Er din ejendom mindre end 15 hektar? Så hold godt øje med din E-boks

Hvis du er en af de 20.000-25.000 ejendomsejere, der om nogle måneder modtager en meddelelse om, at din ejendom pr. 1. marts 2021 har ændret kategori fra landbrug til ejerbolig eller omvendt, bør du søge sagkyndig bistand, skriver skatteeksperterne Søren Hjorth og Brian Juel Jørgensen.

Af Søren Hjorth, chefkonsulent, og Brian Juel Jørgensen, senior tax manager, Landbrug & Fødevarers skatteafdeling              

For seks år siden vedtog Folketinget en ny ejendomsvurderingslov. Loven er løbende ændret, og nu sker der nogle væsentlige ændringer af loven, ligesom der følger en helt ny ejendomsskattelov.

- De ejendomme, der fremadrettet tilhører en anden kategori end i det gamle vurderingssystem, vil modtage et brev

Som et led i de nye vurderingsregler skal Vurderingsstyrelsen ved en såkaldt »juridisk kategorisering« afgøre, hvornår en mindre ejendom er en landbrugsejendom, og hvornår den er en ejerbolig.

Der er stor forskel på ejendomsskatterne på landbrugsejendomme og ejerboliger. Derfor er det vigtigt for din økonomi, om din ejendom i det nye vurderingssystem kategoriseres som landbrug eller som ejerbolig.

Styresignal om kategorisering

Vurderingsstyrelsen har lige udsendt et udkast til et styresignal, der skal fastlægge praksis for den juridiske kategorisering af ejendomme.

Styresignalet er sendt i høring, og er derfor ikke endeligt. Høringsfristen på styresignalet er 9. marts 2023.

Landbrug & Fødevarer er naturligvis i gang med at nærlæse styresignalet og vil hurtigst muligt sende vores bemærkninger til Vurderingsstyrelsen.

Fastlæggelsen af ejendommens kategori sker ud fra en samlet bedømmelse af ejendommens karakter og den faktiske anvendelse. Ved vurderingen af ejendommens landbrugsmæssige anvendelse lægges der primært vægt på tre parametre:

1. Arealets anvendelse

2. Driftsbygningernes anvendelse (og mulige anvendelse)

3. Omfanget af eventuelt husdyrhold

For at fastlægge ejendommens kategori bruges der i videst muligt omfang data fra for eksempel BBR, matrikeloplysninger, plandata, CHR-registret og markdata fra Landbrugsstyrelsen.

Styresignalet indeholder blandt andet en nedre og øvre grænseværdi til brug for kategoriseringen. Det gælder i forhold til jordens anvendelse og antal dyr. Se faktaboks.

De ejendomme, der ligger mellem den nedre og øvre grænse, vil gennemgå en manuel bedømmelse af Vurderingsstyrelsen.

Ejendomme i ny kategori

De ejendomme, der fremadrettet tilhører en anden kategori end i det gamle vurderingssystem, vil ifølge Vurderingsstyrelsen i perioden fra medio april og frem til udgangen af juni 2023 modtage brev fra Vurderingsstyrelsen med forslag til ændring af kategorien. Brevet sendes til ejerens E-boks.

Ejeren har herefter 15 dage til at komme med bemærkninger.

Det kan for eksempel være, hvis der er forhold, som Vurderingsstyrelsen ikke er bekendt med, som kan være afgørende for bedømmelsen af, om ejendommen skal kategoriseres som landbrug eller ejerbolig.

Herefter modtages en endelig afgørelse, som kan påklages inden for seks uger.

Da der er tale om korte frister, er det vigtigt at du holder øje med din E-boks.

Skal du vælge overgangsordningen?

Der findes en overgangsordning, hvor den nuværende ejer kan vælge, at ejendommen skal forblive i den »gamle« kategori, indtil der sker et ejerskifte. Den nuværende ejer kan dermed vælge, at ejendommen fortsat skal vurderes og beskattes som en landbrugsejendom.

Hvis du modtager en afgørelse om, at din ejendom skifter kategori, vil du også modtage information om, hvordan du vælger overgangsordningen.

Fristen for dette valg er også seks uger, fra afgørelsen er truffet. Du kan altså både vælge at benytte overgangsordningen og samtidig klage over Vurderingsstyrelsens afgørelse.

Hold øje med din E-boks

Hvis du er en af de 20.000-25.000 ejendomsejere, der om nogle måneder modtager en meddelelse om, at din ejendom pr. 1. marts 2021 har ændret kategori fra landbrug til ejerbolig eller omvendt, bør du søge sagkyndig bistand hos et af landbrugets mange DLBR-centre, der kan rådgive dig om, hvad du bør gøre.

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at valget/fravalget af overgangsordningen er et yderst vigtigt valg, der – selv om valget er gældende for en lang årrække fremover – skal træffes hurtigt og inden for en meget kort frist.

Læs også