Skovrejsning – en mulighed for de interesserede

Det er vigtigt at komme i gang nu for at forbedre dine muligheder for tilskud.

Privat skovrejsning er en tilskudsordning under Landdistriktsmidlerne, som giver tilskud til etablering af skov på tidligere landbrugsjord.

Ordningen forventes åbnet for ansøgninger 1. juli 2020 og kører frem til 31. august 2020. Det forventes, at der er cirka 70 millioner kroner i puljen til etablering af nye skove.

Der skal søges om minimum 2 hektar sammenhængende areal, hvorpå der skal plantes skov. Tilskuddets størrelse er afhængig af hvilken type skov, samt forudgående jordbearbejdning, der ønskes og er på mellem 12.000-32.000 koner pr. hektar. Der er ligeledes tilskud til indhegning af skoven, hvilket i langt de fleste tilfælde er nødvendigt for at forhindre vildtskader i skovens tidlige stadie.

Investeringstilskud

Der er tale om et investeringstilskud, som betyder, at der skal søges om tilskud og opnås tilsagn, herefter skal skoven etableres for egen regning. Når skoven er veletableret, afsyner Landbrugsstyrelsen arealerne, hvorefter tilskuddet udbetales.

Selve ansøgningsprocessen kan være lidt omfattende, da der blandt andet skal indhentes udtalelser fra kommuner og lokalhistoriske museer, samt eventuelt ledningsselskaber. Det er derfor vigtigt at komme i gang tidligt for at indhente de nødvendige udtalelser og tilladelser. Faktisk allerede nu, hvis man påtænker at søge i sommeren 2020.

Prioriteringen af ansøgningerne

Det er imidlertid ikke alle, der søger, som kan forvente at få tilskud. Privat skovrejsning er en del af implementeringen af EU's vandrammedirektiv, og etableringen skal således hjælpe til en reduktion af kvælstof til fjorde og indre farvande.

I tidligere ansøgningsrunder har det kun været i områder beliggende inden for delvandoplande med kvælstofreduktionsbehov, der har kunnet søge, men i år er der åbnet op for at også lodsejere med jord udenfor delvandoplande med kvælstofbehov, kan søge ordningen.

Det må dog stadig forventes, at Landbrugstyrelsen fortsat vil prioritere ansøgninger beliggende i delvandoplande med kvælstofreduktionsbehov højere. Ligeledes vil arealernes evne til kvælstofretention, samt beliggenhed i forhold til drikkevandsindvinding indgå i prioriteringen af ansøgningerne.

Hvis du går med tanker om at søge tilskud til privat skovrejsning, og har arealerne til det, er det vores opfordring, at du går i gang med planlægningen allerede nu, og evt. får lavet en vurdering af dine muligheder for at kunne forvente at få tilskud.

Læs også