Svar på spørgsmål om randzonerne

Se NaturErhvervs svar på ti spørgsmål fra mælkeproducent Thøger Larsen, Stjernegård, Kværndrup, samt en række andre spørgsmål om randzonerne

 

1. En grøft i kanten af en fredskov, som grænser ind til min mark, er ikke med på randzonekortet. Der løber kun begrænset vand, når der har været regnskyl – max. cirka 10-20 dage om året. Skal der etableres randzone 10 meter ud i min mark langs grøften?

- Der skal være randzone ind i marken, hvis der er tale om et vandløb i vandløbslovens forstand, der er vandførende. At et vandløb er »vandførende«, betyder dels, at vand føres fra et sted til et andet, og er således ikke stillestående, og dels at der er tale om tydelig vandføring i den største del af året.

2. Hvad er grænsen for vandstand og perioden for helt tørlagt grøft/vandløb, for at der ikke skal etableres randzone?

- At et vandløb er »vandførende« betyder dels, at vand føres fra et sted til et andet, og er således ikke stillestående, og dels at der er tale om tydelig vandføring i den største del af året.

3. Jeg har flere vandhuller i mine græsmarker, som er med på randzonekortet. Men amtets daværende teknikere kunne ikke fastslå vandspejlet og dermed vandhullernes størrelser. Hvorfra skal der måles for at finde størrelsen – og dermed afgøre om hullet er større eller mindre end 100 kvadratmeter?

- Arealet af en sø måles ud fra bredden af søen, det vil sige ud fra overgangen mellem det skrånende terræn mod søen til det flade terræn, der normalt kan jordbearbejdes.  Hvis man ikke kan finde denne kant, beregnes arealet ud fra overgangen mellem bevoksning af vand- og sumpplanter og egentlige landplanter.

4. Vandstanden i vandhullerne kan svinge en del i årets løb, alt efter nedbørsmængderne – hvornår på året skal størrelsen afgøres?

- Det er overgangen mellem bevoksning af vand- og sumpplanter og egentlige landplanter, som angiver grænsen. Denne vil være nogenlunde konstant over året.

5. I mit tilfælde ligger jeg tæt ved 5 procent-grænsen for randzonearealet i forhold til mit samlede areal. Hvad er det samlede areal, og tæller forpagtningerne med?

- Se faktaark om 5 procent-reglen (www.naturerhverv.dk). En bedrifts samlede areal er alle arealer inklusiv tilforpagtede.

6. Skal jeg i givet fald selv udregne en ny bredde for randzonerne, hvis jeg når over 5 procent randzoneareal – eller hvem har afgørelsen?       

- Ja, du skal selv udregne en ny bredde, men der vil blive stillet en regnefunktion til rådighed på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside til beregning af 5 procent. Denne forventes klar medio august.

7. Er det ejer eller forpagters pligt at sørge for etableringen af de påkrævede randzoner?

- Det er den, der har råderet over arealet, der er ansvarlig for, at der etableres randzoner.

8. Flere render i fredsskoven ender i kanten ud til min mark. Skal der anlægges 10 meter randzone ud i marken ved enden af renden?

- Generelt er der randzone om alle ender, hvor vandløbet er omfattet af randzoneloven. I det nævnte tilfælde spørger du til render i en fredskov. Disse vil være undtaget randzoneloven, hvorfor der ikke er randzonekrav om deres ender.

9. På en privat ejendom op til min forpagtede jord er der anlagt et vandhul/sø. Skal jeg gå ind på den private parcel (kræver afgangstilladelse) for at måle afstanden op for at etablere randzone i marken i det nødvendige antal meter fra vandhullet?

- Lov om randzoner tager ikke hensyn til ejendomsskel. Hvis vandhullet/søen på naboens areal afkaster randzoner, som går ind over dit areal, er du forpligtiget til at overholde randzoneloven på dit areal. I langt de fleste tilfælde er det muligt at fastsætte grænsen for randzonen ud fra NaturErhvervstyrelsens internetmarkkort. Hvis du er i tvivl om kortets nøjagtighed, er du nødt til at opmåle randzonen efter aftale med den, der råder over vandhullet/søen.

10. Og hvad hvis der kommer kontrol på et tidspunkt af året, hvor vandhullets størrelse er meget forskelligt i forhold til det opmålte og dermed beslutningsgrundlaget for randzone eller ej?

- Ved afgørelse af, om der er tale om en sø, skal der lægges vægt på dels udstrækningen af den sammenhængende åbne vandoverflade, dels karakteren af det tilstødende vådområde med en vegetation bestående af vand- og sumpplanter.

 

Svar på flere andre hyppigst stillede randzone-spørgsmål, som vi har forelagt NaturErhvervsstyrelsen:

Kompensationskortet viser, at der er en randzone langs et vandløb, som er rørlagt. Hvordan kan det være, og hvad skal jeg stille op?

- Kompensationskortet er udarbejdet på baggrund af kommunernes vandløbskort, som blandt andet er tegnet ved hjælp af flyfotos. Af korttekniske årsager og fordi vandløbskortene ikke altid er opdaterede, kan der på kompensationskortet være kompensationszoner på arealer, hvor der ikke skal være randzoner, for eksempel langs et vandløb, som er blevet rørlagt, eller omkring en sø, som er udtørret.

