der typisk en skiveskærssåmaskine eller en tandskærssåmaskine. Eksempler på skiveskærssåmaskiner kan være Multiva Forte, Horsch Avatar og Sly Boss. Maskintypen skal kunne præstere et højt skærtryk, ved såning i tør jord.

Tandskærssåmaskiner har ifølge landskonsulenten den force i forhold til skiveskærssåmaskiner, at tanden arbejder under halm og afgrøderester, så der ikke er risiko for pair-pinning. Til gengæld er tænderne på de fleste tandskærssåmaskiner ophængt i en stiv ramme.

Uden individuel dybdestyring for hver tand, er sådybden ikke nøjagtig, medmindre marken er fuldstændig jævn og fuldstændig flad. I praksis vurderes dette af Henning Sjørslev Lyngvig at være tæt på umuligt.

Sådybde

- Tidligere landsforsøg har påvist et udbyttetab ved såning af vårbyg henholdsvis tre centimeter for dybt og tre centimeter for øverligt. Tilstræbt sådybde var fire centimeter. Ved såning i en centimeter var udbyttetabet fem procent og ved såning i syv centimeter var udbyttetabet seks procent. Nøjagtig såning skal altså tages alvorligt, lyder det fra landskonsulenten, der fremhæver Köckerling, der har lavet en form for dybdestyring på deres tandskærssåmaskine Ultima.

- Det har de gjort, ved at montere et dybdestyringshjul på hver tand, siger Henning Sjørslev Lyngvig.

Ifølge landskonsulenten kan såmaskiner til direkte såning i stub og Conservation Agriculture være de samme.

De såmaskiner, der anvendes til strip-till i Danmark, er typisk tandskærssåmaskiner, der kombinerer en relativ dyb grubning med såningen. Altså en variant af det oprindelige strip-till koncept. Grubningen foretages typisk imellem sårækkerne, så der arbejdes i en relativ stor andel af jorden.

- Maskinerne har typisk større rækkeafstand end andre såmaskiner. To eksempler er Mzuri Pro-Til og Claydon Hybrid. Mzuri Pro-Til har en række grubbetænder forrest, der muliggør dyb bearbejdning op til 22 centimeter. Her placeres gødning også i et lodret bånd.

Rækkeafstand

- Efter hjulpakkeren sidder såtænderne, der har en rækkeafstand på 33 centimeter ved en tre meters maskine og 36 centimeter ved en fire meters maskine. Der sås to rækker pr. skær med en afstand på fem tommer eller 12,7 centimeter.

- Så den effektive rækkeafstand bliver cirka 20-13-20 centimeter ved en tre meters såmaskine og cirka 23-13-23 centimeter ved en fire meters såmaskine, forklarer Henning Sjørslev Lyngvig.

Hybrid er opbygget med en smal grubbetand forrest, der kan arbejde i op til 15 centimeters dybde. Der er 30 centimeter mellem såtænderne, og hver såskær sår i et bånd på cirka 15 centimeter, hvilket giver en rækkeafstand på 15 centimeter mellem båndene.

Grubbetænderne arbejder mellem såtænderne, og muligheden for at placere gødning bag grubbetanden kan tilvælges.

Fællestræk

Kravene til såmaskiner til direkte såning og Conservation Agriculture har mange fællestræk. En vigtig forskel er, at der i CA ofte er en meget større andel af plantemateriale på jordoverfladen, som følge af systematisk anvendelse af efterafgrøder.

- Derfor skal der virkelig fokuseres på at vælge en såmaskine, der kan håndtere stor andel af plantemateriale. Flere af såmaskinerne nævnt under Strip-till og direkte såning kan også være aktuelle til CA, men også John Deere 750A åbner sårillen med en 46 centimeter høj skive, der er vinklet syv grader. Efter placering af frøene lukkes sårillen med skråtstillede lukkeskær og et trykhjul, forklarer konsulenten.

