Ny lov kan gøre din gård til en villa

Nye ejendomsvurderinger kan have stor betydning for mindre landbrugsejendomme.

En ny vurderingslov kan gøre din landejendom til villa, hvis du ikke er opmærksom på skillelinjerne. Mens de nye vurderinger er udskudt til 2021, er der en overgangsordning, hvor du som ejer skal træffe et aktivt valg omkring din ejendom, så den vurderes korrekt. Arkivfoto
En ny vurderingslov kan gøre din landejendom til villa, hvis du ikke er opmærksom på skillelinjerne. Mens de nye vurderinger er udskudt til 2021, er der en overgangsordning, hvor du som ejer skal træffe et aktivt valg omkring din ejendom, så den vurderes korrekt. Arkivfoto

Hvis din ejendom i dag er vurderet som en landbrugsejendom, men boligmomentet reelt tæller mere end landbrugsmomentet, er der stor risiko for, at din ejendom efter den nye vurderingslov vil blive vurderet som en bolig. Det gør Sagro opmærksom på.

Hvis ejendommen omvurderes til beboelse, vil det blandt andet betyde en væsentlig stigning i ejendomsskatterne, da vurderingen af jorden og grundskyldspromillen vil stige.

Der er set eksempler på, at ejendomsskatten på sammenlignelige naboejendomme varierede fra 2.600 til 35.000 kroner – alt efter om der var tale om status som landbrug eller bolig, skriver Sagro. Ejendomsværdiskatten vil som udgangspunkt stige noget, men ikke i samme grad som ejendomsskatterne.


Overgangsordning

En eventuel omvurdering betyder, at ejendommen ved et senere salg kan sælges skattefrit efter parcelhusreglen. Det betyder også, at ejendommen ikke længere kan indgå i virksomhedsordningen, og der vil ikke være fradrag for vedligeholdelsesudgifter på ejendommen. 

Dermed vil ejendomsskatter også blive fratrukket i landbrugsvirksomhedens resultat, og giver risiko for, at driften fra mindre ejendomme ikke længere kan være overskudsgivende, hvorfor virksomheden skattemæssigt kategoriseres som ikke erhvervsmæssig.

Da de nye vurderinger endnu engang er udskudt, er der nu udsigt til, at der vil komme nye vurderinger for landbrugsejendomme januar 2021. Og i forbindelse med udsendelse af de nye vurderinger, er der for ejeren en overgangsordning, som betyder, at der skal træffes et aktivt valg.

Du skal derfor beslutte, om ejendommen skal fortsætte med at være vurderet som en landbrugsejendom eller, om den skal vurderes som en boligejendom, hvis den vil falde under denne kategori efter den nye vurderingslov. Det er vigtigt at være opmærksom på at træffe det rigtige valg, råder Sagro.

Overgangsordningen bortfalder ved ejerskifte, eller hvis ejendommen omvurderes.

 

Komplicerede konsekvenser

Konsekvensen af en omvurdering vil være, at overgangsordningen bortfalder, og ejendommen herefter vurderes i den kategori, som den tilhører efter den nye vurderingslov. En undtagelse er, hvis ændringerne af ejendommen sker uden at være foranlediget af ejeren.

Hvis en del af jorden eksempelvis eksproprieres, vil omvurderingen foranlediget heraf ikke gøre, at overgangsordningen bortfalder. Hvis der omvendt eksempelvis indgås en frivillig aftale, bortfalder overgangsordningen, og ejendommen vil blive vurderet, som den skal efter den nye vurderingslov. 

De nye vurderingsregler er komplicerede og mange – og ændres vedvarende, inden reglerne reelt har haft en virkning for folk. Det bedste råd er derfor altid at søge kvalificeret rådgivning, før du foretager dig noget.

Du kan dog overveje om ejendommen inden for en årrække skal sælges, og hvis den skal, om det kan gavne, at køberen bliver medejer før tid. Noget andet er, hvis du alligevel skal have foretaget ændringer, som eksempel en tilbygning, at de foretages inden en ny vurdering.

Du skal dog huske på, at der også i det gamle system er omvurderingsgrunde, så hvis ændringen efter det kendte vurderingssystem vil medføre en ændring fra landbrugsejendom til beboelsesejendom, er du lige vidt.

 

 

Om vurderingsgrunde

  • Grundarealet ændres med mindst 25 m2
  • Der opføres nybyggeri
  • Der er foretaget om- eller tilbygning i henhold til byggetilladelse, eller hvor der er foretaget nedrivning i henhold til nedrivningstilladelse
  • Ejendomme, hvis anvendelse er ændret, når dette er af væsentlig betydning for vurderingen
  • Ejendomsværdien eller grundværdien er ændret som følge af ændrede anvendelses- eller udnyttelsesmuligheder

Kilde: Sagro

 

Om ejerskifte

For at kunne vælge overgangsordningen, skal man være registreret som aktuel ejer i vurderingsmyndighedernes system. Alle ejere skal være enige om valget ved registreringen. Delsalg betragtes også som ejerskifte, mens følgende ikke betragtes som ejerskifte:

  • Overdragelse mellem ægtefæller
  • Overdragelse som led i bodeling i forbindelse med skilsmisse
  • Overdragelse til længstlevende ægtefælle
  • Overdragelse mellem ejere indbyrdes

Kilde: Sagro

 

Læs også

Storsælger og udvider: - En dag vil alle måske have en vaskerobot
Så er der igen varer på hylderne
Gamle bygninger kræver vedligehold
Erfaringer med par- og gruppevis opstaldning af kalvene
Nyt projekt: Herregårde skal give liv til landdistrikter
Realdania By & Byg køber velbevaret fynsk bindingsværksgård