2,2 millioner til FAF-medlemmer

Trods et fald i omsætningen på 38 millioner kroner steg FAF’s overskud i 2001 fra 990.000 til 3,2 millioner kroner.

- Det er en del af DLG’s strategi, at overskuddet skal deles med ejerne. Derfor er det et ekstra argument i en køb- eller salgssituation, at man ud over den rigtige pris også kan forvente en overskudsudbetaling, når året er omme, pointerer afdelingsdirektør Søren Villumsen. Han undlader han ikke at nævne, at gennem de seneste tre er FAF eneste fynske andelsgrovvarevirksomhed, som har gennemført denne praksis.

For en typisk fynsk kvægproducent vil checken lyde på 4-5.000 kroner, og en tilsvarende svineproducent, som har samhandlet med FAF, vil få 7-10.000 kroner i overskud indsat på medlemskontoen eller varekøbskontoen.

- Ved omkostningsreduktioner har vi opnået en produktivitetsstigning på 4,6 procent i forhold til året før. Det er sket i form af bygnings- og personalereduktioner, og især gennem en effektiv styring af vore tre fabrikker.

Søren Villumsen understreger videre, at FAF ikke har ønsket volumen for en hver pris, men en kontrolleret vækst med indtjening. Således faldt det samlede varesalg med 107.000 tons.

- Vi kan glæde os over, at vi har fået mere for varerne end året før, og hvad angår tilbagegangen på 20.000 tons blandinger til i alt 240.000 tons, så kan det stort set udelukkende henføres til fjerkræsektoren, hvor vi ikke har kunnet opnå omkostningsdækning på foderet, og derfor valgte vi at trække os et stykke tilbage i markedet.

Tallene blev alle fremlagt, da FAF i torsdags havde inviteret til kredsgeneralforsamling i Odense Congress Center. I sin formandsberetning overfor de godt 200 fremmødte medlemmer pointerede gårdejer Torben Thomsen, Ebberup, at markedet for foderblandinger på Fyn er meget konkurrencepræget, når det ses i sammenhæng med korn.

- Det er naturligvis en konkurrence, vi forholder os til, men vores grundlag er helt bevidst, at vi ønsker at sælge produkter til husdyrproduktionen, der optimerer landmandens nettobidrag, sagde formanden.

På planteavlsområdet fremhævde han FAF’s hurtige omstilling, således Fyn fik en god bid af de brødhvedesorter, som må tildeles ekstra kvælstof. Herved har kunderne bedre mulighed for at leve op til kvalitetskravene for brødhvede. Til høsten i år er brødhvedearealet hos FAF’s kunder således blevet fordoblet.

- Budgettet for indeværende år ligger på niveau med resultatet for 2001. Vi ser det som en nødvendighed med en stadig øget indtjening, således der er mulighed for nødvendige investeringer.

Omkring den aktuelle debat i forbindelse med planerne for Odense Havn siger Torben Thomsen, at FAF har erklæret sig åben for en flytning væk fra det pågældende område, mod at få udgifterne dækket.

- Det har vi meddelt Odense Byråd, og de har nu bolden, siger formanden og tilføjer, at FAF endnu har 21 år tilbage af lejemålet på inderhavnen.

Ved kredsgeneralforsamlingen i sidste uge blev FAF-bestyrelsen så igen ændret - denne gang fra ti til ni bestyrelsesmedlemmer. Årsagen hertil er, at DLG har skåret sit repræsentantskab ned til 80 medlemmer, og derved indskrænkes den fynske »kvote« med et enkelt medlem. Da DLG-repræsentationen udgøres af FAF-bestyrelsen blev denne derfor tilpasset ved torsdagens aftenmøde.

Ændringen betød, at Jens Jørgensen, Tullebølle, fremover må nøjes med at være suppleant til bestyrelsen. De øvrige folkevalgte bestyrelsesmedlemmer genvalgtes alle.

FAF-bestyrelsen består desuden af et medlem valgt på Ærø. Dette valg fandt sted i fredags på det lokale møde på øen. Endelig er også to medarbejderrepræsentanter med i kredsbestyrelsen på Fyn.

- Vi lever i en moderne tid med åbenhed. Derfor bør formanden vælges i denne kreds, argumenterede Peter Ejby, og understregede samtidig, at der ikke var tale om personspørgsmål. Men alligevel fandt han det besynderligt, at formanden sidste år (Chr. greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde, red.) kun fik et enkelt år på posten som tak for et ellers flot stykke arbejde.

Mødets dirigent, Ærø’s repræsentant i FAF-bestyrelsen, Leif Juul Sørensen, understregede, at en ændring ville være i modstrid med DLG’s valgprocedurer.

Ved den efterfølgende afstemning blev forslaget nedstemt af forsamlingen.

For dette store organisationsarbejde blev han ved torsdagens kredsgeneralforsamling i FAF udpeget som »Årets unge landmand på Fyn 2002«. Dermed er den 30-årige nordfynske landmand sammen med de øvrige unge, som er kåret i landets andre regioner, deltager på DLG/FAF’s studierejse senere på året.

- Jens Henrik har ydet en enorm indsats for landboungdommen, og han har formået med sine gode kontakter at krydre landboungdommens program med spændende arrangementer. Samtidig er han med sit gode humør og lune humor altid rar at omgås, lød det blandt andet ved tildelingen af den fornemme hæder.

30-årige Jens Henrik Andersen, der forleden blev indvalgt i bestyrelsen for Nordfyns Landboforening, bistår til dagligt med pasningen af de røde køer, svineproduktionen og markdriften på fødegården i Smidstrup. Selv har han erhvervet en naboejendom på 40 hektar, som indgår i den samlede drift.

Læs også