Familie driver Japans bedste svinebedrift

I de årlige benchmarkinger af de 80 bedste svinebedrifter i Japan har landets største familieejede svinefarm, Hayashi Farm, i flere år toppet listen som nummer et. Farmen er gældfri, og har aldrig modtaget statstilskud.

Satoshi Hayashi er uddannet dyrlæge, og som den yngste af i alt fire brødre, der nu har delt driften af familiefarmen mellem sig, står han med ansvar for sundhed og biosecurity. Gennem danske Danbred importeres levende orner og søer af dansk landrace, som krydses med yorkshire og japansk duroc. – Vi skal forbedre vores smågrisedødelighed, som i øjeblikket er for høj, påpeger Santoshi Hayashi. I fravænningsstalden samles smågrisene i stier af 50 grise. De røde gulvplader er varme og af dansk fabrikat. Slagtesvinestalden er lige som de øvrige stalde en bevidst blanding af ideer og inventar fra lande som USA, Holland, Danmark, Korea og Kina. Goldsostalden har kinesisk inventar og japansk foderanlæg. Fiksering af søerne er fortsat tilladt i Japan, hvor dyrevelfærd ikke er så lovreguleret. Tiltrækning af arbejdskraft er én af de største problemer på Hayashi og andre japanske svinefarme – på trods af en lang række goder for de ansatte. Familien Hayashi købte i 2011 deres egen foderfabrik for 30 millioner kroner. – Den var tilbagebetalt på halvandet år, og er den bedste investering, vi har gjort. Vores foderudgift er nu mindst 10 procent lavere, fortæller Santoshi Hayashi. Den lovbefalede separering af gylle er en kæmpeudgift. Her de tre store tanke for den flydende del, der renses, og derefter ledes ud i en flod. Den fast del inddampes og bringes gratis ud til alle, der vil have det. Den flydende gylle-del løber under spalterne i en rende under linespils-anlægget ned og ud til rensningsanlægget og derfra ud i en flod. Farmens afdeling for tapning af ornesæd og inseminering. Her går 50 orner på stald.

I Japan er bortskaffelse af gylle fra så stor en svinebedrift som Hayashi Farm virkelig dyrt.

- Vi har investeret mange millioner kroner i de lovpligtige separationsanlæg, fortæller Satoshi Hayashi, mens han viser rundt på et område, der minder om et olieraffinaderi.

Her renses den flydende del af gyllen i et tretrins rensningsanlæg, inden den absolut rene væske ledes ud i den nærliggende flod.

- Vi får jævnligt uanmeldt kontrol af de lokale miljømyndigheder, forsikrer han, hvilket lyder yderst troværdigt i det totalt rene og velregulerede Japan.

Den faste gødningsdel tørres i store tårne og lægges i enorme dynger, der gratis køres ud til alle, der vil aftage noget – rismarksdyrkere, haveejere, grøntsagsdyrkere.

- Vi får en kæmpeudgift, hvis vi ikke løbende kan finde aftagere, som vi må bringe den tørre og lugtfri gødning til, forklarer Satoshi Hayashi.

 

Ingen foderafgrøder

Hayashi Farm ligger to timers kørsel nord for Tokyo. Selv om det er et landbrugsområde med en hel del svinebedrifter, så ligger der også almindelig beboelse tæt ved, og der er rift om jordarealerne.

- Vi dyrker ikke foder til husdyr her i Japan, som I gør i Danmark, fortæller Satoshi Hayashi, der er uddannet dyrlæge og har været på flere studiebesøg i Danmark.

På de få og små marker i Japan dyrkes ris og grøntsager – kun helt i nord på Hokkaido-øen findes marker a la danske landbrug.

- Al foder købes i udlandet - enten i USA eller Australien. Vi har derfor ingen steder at bringe gylle ud på marker.

 

God sundhedstilstand

Satoshi Hayashi er yngste søn ud af fire sønner, der er i færd med at overtage Japans største familieejede svinebedrift efter deres far, som over de seneste årtier har opkøbt en række mindre farm.

