Fik du selvangivet efter en gældssanering i konkurs?

Når en konkurs slutter med en gældssanering, skal indkomsten fra konkursen selvangives. Det er skyldneren selv, som skal indsende selvangivelser, skriver skatteekspert i Landbrug & Fødevarer, Jane Bille.

Af Jane K. Bille, chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer, Skatteafdelingen

En landmand, som har været konkurs, vil i mange tilfælde have søgt og fået en gældssanering i forbindelse med konkursen. Som følge af konkursen har landmanden mistet kontakten med sin rådgiver og er i gældssaneringssagen blevet hjulpet af skifterettens medhjælper. Hvad mange, i den situation, ikke ved er, at når en konkurs slutter med en gældssanering, så skal indkomsten fra konkursen selvangives. Det er skyldneren selv, som skal indsende selvangivelser. Kurator skal kun hjælpe med bilagsmaterialet.

Indtil et bindende svar i december 2021, om de skattemæssige konsekvenser af en gældssanering i konkurs, har der ikke været stor opmærksomhed på dette. Hverken fra rådgivers eller fra Skattemyndighedernes side, da det har været opfattelsen, at det ofte ikke ville føre til de store ændringer. Med det bindende svar er der skabt klarhed over de skattemæssige konsekvenser af gældssanering i konkurs, og det viser sig, at opfattelsen har været forkert.

Hvad siger det bindende svar?

Det bindende svar vedrører en landmand, som havde været konkurs, og hvor konkursboet havde solgt hans ejendom med store skattemæssige underskud til følge. Året efter blev konkursen afsluttet, og han fik en gældssanering i konkurs, hvor hans gæld blev nedsat med en dividende på ca. 1 %. Spørgsmålet gik på, hvordan hans skattemæssige underskud blev påvirket af gældssaneringen i konkurs.

Når en konkurs afsluttes med en gældssanering i konkurs, så ophæves konkursbeskatningen. Det betyder, dels at en skattefrihed af konkursindkomsten falder væk, dels at de skattemæssige underskud, som landmanden kunne fremføres skattemæssigt forud for konkursen, vågner op igen. Disse underskud bliver dog begrænset med det beløb, som gælden ved gældssaneringen er nedsat med.

Desuden fastslår Skatterådet, i det bindende svar, at når gældssaneringen går på at nedsætte den gæld, som var på tidspunktet for konkursdekretet, så er det alene underskuddene året forud for konkursen, som begrænses. Det betyder, at underskud som opstår i det år, hvor konkursen bliver afsagt og de efterfølgende år under konkursen, ikke bliver begrænset som følge af gældssaneringen.

Hvad betyder det bindende svar?

For de fleste betyder det bindende svar på den ene side, at de skattemæssige underskud fra før konkursen bliver begrænset og sættes til 0 kr. På den anden side betyder det bindende svar også, at der dermed er gjort op med det beløb, som gælden er nedsat med. Underskud, som opstår under konkursen, vil dermed kunne fremføres til modregning i indkomst efter lovgivningens almindelige regler herom.

For de landmænd, som har været under konkurs, der er afsluttet med en gældssanering, vil der kunne være underskud at hente ved at selvangive indkomsten under konkurs. Dog under forudsætning af at den gæld, som nedsættes, er den gæld som var forud for konkursdekretet. Disse underskud kan fremføres til modregning i senere indkomst. Herunder vil underskuddene kunne modregnes i indkomst ved udlodning fra andelsselskaber, som er indkomst for landmanden, selvom udbetalingen går til banken.

Det bindende svar har ingen betydning for personer, som har fået en almindelig gældssanering (uden for konkurs). De vil få begrænset de underskud, som de har til fremførelse, i det år, hvor gældssaneringskendelsen afsiges.

Selvangivelse af indkomst under konkursen

Landmanden har under konkursen indgivet selvangivelse for den indkomst, som ikke er omfattet af konkursindkomsten. Det kan være løn fra et almindeligt lønmodtagerjob, men det kan også være den løn, som konkursboet har betalt skyldneren for at arbejde for konkursboet. Indkomsten, som vedrører konkursboet, er ofte skattefritaget og indgår ikke i disse selvangivelser. Når konkursen afslutter med gældssanering, bortfalder skattefriheden, og der skal indsendes selvangivelser for konkursindkomsten. Det fører til genoptagelse af skatteansættelsen for landmandens samlede indkomst for årene under konkurs.

Selvangivelsen skal indsendes med den frist, som gælder for det år, hvor konkursen afsluttes/gældssaneringskendelsen afsiges. Er konkursdekret afsagt i 2019 og konkursen afsluttet med en gældssanering i 2021, skal skyldneren dermed indsende oplysninger om indkomsten under konkurs senest 30. juni 2022. Der skal indsendes en selvangivelse for hvert af årene 2019, 2020 og 2021.

Fik du ikke selvangivet så anmod om genoptagelse inden 1. maj

Hvis der ikke er blevet indsendt en selvangivelse efter gældssaneringen i konkurs, bør der selvangives hurtigst muligt. For at være sikker på genoptagelse bør oplysningerne indsendes senest 1. maj i år, for at få genoptaget 2018 og senere indkomstår.

Er konkursen indtrådt længere tilbage i tid, så tidligere år skal genoptages, er det usikkert, om disse år kan genoptages efter de ordinære frister, hvis blot konkursen er afsluttet i 2018 eller senere.

Under alle omstændigheder bør der ved skatteansættelsen for 2018 kunne tages højde for fejl i indkomstopgørelsen for tidligere år, hvis disse fejl har betydning for skatteansættelsen i 2018 eller senere. Det fremgår af en højesteretsdom fra 2020. Det betyder, at hvis man i 2016 og 2017 under en konkurs afsluttet med en gældssanering kunne have opgjort et underskud til fremførelse, kan man anmode om, ved genoptagelsen af skatteansættelsen for 2018, at der tages højde for disse underskud, i det omfang der i 2018 stadig var underskud til fremførelse.  

Hvad sker der med gældssaneringen?

Der har været nogen diskussion af, hvilken betydning det har for gældssaneringskendelsen, at skyldneren kan få genoptaget sin skatteansættelse. For de, som har fået en gældssanering i konkurs med en bemærkning om, at gældssaneringen er bevilget, selvom der foreligger uafklarede økonomiske forhold, skal, når skatteforvaltningen træffer afgørelse om genoptagelse, rette henvendelse til Retten og kreditorerne med oplysninger om, hvad det betyder for skyldnerens økonomiske forhold. Det kan betyde, at kreditorerne skal have en større dividende.

For de, som har fået en gældssanering i konkurs uden denne begrænsning, er ikke forpligtet til at oplyse kreditorerne herom. Det har været anført, at det kunne føre til, at gældssaneringen blev ophævet. En gældssaneringskendelse kan ophæves, hvis der foreligger svig eller misligholdelse. Det er min opfattelse, at det ikke kan være svig, at man ikke tidligere har fået selvangivet. Det bindende svar har givet anledning til et helt nyt afsnit i den juridiske vejledning, og hverken SKAT eller rådgivere har været klar over de skattemæssige konsekvenser af gældssaneringen under konkurs, som den nu er klarlagt med Skatterådets bindende svar.

Læs også