Tilskud til Tryggelev Nor

Flora og fauna på Tryggelev Nor på Langeland får nu et milliontilskud fra EU.

Fyns Amt søgte i efteråret 2001 i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening om støtte til et stort naturprojekt. Nu har EU Kommissionen godkendt ansøgningen.

Målet med projektet er blandt andet at øge vandudskiftningen i Tryggelev Nor for at fjerne nogle af de næringssalte, der gennem tiderne er ophobet i kystlagunen. Desuden skal mængden af næringssalte, der havner i noret fra oplandet, begrænses mest muligt ved at etablere en stor sø i det nærliggende Nørreballe Nor.

Projektet anviser også, hvordan sommerhusområdet længere mod nord skal sikres mod oversvømmelse i forbindelse med højvande.

EU projektet omfatter i alt 163 ha. Området ejes af 20 lodsejere, der alle er indforstået med, at Fyns Amt arbejder for at forbedre naturforholdene i området.

Det samlede naturprojekt har et budget på 9,2 mill. kroner. Med en bevilling på 4,6 mill. kroner fra EU er det nu muligt for Fyns Amt at gennemføre projektet på Langeland for forholdsvis få midler.

Baggrunden er, at Tryggelev Nor rummer en række meget bevaringsværdige naturtyper som for eksempel kystlagune og sjældne fuglearter, som for eksempel rørdrum. Det er blandt andet områdets unikke natur, der har fået EU til at bevillige støtten på 4,6 millioner kroner.

Læs også