Ændringer i NorFor

Fremadrettet har både kraftfoder og grovfoder den samme nedbrydningshastighed af restkulhydrater, som vil være på 60 procent pr. time

Seges oplyser på Landbrugsinfo.dk, at NorFor-modellen er blevet opdateret, samt at der er foretaget ændringer i fodermiddeltabellen.

For det første beregner NorFor lidt mindre kvælstofudskillelse i gødning og for det andet lidt højere passagehastighed af NDF gennem vommen, lyder det.

Den første ændring betyder lidt mere energi, mens den anden betyder lidt mindre energi, både som NEL20 og i foderrationer.

Samlet betyder ændringen af passagehastighed i grovfoder og nedbrydningshastighed af restkulhydrater, at NorFor-modellen bedre prædikterer foderrationens fordøjelighed og mælkeydelse.

Opdateringen indeholder følgende:

  • Øget maksimumsgrænse for PBV
  • Ændret passagehastighed af NDF i grovfoder
  • Ændret nedbrydningshastighed af restkulhydrater
  • Ændret fordøjelighed af råprotein

Maksimumsgrænse for PBV

Seges fastslår, at det er vigtigt, at indholdet af råprotein ikke overstiger 170 gram pr. kg tørstof. Dette for at mindske udledningen af ammoniak fra kvægbruget.

De oplyser, at det fortsat er AAT og PBV, der bør optimeres efter ved foderplanlægning, men at de nye anbefalinger for PBV er hævet fra 15 til 20 gram pr. kg tørstof for stor race og fra 10 til 15 gram pr. kg tørstof hos Jersey.

Ændringerne er foretaget, så flest mulige foderrationer, der opfylder anbefalingen om maksimalt 170 gram pr. kg tørstof, kan være inden for PBV-grænsen.

Det ligger der bag ændringerne

Nye data fra fodringsforsøg med køer har desuden givet anledning til at ændre i fordøjelsesmodellen - blandt andet med hensyn til grovfoder – NDFs passagehastighed

Evalueringen af de nye forsøg viste også, at der var plads til at forbedre estimatet af fordøjeligheden af råprotein. 

Opdateringen betyder små ændringer i fodermidlernes NEL20, AAT20 og PBV20-værdi, som ifølge Seges også vil slå igennem i foderplan og foderkontrol. Når man åbner en gammel foderplan eller foderkontrol, ser den imidlertid ud, som da den blev gemt. Ved genberegning af foderplanen/-kontrollen, bliver den beregnet med de nye ændringer.

Højere energiværdi

Ændringerne betyder lidt højere energiværdi i foderrationen svarende til, at energioptagelsen stiger med en til tre procent. Ved optimering af foderrationen vil det betyde lidt højere grovfoderandel.

Fremover vil både kraftfoder og grovfoder have den samme værdi for nedbrydningshastighed af restfraktionen (kdRestCHO), og den vil være 60 procent pr. time, oplyser Seges.

Værdierne bliver automatisk ændret i fodertabellen til 60 procent pr. time. Alle foderstoffer i NorFor-fodermidler bliver ændret, herunder produkter, som fodervirksomhederne er ansvarlige for samt bedriftsfodermidler.

Der vil ifølge Seges blive gjort en undtagelse for nogle råvarer. De mest almindelige råvarer med denne undtagelse er melasse og roepiller. De vil fortsat have en nedbrydningshastighed af restfraktionen på 150 procent pr. time.


Læs også