- I dag har vi 12.000 søer og producerer årligt godt 200.000 slagtesvin, fortæller Satoshi Hayashi, der som dyrlæge har ansvar for bedriftens sundhed og biosecurity.

- Vores sundhedstilstand er generelt god, efter vi er sluppet af med PEDV. Vi har PRRS og svineinfluenza og frygter naturligvis ASF og mund-og-klovsyge, fortæller dyrlægen.

I Japan var der senest et udbrud af mund-og-klovsyge i 2010, der kostede store summer at nedkæmpe.

 

Bedst i benchmarking

På hovedfarmen ligger omkring 20 staldbygninger tæt med siloer og et japansk foderanlæg.

- Vi har hele tiden planer for udbygning, som vi selv finansierer 100 procent. Vi har ingen gæld, og vil ikke tage imod nogen form for tilskud fra staten. Vi ønsker at klare os selv og være uafhængige, fastslår Satoshi Hayashi.

Han henviser til de mange regelsæt, som de japanske landmænd skal underlægge sig for at få de ellers skyhøje statstilskud med nabohøringer, miljøreguleret byggeri med videre.

Santoshi Hayashi viser den årlige benchmarking af de 80 vigtigste svinebedrifter i Japan. På førstepladsen ligger Hayashi Farm.

- Det har vi gjort i en hel del år efterhånden, oplyser han, men er dog ikke helt tilfreds med de nuværende produktionsresultater på 28 fravænnede smågrise og 26 slagtesvin produceret pr. årsso.

- Vores dødelighed er for høj – i øjeblikket 3,5 smågrise pr. kuld.

I 2011 købte Hayashi Farm en nærliggende fodermølle, og man producerer i dag alt sit foder fra importerede råvarer.

- Det er den bedste investering, vi hidtil har gjort. Fodermøllen kostede cirka 30 millioner kroner, men de er tilbagebetalt på kun halvandet år. Og vores foderudgifter er reduceret med mindst 10 procent, fortæller Santoshi Hayashi.

 

Meget profitabel drift

Trods de store investeringer er økonomien og rentabiliteten i bedriftens samlede produktion god.

- Vores far er god til at forhandle pris med de fem til seks slagterier, der kan aftage vores slagtesvin. Får vi ikke en god pris, får de ikke vores svin, smiler Satoshi Hayashi.

Afregningen pr. svin ligger i øjeblikket på 2.500 kroner pr. leveret svin på 120 kg. Det giver godt 20 kroner pr. kg levende svin, hvilket er et fald i pris på det seneste.

- Vores omkostninger ligger på ca. 1.800 kroner pr. svin, så vi har en fortjeneste på 700 kroner pr. svin.

Med 200.000 svin leveret om året giver det et årligt overskud på 140 millioner kroner til aflønning og investering på den gældfrie bedrift.

Hayashi Farm

· 12.000 søer og derfra produktion af 200.000 slagtesvin årligt

· Japans største familieejede svinefarm.

· Importerer levende gylte og orner fra bl.a. Danmark

· Krydser dansk landrace med yorkshire og japansk duroc.

· Aktuel afregning for slagtesvin er 20 kr./kg levende (120 kg leveret vægt)

· Fortjenesten ligger nær de 700 kr./slagtesvin eller 140 mio. kr. årligt.

 

OL styrer staldbyggeri

Tokyo skal være vært for De Olympiske Lege i 2020, og det prioriteres utroligt højt af alle i Japan.

På Hyashis hovedfarm er der ikke længere plads til at udvide med flere stalde, da der er andre svinebesætninger som naboer. Der er imidlertid købt nye arealer, hvor familien vil fortsætte staldudbygningen.

- Men fra nu af stopper vi med at bygge, da det frem til OL i Tokyo i 2020 vil være alt for høje priser på byggearbejde på grund af de store anlægsarbejder og forberedelser.

Men efter OL vil byggepriserne falde kraftigt, vurderer familien Hayashi, der vil gøre sig klar til netop på dette tidspunkt at fortsætte udbygningen af den profitable svineproduktion.  

Læs også