Arbejdsgruppe forudser fald i pattegrisdødelighed

Til fødevareministerens og erhvervets tilfredshed forventer arbejdsgruppen bag en rapport om pattegrisedødelighed et fald i pattegrisedødeligheden de kommende år.

Den tidligere justitsminister nedsatte sidste år en arbejdsgruppe på 16 personer, der fik pålagt at have en delrapport færdig om pattegrisedødelighed inden udgang af 2011. Den 58 sider lange rapport - som så altså kun er en delrapport - blev offentliggjort i går, og den endelige rapport skal ligge færdig inden udgangen af juni i år.

Arbejdsgruppen konstaterer, at der siden 2004, hvor erhvervet ændrede den måde, svin avles på i Danmark, er sket et ret markant fald i pattegrisedødeligheden i avlsbesætningerne, fra cirka 22 til cirka 16 procent. Men arbejdsgruppen konstaterer dog samtidigt, at faldet i dødeligheden endnu ikke er slået igennem i produktionsbesætningerne, oplyser fødevareministeriet i en meddelelse.

Den rigtige vej
- Der er ingen tvivl om, at den nuværende dødelighed blandt pattegrise i produktionen er for høj, men det er dog positivt, at rapporten peger på, at der er udsigt til forbedringer.

- Jeg mener, at branchen, dyreværnsorganisationer og andre skal have lejlighed til at komme med input og kommentarer til rapporten, og jeg sender den derfor i høring. Når jeg har modtaget bidrag, vil jeg drøfte rapporten og den fremadrettede indsats med de politiske ordførere samt med relevante aktører, siger fødevareminister Mette Gjerskov (S), der tirsdag modtog rapporten fra professor Peter Sandøe, formand for arbejdsgruppen.

Ifølge rapporten forventes det, at det fald, der de seneste år er set i avls- og opformeringsbesætningerne, helt eller delvist vil slå igennem i produktionsbesætningerne i takt med, at søerne bliver skiftet ud.

 

2015 bliver status-år
- Det er glædeligt, at pattegrisedødeligheden nu er faldet i avls- og opformeringsbesætningerne, og at der er grund til at tro, at den i forlængelse heraf også vil falde i produktionsbesætningerne. Det er dog vigtigt at holde øje med, om udviklingen går som forventet, pointerer formand Peter Sandøe.

Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at erhvervet i 2015 redegør for udviklingen i produktionsbesætningerne.

Samtidig bemærker arbejdsgruppen, at en konsekvens af større kuld og faldende dødelighed er, at der bliver født flere pattegrise, end den enkelte so selv kan passe, hvilket giver anledninger til dyrevelfærdsmæssige udfordringer.

Godt management
Et flertal i arbejdsgruppen mener dog ikke, at løsningen på disse udfordringer er, at der stilles lovmæssige krav til avlen af svin.

- I stedet bør der fokuseres på pasningen af grisene, siger Peter Sandøe.

Dyrenes Beskyttelse støtter flertallets krav til erhvervet, men mener herudover, at der bør sættes et lovmæssigt loft for, hvor store kuld, en so må få.

Hele delrapporten om avl af svin kan indtil videre ved at klikke sig ind på forsiden på fødevareministeriets hjemmeside fvm.dk og derefter hente rapporten som en PDF-fil.

Hos Landbrug & Fødevarer og Videncenter for Svineproduktion glæder man sig over, at arbejdsgruppen anerkender effekten af avlsmålet LG5 (levende grise på dag fem).

- Jeg er glad for, at den proaktive indsats, som branchen gjorde med indførslen af LG5, nu anerkendes, siger Nicolaj Nørgaard, direktør for Videncenter for Svineproduktion, som minder om organisationens målsætning om, at dødeligheden skal ned med 20 procent.

Nicolaj Nørgaard bakker desuden op om arbejdsgruppens ønsker om at tage dyrevelfærd og dyreetik med i betragtningerne, når der i fremtiden skal udvælges avlsmål, og han oplyser, at det netop er sket med avlsmålet LG5 og et kommende mål for bedre moderegenskaber.

 

 

Læs også