Styrelse affejer landboforenings miljøkritik i Karrebæk Fjord

Miljøstyrelsen afviser hovedpart af landboforenings kritik omkring Karrebæk Fjord. Her blev der sidste år givet tilladelse til at dumpe oprenset slam fra sejlrende i den målsatte fjord. Styrelsen stiller spørgsmålstegn ved landboforeningens egne prøver.

Det havde ikke betydning for miljøet, at der blev dumpet slam inde i Karrebæk Fjord som følge af oprensningen af en sejlrende i begyndelsen af sidste år.

Sådan lyder det i et notat fra Miljøstyrelsen, som dermed går i rette med de kritikpunkter, som den sjællandske landboforening Gefion rejste tilbage i oktober. Gefion mente ellers at have bevist det modsatte i sine egne prøver fra det område, hvor det oprensede materiale fra sejlrenden var blevet dumpet. I Landboforeningen, som har været stærkt utilfreds med, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre at få tilladelse til såkaldt bypassing i den i vandområdeplanerne højt målsatte fjord, har man i sine prøver fundet rester af det miljøfarlige stof TBT på værdier helt op til 90 mikrogram pr. liter. Grænseværdien er på 7 mikrogram pr. liter. Fra Gefion lød det i oktober, at prøverne er bevis for, at det ikke passede, da Miljøstyrelsen tidligere i år sagde, at der ikke var problemer angående TBT i det oprensede materiale fra sejlrenden.

Fra Miljøstyrelsen lyder det dog i notatet:

- Miljøstyrelsen har ikke negligeret indholdet af TBT. Miljøstyrelsen forholder sig altid til sedimentets indhold af forurening fra det sted, hvor det tages op fra havbunden, og inden det placeres et nyt sted.

Prøver taget i gammel klapplads

Senere i notatet går styrelsen i rette med de prøver, som Gefion har taget fra området. De er blevet analyseret af laboratoriet Orbicon, som Miljøstyrelsen også selv anvender til at analysere prøver.

- Gefion har udtaget en enkelt sedimentprøve i selve bypass-området (altså det modtagende område), som ifølge Gefion er forurenet med et TBT niveau 820 procent over det nedre aktionsniveau. Desværre er Gefions prøve udtaget i et hjørne af bypass-området, hvor der tidligere har ligget en klapplads, som blev benyttet i 1950’erne og muligvis senere, skriver Miljøstyrelsen i sit notat.

Det bliver forklaret, at man i overvågningsprogrammet Novana frem til 2008 jævnligt har taget prøver af TBT på lokaliteten. De offentligt tilgængelige prøver viser, at den tidligere klapplads er forurenet med TBT. Der er endda tidligere målt et endnu højere indhold af TBT end Gefions prøve viste.

Fra Miljøstyrelsen lyder det altså, at Gefions prøver i Karrebæk Fjord ikke er repræsentative for hele det område, hvor materialet fra sejlrenden er blevet genplaceret, da prøven altså muligvis stammer fra en gammel klapplads.

- På baggrund af det foreliggende materiale er det Miljøstyrelsens vurdering, at Gefions prøve fra den gamle klapplads ikke underbygger deres påstand om, at bypass-aktiviteterne i 2018 i Karrebæk Fjord er årsag til kraftigt forhøjede koncentrationer i bypass-området, da materialet fra sejlrenden kun er svagt forurenet, lyder det i notatet fra Miljøstyrelsen.

Næringsstoffer ikke årsag

Også Gefions kritik, af at oprensningen af sejlrenden og den efterfølgende slamdumpning har stor betydning, når det kommer til næringsstoffer, bliver komplet afvist af Miljøstyrelsen.

Fra Gefion har det lydt, at forudsat, at Næstved Havn havde nået at udnytte hele den tilladelse, som de havde fået til at genplacere 28.000 kubikmeter sediment, så ville koncentrationen i området blive øget med 150 procent kvælstof, svarende til 60.000-66.000 kg kvælstof og 60 procent fosfor, svarende til 6.500 til 7.900 kg fosfor.

Næstved Havn nåede dog ikke at udnytte hele tilladelsen, inden Miljøstyrelsen trak tilladelsen tilbage.

Fra Miljøstyrelsen bliver det understreget, at det ikke var et forhøjet niveau af næringsstoffer, som var årsag til, at tilladelsen blev sat i bero, men forekomsten af ålegræsmålestationer på lokaliteten, hvor bundfaldet fra sejlrenden blev genplaceret. – I forhold til de af Gefion foretagne analyser af indholdet af næringsstoffer i sedimentet bemærker Miljøstyrelsen, at resultaterne heraf svarer til niveauet for indholdet i lignende sedimenttyper i tilsvarende kystvandsområder. Der er således ikke noget overraskende i tallene. Miljøstyrelsen kan ikke genkende påstanden om, at styrelsen skulle have negligeret næringsstofindholdet, lyder det i notatet.

Her lyder det også, at Miljøstyrelsen ikke har kendskab til, at der siden 1980 er blevet givet andre tilladeslser til bypassing end den, som den aktuelle sag drejer sig om.

Nyligt dumpet

I en pressemeddelelse fra Gefion, som blev sendt ud fredag eftermiddag, lyder det, at man ser styrelsens melding i notatet som bortforklaringer, og man afviser at have taget prøver et sted, som ikke er repræsentativt for det pågældende område i Karrebæk Fjord.

Fra Gefion lyder det, at dykkeren, der tog prøverne, kunne se, at slammet var dumpet for nylig.

- Styrelsen mangler stadig at fortælle, hvor de så har dumpet slammet, hvis det ikke er der, hvor Gefion tog prøverne, lød det i fredagens pressemeddelelse fra Gefion.

 

Læs også