Mange høringssvar til justering af Natura 2000 grænser

Afgræsningen af Natura 2000-områderne, som indeholder noget af Danmarks mest værdifulde natur, blev gennemgået på landsplan for første gang i over 20 år, da de blev sendt i høring sidste år. Der kom over 2000 høringssvar, og nu sendes nyt forslag i høring.

I efteråret 2017 blev Natura 2000-områderne for første gang gennemgået, siden de blev vedtaget for snart 25 år siden. Hen over tre måneder i vinter var det første forslag i høring, og der kom ca. 2000 høringssvar. Miljøstyrelsen har nu gennemgået alle høringssvarene. På den baggrund har Miljøstyrelsen udarbejdet et nyt forslag, med justeringer i ca. 80 Natura 2000-områder, som sendes i ny høring den 17. maj – 31. maj.

Høringssvarene indeholdt forslag om at inddrage nye naturområder, udtage landbrugsjord og mere generelle bemærkninger. På baggrund af de mange høringssvar fra forskellige steder i Danmark, er der derfor forslag om at tage naturområder med, mens der også er forslag om at udtage intensive landbrugsarealer, som ikke bidrager væsentligt til naturbeskyttelsen.

Det er en målrettet høring, som udelukkende sendes til de lodsejere og kommuner, som er berørte af de nye potentielle ændringer.

Danmark har i dag 340.000 ha Natura 2000-områder på land, og de rummer noget af den mest værdifulde natur, som findes i Danmark. Grænsejusteringen sker som opfølgning på Naturpakken, hvor det bl.a. er aftalt at se på mulighederne for at udtage jordbrugsarealer og byarealer af Natura 2000-områderne, så længe arealerne ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og direktivnatur.

Alle ændringerne af Natura 2000-områderne skal sendes til EU-Kommissionen, der skal godkende dem.

Læs også