218 til plantekonference

De mange deltagere i Patriotisk Selskabs planteavlsdag fik foruden vandplanerne og deres konsekvenser også mange praktiske tips med hjem til den forestående sæson og fremtiden.

Grøn Vækst og dets konsekvenser er et meget varmt emne her i de kolde vintermåneder.

Da Patriotisk Selskab i forrige uge afviklede den traditionsrige plantekonference med igen over 200 deltagere, helt præcist 218 eller lidt flere end sidste år, var det dog ikke de politiske aspekter, som blev belyst i dagsorden. I stedet fik de mange deltagere praktisk information om natur- og vandplaners konsekvenser helt ned på bedriftsniveau.

I konferencens første indlæg gennemgik planteavlskonsulent Morten Eshøj, hvordan man præcist på nettet kan finde information, der vedrører egne arealer.

Høringssvar
- Derfor vil jeg råde jer til nøje at få klarlagt, om ejendommen ligger i et Natura 2000 område og tjekke vandplantiltag på ejendommen. Derefter skal det overvejes, om der skal indgives høringssvar med krav om erstatning og eventuelle forslag til anden placering af vandløb, som måske skal genåbnes.

Morten Eshøj mindede om, at her er fristen senest 6. april.

- Og, tilføjede Patriotisk Selskabs direktør, Henrik Danielsen, brug ikke standardskabeloner på nettet. De passer nok ikke til den pågældende ejendom, og kan derfor nemt give hovedrysten hos kommunerne.

Efterafgrøder
En af konsekvenserne af Grøn Vækst er kravet om efterafgrøder. Det nuværende niveau på 50.000 hektar efterafgrøder kan tilmed blive øget, hvis de såkaldte målrettede virkemidler for vandplanerne iværksættes. Derved kommer kravet op på over 140.000 hektar eller 34 procent af arealerne i vandoplandene.

Som sådan bør planteavlerne kunne stille sig tilfreds, hvis de nuværende krav om efterafgrøder forbliver på henholdsvis 10 procent og 14 procent, alt efter om man har under eller over 0,8 dyreenheder pr. ha, og selv om muligheden for at erstatte efterafgrøder med grønne marker forsvinder i denne sæson.

- Det er nu muligt at overføre efterafgrøder til anden bedrift, så mellemafgrøder, og få reduktion af kvælstofnormen. Andre alternativer er etablering af flerårige energiafgrøder, gylleseparering og afbrænding af fiber, samt at skaffe sig mere kvælstofkvote ved at etablere ekstra efterafgrøder, forklarede planteavlskonsulent Jan Nielsen.

Regler skal overholdes
- Derfor er det nuværende niveau til at leve med, og de færreste vil få problemer med sædskiftet. På længere sigt kan det måske endda give en bedre og måske mere homogen jord flere steder, konkluderede planteavlskonsulenten.

I sit indlæg forklarede Jan Nielsen i detaljer om efterafgrøder, mellemafgrøder og de alternative muligheder, og understregede vigtigheden af at overholde reglerne.

- Plantedirektoratet har en karakterskala at gå frem efter, hvis de kommer på markbesøg. Er en mark med efterafgrøder, kan en del af marken blive kasseret, så der er risiko for træk i støtten. Derfor skal I sørge for at etablere et rigeligt areal, pointerede han overfor de fremmødte landmænd.

Atypisk sæson
Derefter bød dagen på en række aktuelle indlæg om den kommende vækstsæson. I forhold til tidligere år kom vintersæden efter den megen nedbør sent i jorden i efteråret, og det kan få indvirkning på forårsarbejdet, som forestår.

- Mange har ikke nået at få bekæmpet ukrudt med Kerb i vinterrapsen. Det kan dog nås inden 1. marts, hvis der ikke kommer nedbør. Og husk, det må ikke køres ud på sne, påpegede chefkonsulent Erik Andkær Pedersen, som havde flere gode tricks til den noget atypiske sæson.

Økonomikonsulent Brian Bendtsen fokuserede på økonomi i tørring og opbevaring, og planteavlskonsulent Morten Bang fulgte op på »Tour de tørring« i efteråret til flere fynske bedrifter med store tørringsanlæg.

Over middag var der blandt andet eksterne indlæg af Solvejg Mathiassen fra Forskningscenter Flakkebjerg om optimeret effekt af ukrudtsmidler, og landskonsulent Jens Erik Jensen, Videncenter for Landbrug, præsenterede brugen en række nye plantebeskyttelsesmidler.

Slutteligt gav Hans Henrik Kofoed fra Ingleby Holding, som opkøber landbrugsjord over hele verden, inspiration om drift af landbrug i det store udland.

- Vi vil se inflation og rentestigninger i de kommende år, og derfor vil investorerne søge efter jord, som bliver en begrænset ressource. Derfor er der langsigtet positive fremtidsudsigter for planteavlen, og brug for mange dygtige, internationale ledere indenfor landbruget, konkluderede han dagens sidste indlæg.

 

Læs også