Tjen op til 20.000 kr. pr. 100 hektar ved brug af præcisionsgødskning

Præcisionsjordbrug er nu et alternativ til efterafgrøder og kan være økonomisk interessant for mange. Især da flere efterafgrødekategorier kan erstattes med ordningen.

Brug af præcisionsjordbrug som alternativ til efterafgrøder kan igen anvendes og kan nu også erstatte målrettede og obligatoriske, målrettede efterafgrøder.

Det fastslår man fra Seges Innovation, som dog understreger, at bekendtgørelsen, der skal beskrive kravene, endnu kun er i høring, så derfor er følgende med forbehold for ændringer.

Krav for at deltage

For at deltage i præcisionsjordbrugsordningen skal bedriften opfylde tre krav. Ved en eventuel kontrol skal dokumentation for kravene indsendes.

For det første skal der ske en detaljeret fastlæggelse af afgrødernes kvælstofbehov på markniveau.

- Der skal foreligge en gødningsplan, hvoraf det fremgår, at kvælstofbehovet i hver enkelt mark er beregnet. Beregning kan for eksempel foretages i MarkOnline, oplyser Seges.

For det andet skal gødskning ske efter analyser af næringsstofindhold i flydende husdyrgødning for alle lagre.

Tilførsel af kvælstof til den enkelte mark skal altså være baseret på, at der foreligger en analyse af den flydende husdyrgødning, der tilføres.

- Man får nemt et overblik over egne gylleanalyser med SmartSlurry-app, lyder vejledningen fra Seges.

Analyserne skal suppleres med gødningsplanen, hvoraf der skal fremgå kvælstofbehov, tildelt mængde husdyrgødning og analysen heraf. MarkOnline bliver designet til at opfylde disse krav.

For næste sæson og altså gældende fra 1. august i år vil der blive indført krav om at anvende godkendte laboratorier til gylleanalyserne i ordningen.

Krav til teknik

Og endeligt for det tredje skal der foretages positionsbestemt tilførsel af kvælstof med sektionskontrol, auto start/stop og kantspredeudstyr.

- På de tilmeldte marker skal kvælstof tildeles positionsbestemt. Tildelingskort kan for eksempel udarbejdes i CropManager.

- Nye funktioner i CropManager gør det lettere at justere de automatisk beregnede tildelingskort for foragre og afvigende forhold i marken i øvrigt. Ved udspredning skal der genereres en logfil, der viser den faktisk udspredte gødningsmængde henover marken.

Opstart

Ønsker man at bruge præcisionsjordbrug, skal det afkrydses i ens GKEA-skema ud for de marker, der skal indgå i ordningen.

Der kan kun anvendes marker med raps eller korn.

- Med CropManager, MarkOnline og SmartSlurry er man klædt godt på til præcisionsjordbrug, understreger Seges, som peger på, at CropManager Tildelingslag er gratis indtil 31. marts.

Præcisionsjordbrug som virkemiddel

● Præcisionsjordbrug er et godt alternativ til bedrifter, som har svært ved at opfylde kravene til efterafgrøder, uden der skal foretages sædskifteændringer eller en væsentlig kvotereduktion.

● Præcis tildeling af kvælstof efter afgrødens behov på den enkelte mark og i den enkelte plet i marken vil reducere kvælstofudvaskningen og give et højere udbytte.

● Kan bruges i marker med korn og raps.

● Præcisionsjordbrug kan erstatte efterafgrøder i kategorierne:

- Pligtige- og husdyrefterafgrøder. Hvis en bedrift har pligtige- og husdyrefterafgrøder, som bruges til at opfylde MFO-krav, er det kun de hektar, som ikke bruges til at opfylde MFO-kravet, der kan erstattes af præcisionsjordbrug

- Målrettede efterafgrøder

- Obligatoriske målrettede efterafgrøder

● En sædskifteændring fra vinterhvede til vårbyg for at have plads til efterafgrøder kan let koste 2-3.000 kr. pr. ha. Ved at deltage i ordningen med præcisionsjordbrug med 100 ha kan man undgå et indtægtstab på 18-27.000 kr.

● Der kan opnås tilskud til målrettede efterafgrøder opfyldt ved præcisionsjordbrug.

● Præcisionsjordbrug er nemmest at starte op, hvis man i forvejen råder over udstyr til udspredning eller udsprøjtning af gødning med sektionskontrol og med mulighed for positionsbestemt udspredning.

● Størst udbyttegevinst ved præcisionsjordbrug vil opnås på bedrifter med stor variation i jordbundsforhold. Ved stor variation kan der forventes en gevinst i størrelsesordenen 100-200 kr. ved en mere præcis fordeling af kvælstof mellem marker og indenfor markerne – det vil sige en gevinst på 10-20.000 kr. pr. 100 ha. Dertil kommer mindre lejesæd, mindre høstbesvær med mere.

Kilde: Seges Innovation

Læs også