Kornet kostede egenkapitalen

Store kornpartier hos Stenstrup-Lunde er af en sådan kvalitet, at det kun kan bruges som brændsel. Dette og andre forhold gjorde, at egenkapitalen på 6,7 mio. kroner forsvandt på et år.

- Jeg kan sagtens forstå frustrationerne, sagde foreningens formand Erik Wilbour Rasmussen, Bobjerg, da han på generalforsamlingen skulle forklare det katastrofale årsresultat.

- Men for det første udeblev den normale stigning i kornpriserne i årets løb. Dernæst har driftsledelsen ikke fungeret optimalt, og problemerne omkring kornmodtagelsen og den efterfølgende håndtering af kornet har gjort, at de andre aktiviteter på pladsen er blevet vanskeliggjorte og unødigt omkostningstunge.

- Når vi som forening har et stort kornoverskud, vægter kornet nu engang meget i resultatet. Derfor har de forskellige forhold ført til underskuddet på de 6,7 millioner kroner - og en konsekvens heraf var også forretningsførerens fratrædelse.

Erik Wilbour Rasmussen pointerede, at bestyrelsen påtager sig sit ansvar, men slog samtidig fast, at det ikke er bestyrelsesmedlemmernes opgave at gå rundt i lagrene for at kontrollere varernes tilstand. Derfor var man ikke bekendt med, at korndyngerne var af så dårlig kvalitet.

Han oplyste, at der i forbindelse med revisionens nøje gennemgang af forholdene har måttet afskrives en halv million kroner på partier af rug, som har ligget oplagret i lejede haller. Dernæst er indtægterne ved gødning nedskrevet med 700.000 kroner, idet der var indregnet bonus i gødningens værdi.

Endelig var der ved den første opgørelse af 2001-resultatet ikke taget højde for, at lagerkornet ikke var nedtørret. Det har ikke været normal praksis i foreningen, og derfor blev det af revisionen vurderet til 450.000 kroner.

- Så alt i alt forklarer dette, at tallet yderligere er steget siden medlemsmødet, og at vi kommer ud med dette store underskud, oplyste formanden overfor de 100 fremmødte af Stenstrup-Lundes i alt 141 medlemmer.

Han kunne oplyse, at omsætningen fra 2000 til 2001 steg med 10 millioner kroner til 76,3 mio. kroner. Til gengæld steg vareforbruget uforholdsvis meget - fra 57,3 til 71,6 mio. kroner. Ligeledes er der nu foretaget en fuld afskrivning af bygninger - fra 337.000 kroner i 2000 til 622.000 kroner sidste år. Endelig nævnte revisoren ved regnskabsgennemgangen, at finansieringsudgifterne som følge af investeringen i den nye store kornhal var øget fra 1,1 til 1,8 millioner kroner.

Derfor havde revisionen i regnskabet taget forbehold for mulighederne for en fortsat drift af foreningen - og givet opbakning omkring bestyrelsens bestræbelser for at finde en fusionspartner til at føre aktiviteterne videre.

Læs også