Fodringsforsøg med kvier ser på raceforskelle

I efteråret 2019 blev der indsat 62 kviekalve på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) ved AU Foulum. Kalvene indgår i et fodringsforsøg, som skal undersøge mulige forskelle i vægt, tilvækst, foderoptagelse og fodereffektivitet mellem kvier af racerne Holstein, Nordisk rødt samt krydsninger af disse. Nu er de første resultater offentliggjort.

Baggrunden for fodringsforsøget ved DKC er, at det fra praksis er kendt, at Holstein kvier (HOL) og kvier af racen Nordisk Rødt (RDM) responderer forskelligt, når de tildeles den samme foderration. Samtidig har forsøg fra USA vist, at krydsningskøer (KRY) har en bedre fodereffektivitet end HOL køer. Sådan skriver Aarhus Universitet - Institut for Husdyrvidenskab.

Forsøget har til formål at undersøge dette under danske forhold. Derfor er hver racegruppe opdelt i to grupper, hvor den ene halvdel tildeles en foderration (STD) optimeret i forhold til HOL kvier og den anden gruppe tildeles en foderration (LAV), som er mere fyldende og dermed indeholder mindre energi.

De første resultater ligger klar. Resultater fra forsøget i perioden fra februar 2020 til september 2020.

Vægtforskelle mellem racegrupper og foderration

Ved HOL ses det, at kvierne på den fyldende foderration LAV vejer mindre sammenlignet med kvierne, der bliver tildelt STD rationen. Forskellen mellem grupperne er signifikant fra en alder af otte måneder og frem til 12 måneder.

Ved RDM ses ingen forskel i vægtkurverne, der er fuldstændig ens på tværs af de to foderblandinger. Krydsningerne mellem de to racer viser vægtkurver, hvor der er en vis forskel mellem de to foderblandinger, men forskellen er ikke signifikant. Der er kun observeret få forskelle i huldscore, hvor RDM og KRY havde højere huldscore end HOL på LAV ration, mens huldscoren var ens på tværs af racer i STD rationen.

Forskellene i vægt og huldscore kan hænge sammen med, at HOL og KRY har lavere foderoptagelse (tørstofindtag) på LAV ration end på STD ration. RDM optager samme mængde tørstof på tværs af rationer, skriver Aarhus Universitet - Institut for Husdyrvidenskab.

Resultaterne tyder på, at der er forskelle i racernes foderkapacitet, konstaterer universitetet.

Deres videre analyse vil give mere information om hvorvidt forskellen i vægt er grundet forskellig fodereffektivitet eller forskellig allokering af ressourcer mellem racerne. Hvis to dyr vejer det samme, vil der nemlig være stor forskel på energien, der bliver brugt til lagring af muskler kontra den energi, der skal til for at lagre fedt.

Drægtighedsresultater

Inseminering af kvierne blev påbegyndt den første oktober 2020 ved en gennemsnitlig alder på 13 måneder. Dage fra første til sidste insemination (FSI) og drægtighedsprocenten ved 1. insemination giver et billede af kviernes reproduktionsegenskaber. Antallet af dyr i forsøget skal tages in mente ved tolkning af disse resultater for reproduktionsegenskaber.

Resultaterne antyder, at HOL fodret med LAV havde en lavere drægtighedsprocent ved 1. insemination, og denne gruppe havde højere FSI. HOL på STD-rationen opnåede til sammenligning en lav FSI og en drægtighedsprocent på niveau med de andre racegrupper. Ved KRY er der ingen forskel i reproduktionsegenskaber mellem de to foderrationer, mens RDM har den højeste drægtighedsprocent ved 1. insemination på LAV rationen.

- Dette antyder, at reproduktionen hos RDM og KRY ikke i samme grad påvirkes af foderniveau som ved HOL. Overordnet set var der kun få forskelle i reproduktion på tværs af racegrupper, lyder det fra Aarhus Universitet.

Resultaterne svarer til forventningerne

Samlet svarer resultaterne til de forventninger, universitetet havde inden forsøgets igangsætning.

- Der ser ud til at være forskelle på, hvordan racer responderer til forskellige foderniveauer, både med hensyn til tilvækst og reproduktion. Denne periode af kviernes liv er generelt underbelyst, og derfor udfylder dette projekt et hul i den eksisterende viden, som både efterspørges i Danmark og udlandet, forklares det.

Kvierne kælver sidst på sommeren, og der er midler til at beholde dyrene, indtil de har malket fire måneder af 1. laktation, men der søges ekstra midler, så de kan beholdes 2. laktation ud.

- Derved kan vi få særdeles værdifulde data om ydelse, fodereffektivitet, metanproduktion samt øvrige egenskaber på de tre grupper af dyr, lyder det.

Læs også