Mindre overskud hos FAF

(LANDBRUG FYN) FAF’s overskud i 2002 blev med 1,2 millioner kroner markant lavere end det foregående års resultat på 3,2 millioner. Resultatet er påvirket af en ekstraordinær edb-udgift på 2,9 millioner, og der er lagt op til fremgang i 2003.

- Omsætningen i FAF år 2002 blev på 945 millioner kroner mod sidste år 969 millioner. Overskuddet for året blev på 1,2 millioner kroner mod sidste års resultat på 3,2 millioner.

Det sagde formanden, gårdejer Torben Thomsen, Ebberup, da han aflagde beretning på kredsgeneralforsamlingen i Fyens Andels Foderstofforretning, som fandt sted onsdag på Odense Congress Center.

Torben Thomsen nævnte, at resultatet er påvirket af en ekstraordinær udgift på 2,9 millioner kroner i forbindelse med implementering af et nyt edb-system.

På forslag fra bestyrelsen godkendte generalforsamlingen, at FAF udlodder halvanden million kroner som overskud til medlemmerne. Overskudsfordelingen sker med basis i medlemmernes samhandel med FAF inden for en række af de vigtigste produktgrupper.

- Det blev ensbetydende med den nemmeste høst i flere år, men de noget unormale vejrforhold gennem vækstsæsonen betød, at udbyttet skuffede mange steder. Udbytter på 15-20 procent lavere end normalt var desværre mere reglen end undtagelsen, men generelt var kvaliteten overvejende god.

- 2002 var også året, hvor vi oplevede et markant prisfald på korn. Baggrunden for prisfaldet er den store kornhøst i Østeuropa kombineret med den lave importbeskyttelse til EU, hvilket har medført en betydelig import af korn i EU. Der er desværre ikke udsigt til en forbedring af prisniveauet i den nærmeste fremtid.

- I et år med store strukturelle forandringer i branchen og megen turbulens er det et meget tilfredsstillende resultat i 2002. Den fortsatte konkurrence, der ikke bliver mindre skærpet efter KFK-købet, stiller store krav til løbende effektivisering og tilpasning over alt i organisationen.

- Vi har gennem flere år hentet gode besparelser hjem i vore driftsorganisationer, og dette - kombineret med en pæn salgsudvikling på de fleste vareområder - er en væsentlig del af baggrunden for DLG’s resultat i år. En omsætning på 11,3 milliarder og et resultat på 104 millioner kan vi kun være tilfreds med.

- I det forløbne år har vi fortsat strategien omkring tilpasning af afdelingsnettet i takt med den generelle udvikling inden for landbruget og branchen som helhed. Lunde-afdelingen blev således lukket medio december, og vi vil fortsat følge udviklingen nøje og løbende vurdere behovet for tilpasning i de enkelte områder.

- Købet af KFK betød øget fabrikskapacitet på landsbasis, og det gav mulighed for en mere rationel udnyttelse af den samlede produktionskapacitet. Der blev i denne forbindelse truffet beslutning om at lukke fabrikken i Odense medio januar 2003 og i stedet udnytte produktionskapaciteten på fabrik Svendborg fuldt ud.

- En del af Odense-produktionen er ligeledes flyttet til Kolding. Fabriksfaciliteterne i Odense giver herefter et godt lager til maltbyg med gode af- og pålæsningsforhold.

Som ny afdelingsdirektør i FAF ansattes pr. 1. december Lars Thorø, der tidligere var ansat hos KFK, og som er en kendt grovvaremand på Fyn.

Direktør Lars Thorø fremlagde FAF’s regnskab for 2002 samt budgettet for 2003, der udviser fremgang på alle områder og et forventet nettoresultat på 4,6 millioner kroner.

- Det er ambitiøse omsætningstal, der indgår i budgettet, erkendte Lars Thorø. Men vi er kommet godt fra land, og vi følger godt og vel budgettet de første to måneder.

Baggrunden for det store langelandske fremmøde var, at Langelands landbrug i en periode ikke har haft en repræsentant i FAF-bestyrelsen.

Den målrettede indsats gav bonus, idet Jens Jørgensen, Stengade, der tidligere har været med i bestyrelsen, blev valgt med det næsthøjeste antal stemmer.

Til FAF’s bestyrelse genvalgtes Torben Thomsen, Ebberup, Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde, Hans Ejler Bang, Refsvindinge, Rasmus Høyby, Horne, Hans Peter Andersen, Middelfart, og Hans Jørgen Nielsen, Åsum.

Nyvalgt blev Jens Jørgensen, Stengade, Langeland, og den tidligere formand for Landboungdommen Fyn, Jens Henrik Andersen, Smidstrup.

Jørgen Juul Jørgensen, Rolund, opnåede ikke genvalg men blev valgt til suppleant.

Læs også