Hvorfor særregler for statens dyr?

Tror ministeren, at forskellig lovgivning for private og offentlige er vejen frem i det, vi kalder et retssamfund, skriver naturplejeren Ulf Nielsen.

Af naturplejer Ulf Nielsen, Kollerup Strandvej 19, 9690 Fjerritslev

I de kommende natur-nationalparker udelukkes landbrugsdyr, jagt forbydes, skovning stoppes, ligesom hegningen vil sætte begrænsninger for lokalbefolkningens adgang og medindflydelse på forholdene.

I stedet for landbrugsdyr foreslås, at de såkaldt store græssere herunder vildheste skal pleje naturen i indhegningerne. Naturstyrelsen ønsker endog at få dispensation til at bruge andre robuste hesteracer eller krydsninger, der er lige så robuste som de racer, der i dag er godkendt til at gå ude hele året uden læskur.

Jeg har i mit naturplejearbejde med godt resultat brugt sådanne robuste krydsninger i cirka 40 år. Siden 2009 har jeg søgt om dispensation til at få det lovliggjort, at hestene kan være ude hele året uden læskur. Jeg har i den forbindelse været anklaget for vanrøgt af hestene – grundet manglende læskur. Jeg blev først frikendt i landsretten. Efter frifindelse i landsretten troede jeg, at jeg ville kunne få den ansøgte dispensation. Men nej.

Dokumentation

Efterfølgende har jeg for egen regning fået udført termofotografering af seks af mine heste og en af naboens islænderheste. Af mine seks heste var det kun en stor renracet tinkerhingst, der ikke var bedre isoleret end islænderen. 

Dokumentationen har jeg sendt til en sektionsleder i Fødevarestyrelsens hesteafdeling, som personligt har besigtiget mine heste tidligere. Her henviste jeg til termoresultatet og genfremsatte mit ønske om dispensation til at lade hestene gå uden læskur, hvilket de har vist sig velegnede til gennem alle årene. Atter fik jeg afslag på min dispensationsansøgning. 

Nu ser jeg, at regeringen i deres fremsatte lovforslag gældende for de påtænkte natur-nationalparker søger om dispensation for læskur til heste magen til mine. Regeringen vil også undgå at fodre dyrene om vinteren. Mon de er blevet inspireret af mine undersøgelser for selv at drage nytte af dem?

Tror ministeren, at forskellig lovgivning for private og offentlige er vejen frem i det, vi kalder et retssamfund?

Er regeringen tryg ved at etablere de meget omdiskuterede natur-nationalparker, foreslået af en lille håndfuld rabiate rewildings-forkæmpere, der tilsyneladende har en helt speciel opfattelse af dyrevelfærd, eller mangel på samme?

Lær af minkskandalen

Gør det ikke indtryk på ministeren, at arkitekten bag natur-nationalparkerne, Rune Engelbreth Larsen, blev stemt ud af DN’s bestyrelse efter hård kritik fremført af fem lokalformænd i Nordsjælland tæt ved Gribskov, der er under tilblivelse som naturnationalpark?

Gør det ikke indtryk på ministeren, at der døde 7 ud af 21 bisonokser på Bornholm i 2018, samt at 9 ud af 14 bisonokser i Randers Regnskov blev aflivet grundet sygdom? At dyreholdet i Molslaboratoriet er reduceret fra cirka 78 heste og kvæg i 2019 til 14 stk. kvæg og 24 heste i 2021, de fleste udtaget grundet udsultning for til sidst at ende som løvemad i Ree Dyrepark? 

Tror ministeren, at den danske befolkning stiltiende vil se på, at dyr mistrives og bukker under om vinteren, grundet nogle få fanatikeres biodiversitets-fantasier og vinterfodrings-modstand i de 13 planlagte natur-nationalparker?

Det forlyder, at alle beslutninger om de nye natur-nationalparker tages i ministerierne, uden at disse rådfører sig med de lokale enheder af Naturstyrelsen eller andre praktikere.

Har man slet ikke lært noget af minkskandalen? Hvorfor fortsætter »vi alene vide-mentaliteten« i de store kontorer fjernt fra virkeligheden? Hvorfor konsulteres ingen med praktisk begavelse og erfaring på området?

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også