Følgerne af PRRS1-smitte fra Hatting i Horsens er opgjort

Antallet af solgte smågrise faldt med mellem 3 % og 53 % i 13 besætninger efter smitte med PRRS1 fra en ornestation i juli 2019. Konsekvenser af udbruddet i Horsens er undersøgt på baggrund af de offentlige registerdata - Flyttedatabasen, CHR og VetStat.

Københavns Universitet og Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning har i en undersøgelse opgjort ændringen i antal solgte smågrise, sodødelighed, pattegrisedødelighed og smågrisedødelighed samt antibiotikaforbrug til smågrise som følge af smitte med PRRS1 fra Hattings ornestation i Horsens i juli 2019.

Undersøgelsen er udelukkende baseret på data fra Flyttedatabasen, CHR og VetStat for en syv måneders periode før smitte med PRRS (1. december 2018 til 30. juni 2019) og en fem måneders periode efter smitte med PRRS (1. august 2019 til 31. december 2019). Data fra perioden mellem 1. juli til 31. juli 2019 indgår ikke i opgørelserne.

Følgerne af smitte med PRRS1 er opgjort i 15 danske sobesætninger med fuld produktion af smågrise.

Stor variation

Viden om konsekvenserne ved smitte med PRRS1 er ikke kun relevant for besætninger i den pågældende situation, men vil også kunne bruges fremadrettet i besætningsrådgivning samt til sygdomsopsporing.

Opgørelsen, der præsenteres i Erfaring nummer 2003, viser en stor variation mellem besætninger og indikerer, at offentlige registerdata bør suppleres med yderligere undersøgelser, hvis man ønsker at sige noget specifikt om enkelte besætninger, men at de kan bruges til at vise en tendens for en gruppe af besætninger. 

Antallet af solgte smågrise faldt i 13 af besætningerne med mellem 3 procent og 53 procent. 2 ud af de 15 besætninger oplevede en stigning i antallet af solgte smågrise, én af de to besætninger var ifølge deres Sundhedsstatus positiv for PRRS1 i perioden før smitte fra ornestationen.

Sodødeligheden steg i 10 besætninger med mellem 0,7 procent og 420 procent, mens dødeligheden hos pattegrise og smågrise steg i 12 besætninger med mellem 7 procent og 138 procent. Antibiotikaforbruget til smågrise, målt som procent grise behandlet pr. dag ud fra antallet af solgte smågrise, steg i 11 ud af 15 besætninger (mellem 31 procent og 197 procent).

Læs hele Erfaring nummer 2003 via svineproduktion.dk.

cab

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også