Miljøstyrelsen: - Justeringerne er ikke udtryk for fiflerier

Lidde Bagge Jensen, som er kontorchef for Hav- og Vandmiljø-afdelingen i Miljøstyrelsen, kan ikke genkende kritikken fra de lokale foreninger angående vandplanerne for Isefjord og Roskilde Fjord. Hun har sendt os følgende svar:

»Det fremgår af artiklen, at Miljøstyrelsen ikke tager højde for fjordenes individuelle karakteristika, herunder vandudskiftning og opholdstid. Dette er faktuelt forkert og derfor ikke korrekt.

Til 3. generations vandplaner er Miljøstyrelsens modelværktøjer derimod forbedret og udbygget, så alle danske kystvande inklusive fjordene nu er dækket af avancerede økosystemmodeller, som er i stand til at beskrive vandbevægelser og vandudskiftning i det enkelte vandområde. Det beregnede kvælstof-indsatsbehov til det enkelte vandområde tager dermed højde for vandets opholdstid, samt udvekslingen af vand og næringsstoffer med tilstødende vandområder.   
 
Vandområdeplan 3 er forbedret på en lang række punkter i forhold til Vandplan 2. Herunder er der udviklet en ny metode til typeinddeling af kystvandområderne og nye metoder til beregning af referenceværdier og miljømål for indikatorerne, der anvendes til vurdering af tilstanden.

De nye metoder tager højde for lokalspecifikke forhold. Det forbedrede grundlag har medført en genberegning af miljømålene til hvert enkelt vandområde. Nogle kystvandområder har som en konsekvens heraf fået en lempet målsætning, og nogle har – som det er tilfældet med f. eks. Isefjord og Roskilde Fjord – fået en skærpet målsætning.

Justeringerne er ikke udtryk for fiflerier, men for en ensartet saglig udmøntning af et solidt fagligt grundlag, som er underbygget og dokumenteret i det omfattende materiale, der kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside.  
 
Høringen af 3. generations vandplaner er netop afsluttet, og Miljøstyrelsen vil i den kommende tid behandle de indkomne høringssvar«.

Læs også