Grøn gas fra Heden

80 procent af de daglige 1.500 tons, som sendes ind i reaktorerne hos Nature Energy Midtfyn, stammer fra landbruget.

Landbruget bidrager med omkring 80 procent af den daglige tilførsel af 1.500 tons gylle og restprodukter til biogasanlægget i Heden. Her aflæsses dybstrøelse fra en af de 50 leverandører, der er medejere af anlægget og organiseret i Fåborg-Midtfyn Biogas A.m.b.A. Biogasanlægget i Heden har både en konventionel og økologisk linje. Til højre driftsleder Aron Tossell i samtale med en af de fire driftsteknikere, Anders Heidtmann, der sammen med ti chauffører sikrer driften af det store anlæg døgnet rundt i alle årets 365 dage. Driftsleder Aron Tossell foran anlægget, som renser biogassen til naturgaskvalitet, inden det sendes ud på nettet. Som et fremtidsperspektiv ser han biogassen i flydende form til energi i transportsektorerne.

Med gylle fra fynske svine- og kvægbedrifter sammenblandet med restprodukter og organisk madaffald producerer biogasanlægget i Heden energi, hvad der svarer til opvarmningen og varmt vand i 15.000 fynske hjem.

Hver eneste døgn køres 1.000 tons gylle og dybstrøelse til Nature Energy Midtfyn fra omkring 50 husdyrproducenter i det midtfynske område, som alle er med i leverandørforeningen og dermed medejere af anlægget.

Dertil kommer andre produkter fra landbruget, blandt andet roepulp og roemelasse fra Nordic Sugar, glycerinrester fra Emmelev, fedt mm. Derudover aftages andre sæsonbetonede restprodukter, som mandelhinder her op til jul, mask fra Ørbæk Bryggeris økologiske øl, pressede æblerester fra Orskov Foods osv.

Sammen med omkring 200 tons madaffald fra supermarkeder, hoteller mm, som forarbejdes og dagligt leveres fra Ragn-Sells (det tidligere NC Miljø i Ørbæk, red.), som nu er placeret på biogasanlæggets matrikel i Heden, når den samlede mængde råvarer op på 1.500 tons dagligt. Heraf kan omkring 80 procent relateres til landbruget.

Uhørt gaspris

Denne enorme mængde føres dagligt ind i biogasanlæggets reaktorer, der har en samlet kapacitet på 55.000 tons. Opholdstiden derinde er 35 dage, og fra afgasningen af materialet hentes dagligt 65.000 kubikmeter gas ud fra toppen af reaktorerne.

Efter filtrering og opgradering til naturgaskvalitet sendes gassen ud på det fynske net, og alt efter sæsonvariationerne videre ud i det store transmissionsnet til hele Europa.

- Tilmed er det for tiden til helt uhørte priser på spotmarkedet. Hvor prisen for et år siden lå på 90 øre pr. kubikmeter, er den lige nu helt oppe på otte kroner, fortæller driftslederen på Nature Energi Midtfyn, Aron Tossell.

- Vi har dokumentation i hele forløbet, hvor råmaterialerne er restprodukter og dermed ikke afgrøder, som kunne blive til foderenheder. For dette certifikatsalg af grøn gas opnår vi et yderligere pristillæg.

Økologisk linje

Biogasanlægget i Heden har en særlig økologisk linje, hvor produkterne, som afgasses, i sagens natur er økologiske. Det gælder gyllen, som stammer fra økologiske bedrifter, og afpudset biomasse fra økologiske frøgræsarealer.

Med de kommende skærpede regler for anvendelse af konventionel gylle på økologiske arealer vil interessen for det afgassede øko-gylle blive øget, forudser Aron Tossell.

Han oplyser, at kvælstofindholdet for konventionel afgasset gylle i november måned blev målt til 5,2 kg N pr. tons, og for økologisk gylle på 5,6 tons. Heraf var indholdet af ammoniumkvælstof (NH4N) på 2,8 kg pr. tons. Altså over 50 procent indhold af hurtigt optageligt kvælstof for planterne.

Lugtfri

Leverandørerne af gylle og dybstrøelse er forpligtet til at aftage samme mængde kvælstof, og derudover kan alle andre købe den attraktive, afgassede gødning, hvis der er overproduktion.

Især tre forhold gør den afgassede gylle attraktiv. Med det koncentrerede kvælstof skal der udbringes færre tons pr. hektar, og i sagens natur kræver det mindre lagerplads. Endelig er gyllen stort set lugtfri efter turen gennem biogasreaktoren.

Efter børnesygdomme ved opstarten af anlægget i 2015 og udvidelsen til den dobbelte kapacitet fra 2019 til maj 2021 kører produktionen på Nature Energy Midtfyn nu problemfrit.

- Vi har kun få alarmer, og i forhold til budgettet er produktionen på indeks 105, fortæller driftsleder Aron Tossell, der sammen med fire driftsteknikere og ti chauffører sikrer, at bioanlægget i Heden kører 24/7 i alle årets 365 dage.

Flydende i fremtiden?

Udover Midtfyn-anlægget råder den fynsk ejerkoncern Nature Energy Biogas A/S over ni øvrige biogasanlæg landet over. Derudover er både det første sjællandske ved Køng og et stort anlæg ved Kværs i Sønderjylland under opførsel.

- Planerne er desuden nye anlæg i blandt andet Frankrig og USA, fortæller driftslederen og glæder sig over den politiske opbakning til den grønne biogas.

- Måske overtager varmepumper og andre energiformer opvarmningen i private hjem og industrien med tiden. Fremtidsperspektivet for biogas er dog stort, ikke mindst hvis den gøres flydende og tilsættes brint. Det vil gøre den oplagt som flydende brændstof til tung transport, både i skibsfarten, fly eller til lastbiler, forudser Aron Tossell.

Læs også