Klimacontainere og klimapavilloner kræver også en tilladelse

Ved opsætning af klimacontainere eller klimapavilloner betragtes de jævnfør byggelovens bestemmelser som bygninger, og kræver dermed byggetilladelse. Ifølge rådgivere er det imidlertid ikke alle steder, at de ekstra kvadratmeter har fået tilladelsen.

Opsætning af en klimacontainer eller en klimapavillion kræver en forudgående tilladelse. Den procedure er imidlertid ikke altid gennemført, når rådgiverne Kira Langkjer fra SvineRådgivningen I/S og Tina S. Kristensen fra Byggeri & Teknik I/S kommer ud på ejendommene. Klimacontaineren er ifølge Kira Langkjer og Tina S. Kristensen ofte billigere i anskaffelse i forhold til klimapavillonen, men da klimapavillonen ofte er noget større, betyder det, at prisen pr. stiplads er mindre for klimapavillonen i forhold til -containeren.

Klimacontainere eller klimapavillioner kan ikke pludselig være en del af ejendommens oversigtsplan uden en forudgående tilladelse. Det er imidlertid ikke altid det, der er sket, når rådgiverne Kira Langkjer fra SvineRådgivningen I/S og Tina S. Kristensen fra Byggeri & Teknik I/S kommer ud på ejendommene.

- Ved opstart af miljøgodkendelser samt ved besøg på ejendomme kan vi opleve, at klimacontainere og klimapavilloner er opstillet uden den fornødne miljøgodkendelse samt byggetilladelse jævnfør byggelovens bestemmelser.

- Disse placeres ofte i tæt forbindelse med eksisterende bebyggelse, og/eller mellem eksisterende staldanlæg.  Dette kan give problemer i forhold til indplaceringen i brandklasse, brandsikring af eksisterende bebyggelse og føre til ændrede flugtvejsforhold i staldanlæggene, påpeger Kira Langkjer og Tina S. Kristensen.

Ifølge de to rådgivere er de ekstra kvadratmeter selvfølgelig opstillet i god tro, da de skal være med til at hjælpe med ekstra omsorg for de helt små grise, der måtte have behov for det. Oftest opsættes en klimacontainer eller -pavillon, fordi byggeomkostningerne er lavere end ved et traditionelt byggeri.

Inden opsætning

Ved opsætning af klimacontainere eller klimapavilloner betragtes de jævnfør Byggelovens bestemmelser som bygninger, og kræver dermed byggetilladelse.

Byggetilladelsen skal ansøges via byg og miljø-portalen på www.bygogmiljoe.dk, hvor tegningsbilag, afkrydsning af tekniske bestemmelser og indplaceringen i brandklasse er en del af ansøgningen. Bygningsreglementet opererer med 3 brandklasser, Brandklasse 1, Brandklasse 2 samt Brandklasse 3.

I processen omkring ansøgningen om byggetilladelsen, afklares det med en rådgiver, hvor klimacontaineren eller -pavillonen kan placeres mest hensigtsmæssigt.

- Hvis placeringen ikke er hensigtsmæssig, kan det blive en meget dyr fornøjelse. Dette kan betyde ekstra udgifter til både sagsbehandling og brandmæssige foranstaltninger, som er nødvendige for at byggetilladelsen kan gives, oplyser Kira Langkjer og Tina S. Kristensen.

Hvad der er afgørende for indplacering i brandklasse, afhænger af mange ting.

Areal og placering

De to rådgivere forklarer nærmere, at det dog helt overordnet gælder, at bygningen ikke må være større end 600 m2 for at være i BK1. Det gælder bygningen alene eller det samlede bygningsareal, som klimacontaineren eller -pavillonen i alt er sammenhængende med (det vil sige, ikke er brandmæssigt adskilt fra i form af en indbyrdes afstand på mellem 7,5-10 meter eller i form af en konstruktionsmæssig brandadskillelse).

- Her er det særlig vigtigt med adskillelse til oplag af halm og foder i lader og siloer, som har en høj brandværdi. Hvis bygningsarealet er over 600 m2 og brændværdien er over 1.600 MJ/m2, kan det forventes, at der skal ansøges i BK2 eller BK3 med tilhørende certificeret brandrådgiver.

Dette kan betyde, at de nye kvadratmeter skal placeres 7,5-10 m fra eksisterende bygninger, for at det resterende bygningssæt ikke skal inddrages i byggesagsbehandlingen. Alternativt skal der tænkes helt nye tanker, hvis denne placering ikke er en mulighed. Ved placering af klimacontainer eller -pavilloner i så stor en afstand fra eksisterende bygningssæt, vil det være besværligt, arbejdsmæssigt, at tilgå containeren.

- Der er set eksempler på, at der bliver søgt miljøgodkendelse og byggeanmeldelser, efter at containeren er opsat og at det brandmæssigt giver store udfordringer. Hvis store dele af eksisterende bygninger skal brandsikres, kan dette blive en bekostelig affære – med mindre at containeren flyttes.

Klimacontainer eller -pavillon?

Kira Langkjer og Tina S. Kristensen forklarer endvidere, at det produktionsmæssigt kan være en god ide med en klimacontainer, men i forhold til byggetilladelsen, vil der oftest skulle ansøges i en BK2. Det skyldes, at isoleringsmaterialet - hvis det er PUR-skum - ikke er et godkendt bygningsmateriale til klasse 1-beklædning. Dette betyder, at det kan være en stor udfordring at få disse klimacontainere godkendt som en bygning til sit produktionsanlæg.

- En klimapavillon vil ofte være opbygget med PIR-skum som isolering, hvilket er mindre brandfarligt end PUR-skum. En klimapavillon kan være en løsning i forhold til investering i en klimacontainer, hvis der mangler flere stipladser. En klimapavillon er et godt alternativ til nybyggeri, og da den fås i flere størrelser, kan den lettere tilpasses bedriftens behov end en klimacontainer.

- Klimacontaineren er dog ofte billigere i anskaffelse i forhold til klimapavillonen, men da klimapavillonen ofte er noget større, betyder det, at prisen pr. stiplads er mindre for klimapavillonen i forhold til -containeren, forklarer Kira Langkjer og Tina S. Kristensen.

Klimacontainer kontra klimapavillon

De overordnede forskelle på en container og en pavillon er:

●  En klimacontainer er færdig, når den kommer og kræver kun de sidste tilkoblinger

●  En klimapavillon skal inden levering have et støbt fundament

●  Der er ofte anvendt PUR-skum som isolering i klimacontainerne og PIR-skum i klimapavillonerne

●  Prisen pr. stiplads (oplyst af Danbox, oktober 2021) i en container er 965 kr., hvor prisen i en pavillon varierer fra 904-1.150 kr. pr. stiplads, afhængig af størrelsen af pavillonen

Kilde: SvineRådgivningen I/S og Byggeri & Teknik I/S

Læs også