Husk kontrakten, hvis du driver virksomhed i et interessentskab

Ikke alle interessentskaber (I/S) har styr på kontrakten. Det er ærgerligt, da en klar kontrakt kan afbøde konflikter, være tungen på vægtskålen i skattesager og adgangsbillet til lånoptagelse.

Af juridisk seniorkonsulent Claus Munk, Patriotisk Selskab

En interessentskabskontrakt med klare retningslinjer kan forhindre og i sidste ende løse konflikter, fordi den oftest vil indeholde vilkår om det, der kan opstå uenighed om.

Kontrakten bør regulere de samme forhold, som typisk reguleres i en ejeraftale i et A/S eller ApS, da de interne forhold imellem interessenterne i et I/S eller aktionærerne/anpartshaverne ikke er reguleret i lovgivningen. Den bør indeholde bestemmelser om navnlig kapitalforhold, den daglige drift, aflønning og overskudsdeling, ind- og udtræden samt sygdom og død. Det sikrer en smidig og rationel intern drift.

Tungen på vægtskålen i skatteafgørelser og adgangsbillet til lånoptagelse

Dertil understreger flere afgørelser fra Landsskatteretten vigtigheden af at have en I/S-kontrakt.

I én sag blev et tilgodehavende fra en udtrædende deltager anerkendt som erhvervsmæssigt – og ikke som et udlån motiveret af private interesser – på grund af kontraktens præcise betingelser. Havde kontrakten ikke udspecificeret, at deltageren var berettiget til at få udbetalt sit tilgodehavende og under hvilke vilkår, er det tvivlsomt, om sagen havde fået samme udfald.

I en anden sag var stridspunktet en mellemregning mellem far og søn, hvor faderen – som ejede 25 procent af I/S’et – løbende havde dækket underskuddet i I/S’et med egne midler. Her afgjorde retten, at 75 procent af udlånet ikke kunne anses som et erhvervsmæssigt aktiv, men måtte betragtes som et privat udlån. Retten lagde blandt andet vægt på, at vilkårene for mellemregningen ikke var reguleret i kontrakten.

Ved udlån fra realkredit- og pengeinstitutter er der desuden i stigende omfang krav om en detaljeret kontrakt som betingelse for at kunne optage lån.

Afgørende rolle

Interessentskabskontrakten kan altså spille en afgørende rolle i flere henseender. Derfor anbefaler jeg, at du får den udarbejdet af en jurist med indsigt i landbrug, så den tilpasses såvel de aktuelle som de potentielt fremtidige forhold for I/S’et.

Læs også