- Kompensationskortet viser ikke, hvor man er pålagt at udlægge randzoner – det viser, hvor man kan søge om kompensation. Der skal for eksempel ikke udlægges randzoner i haver, skove og parker uanset, hvad kompensationskortet viser. Det er op til landmændene selv at vurdere, hvor der skal udlægges randzoner, og sørge for, at der er kompensationszoner de rigtige steder.

- Du kan indsende ændringsforslag til kompensationskortet via Tast Selv-service på www.naturerhverv.dk.

Hvordan går jeg ind og retter i kompensationskortet?

- Når du er på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, går du ind via Tast selv-service. Her ligger der en trin for trin-guide under »læs om at sende et forslag om ændring af kompensationskortet for randzoner«. Du kan åbne guiden i pdf-format.

 Får offentligheden adgang til min have, hvis jeg har en sø i den eller en å, som løber igennem den?

- Nej, for der skal ikke udlægges randzoner i haver, parker og skove ifølge loven om randzoner.

Må randzonen afgræsses?

- Randzonerne må gerne afgræsses, dog skal afgræsningen være ekstensiv, det vil sige afgræsningen skal have karakter af pleje og ikke stride imod formålet med randzonerne i forhold til reduktion af næringsstoffer, hvorfor plantedækket skal opretholdes.

- Arealerne skal leve op til Enkeltbetalingsordningen for at kunne få randzonekompensation, og randzonen skal desuden overholde GLM.

Et vandhul eller et vandløb med mere end 100 kvadratmeter vandflade, beliggende i landzone, har randzonekrav. Skal randzonerne her i alle tilfælde etableres med plantedække og fremstå udyrkede, selv om de hidtil har været dyrket med for eksempel høslæt, afgræsset, etc., eller plejede som parklignende arealer med plæneklipper og lignende?

- I henhold til randzoneloven er der ikke krav til plantedække. Det er tilladt at udnytte arealerne som græsarealer med afgræsning og/eller høslæt. Eksisterende flerårige kulturer kan opretholdes og udnyttes uden anvendelse af gødning og pesticider. Hvis der søges om randzonekompensation og EB i øvrigt, skal krav til plantedække overholdes. Tidligere landbrugsarealer skal overholde GLM-slåningskrav, mens de mere naturprægede randzonearealer er underlagt rydningspligten i driftsloven i lighed med tidligere.

Mange søer og havedamme er indtegnede med randzonekrav. Hvordan defineres præcist i parker og haveanlæg ved bebyggelser i landzoner, hvornår der skal etableres randzoner?

- Det er lovens ord der gælder; jævnfør randzoneloven skal der ikke udlægges randzoner i haver og parker. At der på det vejledende randzonekort forefindes randzoner i haver og parker er en teknisk udfordring, der har baggrund i, at der ikke har kunnet findes en præcis definition af haver/parker. Så ved en havedam skal der sandsynligvis ikke være randzone om, mens søer i parkanlæg skal være helt omkranset af parken for ikke at udløse randzone langs den del, der for eksempel ligger ud til en åben mark. Det må altså bero på en konkret vurdering af, hvordan det pågældende areal anvendes.

Må der foretages rørlægning af deciderede drængrøfter (åbne drænledninger) og grøfter, der fører for eksempel tag- og overfladevand ud til lavereliggende våde områder, hvor det nedsiver eller føres videre til andre recipienter? Spørgsmålet gælder også delvis rørlægning af sådanne drænledninger?

- For spørgsmål om hvorvidt den nævnte rørlægning er omfattet af den fri dræningsret, henvises til kommunen som den ansvarlige vandløbsmyndighed

Må en mergelgrav, kunstigt vandhul i vildtremisse og lignende driftsanlæg med vandspejl over 100 kvadratmeter, ændres i sin ydre form, så det fremstår rationelt i forhold til den omkringliggende markdrift, altså typisk som firkantede vandhuller?

- Der henvises til kommunen, som er myndighed i forhold til administration efter § 3 i naturbeskyttelsesloven

Vil styrelsen/randzonebekendtgørelsen fremover respektere, at vandhuller i vildtremisser til støtte for jagtdrift med mere, fremover etableres som firkantede vandhuller?

- Der henvises til kommunen, som er myndighed i forhold til muligheder og begrænsninger ved etablering af nye vandhuller.

 

 

Spørg NaturErhvervsstyrelsen

Ud over de nævnte ovenfor, er der sikkert masser øvrige spørgsmål om randzonerne, som lodsejere sikkert også er i tvivl om.

Spørgsmål til randzonerne rettes til NaturErhvervs hotline om randzoner. Ring på telefon 3395 8000 og spørg efter randzone-teamet.

Telefonerne er åbne mandag til torsdag fra kl. 9.00 til 16.00 og fredag fra kl. 9.00 til 15.00.

Randzone-teamet kan også kontaktes på e-mailadressen arealtilskud@naturerhverv.dk.

 

 

 

Læs også