Nyt minivådområde – tænk biodiversitet ind i anlæggelsesfasen

Ved at screene og planlægge omkring minivådområdet, har du god mulighed for passe på naturen og på samme tid øge biodiversiteten.

Af Hanne Juncher Fris, jagt- og naturplejekonsulent i Velas

Arealerne omkring dine minivådområder kan bruges til at forbedre biodiversiteten på hele din ejendom. Det kræver bare, at du screener og anlægger det korrekt – den gode natur kræver nemlig plads og indfinder sig først efter perioder uden forstyrrelser.

Der er desværre tilbagegang i både arter og levesteder tilknyttet det åbne land, og derfor vil jeg anbefale, at man også ser på at prioritere biodiversiteten, når man alligevel er i gang med at nytænke anvendelsen af nogle områder i markerne.

Den optimale strategi

Et minivådområde er et teknisk anlæg, som reducerer kvælstofpåvirkning af kystvandende. Minivådområdet renser drænvandet for kvælstof og fosfor og placeres i forbindelse med et drænopland og tilpasses ind i terrænets hældning.

Den optimale strategi har positiv effekt for flere arter og levesteder, og jo flere tiltag på et mindre areal des højere overlevelsesmuligheder er der.

Tiltag der øger biodiversiteten

For at hindre brinkerosion omkring minivådområdet, skal der etableres en form for plantedække på brinkarealet efter etablering. Plantedækket skal primært bestå af græs.

Omkring brinkarealet og det nærmeste randareal til minivådområdet anbefaler jeg at udså hjemmehørende blomsterblandinger eller bi- og vildtvenlige blandinger. En permanent blanding vil være bedst for biodiversiteten, da der hurtigt vil komme levesteder og nye arter.

Det er vigtigt altid at vælge hjemmehørende og flerårige arter, da de udgør levested for mange forskellige insekter, især bier og sommerfugle. Man skal også undgå for meget græs i blandingerne, da det på sigt udkonkurrerer hjemmehørende urter og bremser for den naturlige etablering af flere nye urter og blomster. Flere frøfirmaer har hver deres bud på gode hjemmehørende blomsterblandinger. Som et alternativ kan man lade urter og blomster indfinde sig selv.

Flere insekter giver flere fugle, men også fødegrundlag til for eksempel agerhøns som også er i tilbagegang i det åbne land. Agerhønen er en indikatorart for god biodiversitet, da dens kyllinger blandt andet stort set kun lever af protein i form af insekter de første tre uger af deres liv.

Jeg vil også anbefale at udlægge marksten i bunker. De bliver hurtigt opvarmet af solen og holder varmen længere end planter. Vekselvarme dyr, som for eksempel vandsalamander har brug for varme i form af for eksempel stenbunker til at kunne bevæge sig rundt. Stenbunker fungerer som levested for en bred vifte af organismegrupper lige fra insekter, mosser og planter.

Din indsats kan tælle med i din ESG-rapport

Med et Naturtjek kan du få overblik og forslag til prioritering af optimale tiltag for at forbedre biodiversiteten for hele din ejendom. Naturtjekket indgår tilmed som et punkt og en konkret parameter for biodiversitet i den nye ESG-rapport.

Læs også