BL mener, at Miljøstyrelsen misinformerer om manglende målinger

Chefjurist Nikolaj Schulz hos Bæredygtigt Landbrug har bedt miljøminister Lea Wermelin om at få rettet styrelsens formuleringer, da der mangler målinger i en stor mængde vandløb.

Ifølge Nikolaj Schulz mangler der kemiske målinger for prioriterede stoffer i mindst 94 procent af alle danske vandløb.

Der mangler kemiske målinger for prioriterede stoffer i mindst 94 procent af alle danske vandløb, fortæller chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz.

Ifølge ham får man dog imidlertid et helt andet indtryk, når man læser Miljøstyrelsens hjemmeside, og det mener han er et kæmpe problem.

- Informationerne på hjemmesiden skal være rigtige og fuldstændige. Det bør derfor tydeligt fremgå, at der mangler målinger i mindst 94 procent af vandløbene, siger han.

Derfor har han nu skrevet til miljøminister Lea Wermelin (S) for at få rettet oplysningerne. Ifølge chefjuristen har staten erkendt, at man ikke i Danmark lever op til EU’s krav om målinger. Blandt andet skete det tidligere på året i forbindelse med Bæredygtigt Landbrugs igangværende gødnings- og vandplanssag, hvor de manglende kemiske målinger er et gennemgående tema. 

- Kammeradvokaten bestred på intet tidspunkt, at der mangler målinger for prioriterede stoffer i det danske vandmiljø i mindst 94 procent af alle vandløb. Juridisk er det en klokkeklar tilståelsessag. Miljøstyrelsens hjemmeside afspejler dog ikke denne sandhed, måske fordi den er for ubekvem?, lyder det spørgende fra Bæredygtigt Landbrugs chefjurist.

- Hvis man som borger læser om Miljøstyrelsens overvågning, får man det indtryk, at alting kører efter Grønspættebogen. Intet sted fremgår det, at Danmark mangler at overvåge vandmiljøet. De manglende målinger er ikke noget nyt. De skulle have være foretaget siden 70’erne, og ministeriet er gentagne gange i de seneste årtier gjort opmærksom på problemet. Derfor er det mærkværdigt, at Miljøstyrelsen ikke gør opmærksom på dette faktum på sin hjemmeside, tilføjer Nikolaj Schulz.

Miljøstyrelsens formuleringer

Af Miljøstyrelsens hjemmeside https://mst.dk/natur-vand/overvaagning-af-vand-og-natur/vandloeb/ fremgår det blandt andet, at:

»Miljøstyrelsen tager vandprøver samt prøver af vandløbsbunden og af fisk i vandløbet. Prøverne analyseres for indholdet af metaller og andre miljøfarlige forurenende stoffer på et laboratorium. Der undersøges blandt andet for indholdet af kviksølv, blødgørere, sprøjtemidler, dioxiner og furaner i vandløbet. Tilsammen giver resultaterne et billede af, om vandløbet tilføres stoffer fra omgivelserne«.

Og:

»[...]Hvilke vandløb overvåger Miljøstyrelsen? 
Miljøstyrelsen laver undersøgelser i små og større vandløb i hele landet. De vandløb, som er en del af Danmarks vandområdeplaner, er i fokus. 
Vandløbene bliver udvalgt, så Miljøstyrelsen kender tilstanden i de fleste, også de vandløb, som er i risiko for ikke at leve op til miljømålene i vandområdeplanerne. De vandløb, som ligger i Natura 2000-områder, skal der holdes særligt øje med. Her kortlægger Miljøstyrelsen forekomster af dyr, fisk, planter og naturtyper, som er truede, sjældne eller karakteristiske for Europa.[...]«

Og det tilføjes: 

»[...]Sådan foregår overvågningen af vandløb 
Miljøstyrelsen undersøger tilstanden i de danske vandløb ved blandt andet at tage prøver og lave feltundersøgelser. 
Miljøfarlige forurenende stoffer 
Miljøstyrelsen tager vandprøver samt prøver af vandløbsbunden og af fisk i vandløbet. Prøverne analyseres for indholdet af metaller og andre miljøfarlige forurenende stoffer på et laboratorium. Der undersøges blandt andet for indholdet af kviksølv, blødgørere, sprøjtemidler, dioxiner og furaner i vandløbet. Tilsammen giver resultaterne et billede af, om vandløbet tilføres stoffer fra omgivelserne.[...]«

Læs også