Weaving GD’s skær er vinklet 25 grader. Skærene løfter jorden, placerer frøene samt eventuel gødning, hvorefter pakhjulet trykker sårillen til. Jordoverfladen efterlades meget uberørt.

- Der er flere positive erfaringer med, at vinklede skær sikrer, at sårillen lukkes ved underoptimale såforhold. Åbne såriller er, ligesom hair-pinning, en ofte set problemstilling ved CA/direkte såning, siger Henning Sjørslev Lyngvig.

hl

Fire dyrkningssystemer

Pløjefri dyrkning

Der harves oftest to gange før såning. Første gang øverligt i 2-4 cm dybde for at fremme fremspiring af spildkorn/frø. Vingeskær anbefales for at sikre god opblanding. Anden gang kort tid før såningen, for at skabe et såbed, så såmaskinen har optimale forhold.

Dybden af anden harvning sker i forhold til den kommende afgrøde. Ved strukturfølsomme afgrøder som raps i 15-18 cm, majs og kartofler i 20-30 cm, da disse afgrøder ofte dyrkes på skarp sandjord med tendens til pakning. Beslutningen bør bero på en konkret vurdering af behovet.

Før mindre strukturfølsomme afgrøder som vårbyg og hvede harves der ofte i 8-12 cm dybde. Erfaringen fra praksis er ofte, at behovet for de dybe harvninger aftager, når jorden har været dyrket pløjefri i en årrække.

Der er stor variation i valg af harvedybder. Ovenstående er landmandserfaringer.

Direkte såning

Ved direkte såning foretages der ikke harvning før såningen. Da man ikke har opharvningen til at opblande og fordele snittet halm, er det meget vigtigt at have øget fokus på, at mejetærskeren fordeler halm og avner optimalt.

Der bruges ofte en strigle kort tid efter høst for at fordele halm og avner bedst muligt. Det kan anbefales, at striglingen foretages på skrå – cirka 30 grader af såretningen.

Ved direkte såning i den »rene« form, anvendes der en såmaskine der ikke laver jordbearbejdning, fx med diske. Det kan være en ren skiveskærssåmaskine, eller en tandskærssåmaskine.

Nogle vælger at foretage en form for tilpasset direkte såning, hvor der anvendes en skiveskærssåmaskine med diske. Grunden kan være, at den lette jordbearbejdning gør det lettere for skiverne at placere kernen optimalt ved underoptimale forhold i meget tørre eller meget våde år.

Strip-till

Strip-till betyder stribedyrkning. I den oprindelige form bearbejdes jorden i striber, hvorefter såmaskinen sår i de samme striber. Stribedyrkning defineres ofte ved, at mindre end en tredjedel af jorden bearbejdes.

Ved anvendelse af RTK-autostyring (i daglig tale GPS) er det muligt at ramme striben nøjagtig.

Det vi i Danmark oftest kalder strip-till, er en tilrettet udgave, hvor den forudgående stribebearbejdning udelades, og hvor såmaskinen foretager en samtidig dybdebearbejdning af striben i 15-25 cm dybde. Disse såmaskiner sår altid på øget rækkeafstand.

En fordel ved strip-till er, at jorden lettere dræner store nedbørsmængder væk fra sårillen om efteråret. Halm og avner håndteres typisk på samme måde som beskrevet under direkte såning.

Conservation Agriculture (CA)

Conservation Agriculture har lighedspunkter med direkte såning. Den væsentligste forskel er, at der i CA er stor fokus på, at der ikke foretages jordbearbejdning, samt at efter- og mellemafgrøder anvendes systematisk. I Danmark defineres CA således:

Minimal forstyrrelse af jorden

Permanent dække af jorden enten med afgrøderester eller efterafgrøder

Sædskifte, hvor samme afgrøde ikke dyrkes to år i træk.

I forhold til såmaskiner medfører det, at der anvendes »rene skiveskærsmaskiner« uden diske, eller tandsåmaskiner med bearbejdningsdybde begrænset til lidt mere end sådybden.

Kilde: PlanteInnovation, Seges

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også