Se forslag til forårs-gødskning med N på egen vinterrapsmark

På Landmand.dk kan man nu få vist biomassen og forslag til kvælstofbehovet i foråret for alle ens rapsmarker. Rapsen står mange steder meget kraftig, og behovet for kvælstof er betydeligt lavere end normalt.

På Landmand.dk ser landmanden sine vinterrapsmarker inddelt i tre grupper alt efter den målte biomasse som NDRE-værdi i efteråret 2022. I tabellen under kortet er beregnet et forslag til kvælstofmængde i foråret. Kilde: Seges Innovation

Det milde vejr i både efterår og vinter har gjort, at rapsen mange steder her omkring 1. februar er meget kraftig. Det er derfor sandsynligt, at kvælstofbehovet til foråret vil vise sig at være betydeligt lavere end normalt, og der kan spares mange penge.

Som noget nyt er der udarbejdet biomassekort fra satellit-målinger for godt 15.000 vinterrapsmarker, svarende til cirka 138.000 hektar, som har været registreret i MarkOnline i begyndelsen af januar.

Det oplyser Seges Innovation, som på baggrund af forsøgsresultater har udarbejdet en model, som kan beregne et forslag til kvælstofbehov om foråret.

Det har været muligt at beregne et forslag til kvælstofbehov for cirka 90 procent af markerne. I resten af markerne har målingen af biomassen været for usikker til en troværdig beregning.

Der er heller ikke udarbejdet kort for marker, som for eksempel er oprettet i Næsgaard Mark.

Lavt N-behov i foråret

Resultatet er, at der på Landmand.dk vises kort over de rapsmarker, som i begyndelsen af januar var registreret i MarkOnline, og her kan man se, om de enkelte marker har en lav til middel, høj eller meget høj biomasse i efteråret 2022.

Nyere danske forsøg har vist, at kvælstofbehovet i vinterraps om foråret er lavere, jo mere kvælstof, der er tilført om efteråret, og jo kraftigere afgrøden er i efteråret.

Baggrunden for beregningen er den indtastede kvælstofmængde anført i MarkOnline og biomassen målt fra satellit i perioden oktober til november.

Biomassen er udtrykt ved indekset NDRE. Ved beregning af kvælstofbehovet er anvendt den højeste gennemsnitlige NDRE-værdi for marken indenfor perioden.

I beregningen er det antaget, at rapsen maksimalt kan udnytte 90 kg kvælstof i tilført gødning pr. ha i efteråret.

Se kritisk på kortet

På grund af mange skyer i efteråret og dermed færre gode satellitbilleder er der i nogle tilfælde anvendt en NDRE-beregning fra firmaet ClearSky, der ved anvendelse af satellitter, radar og kunstig intelligens kan forudsige, hvad satellitten ville have set, hvis der havde været klart vejr.

I beregningen af kvælstofbehovet er anvendt en pris på 18 kr. pr. kg kvælstof og 425 kr. pr. kg raps.

- Hvis oplysningerne i MarkOnline er forkerte, eller hvis man ønsker at beregne behovet ved et andet prisforhold, kan der indtastes de korrekte oplysninger i regnearket, lyder det fra Seges.

- Det beregnede kvælstofbehov er vejledende, og man bør forholde sig kritisk til, om man mener, at behovet er passende for den enkelte mark.

Seges har udviklet en ny model til beregning af kvælstofbehovet til vinterraps. Modellen kan bruges både til planteklip og satellitmålinger. Resultatet for egen mark kan ses på Landmand.dk.

Rimelig sammenhæng

I et samarbejde mellem en række landmænd og planteavlskonsulenter blev der i efteråret 2020 og 2021 indsamlet resultater af omkring 130 planteklip fra vinterraps. Disse resultater blev sammenholdt med satellitmålt NDRE, og der blev fundet den sammenhæng, som er vist i figur 1. Det ses, at der er en rimelig sammenhæng, om end der er en vis variation. Størstedelen af variationen skyldes formentlig usikkerhed i planteklippene, da der kun er klippet 1-4 steder i marken, hvorimod satellitten måler på hele marken. Sammenhængen er så god, at man med rimelighed kan omregne satellitmålt biomasse til planteklip ud fra formlen:

Ud fra 20 forsøg med kvælstof til vinterraps i 2018-2022 er der udarbejdet en model, som beregner kvælstofbehovet i foråret ud fra kendskab til biomassen i efteråret og mængden af tilført kvælstof i efteråret. Inddragelse af andre parametre som for eksempel jordtype, udbytteniveau, N-min i foråret og sådato har ikke kunnet forbedre modellen. Modellen er ikke perfekt, men det er betydeligt bedre at anvende modellen end et normopslag.

Modellen kan bruges enten med udgangspunkt i planteklip eller med udgangspunkt i satellitmålt NDRE, fordi der findes en god sammenhæng mellem planteklip og NDRE. Den økonomisk optimale kvælstofmængde afhænger også af prisforholdet mellem kvælstof og afgrøde, og derfor er modellen suppleret med et led, som korrigerer for de forventede priser på kvælstof og raps.

Læs mere om Gødskning

Hold dig opdateret om de afgørende nyheder inden for gødskning. Udforsk ny teknologi og lad dig inspirere af de mest bæredygtige og effektive metoder i branchen.

Læs mere her

Læs også