Landbrug & Fødevarer savner vækst i finansloven

Regeringens finanslovsudspil går i den rigtige retning, når det gælder økologi og grøn udvikling, mener Landbrug & Fødevarer, som dog mangler at se regeringen styrke erhvervslivets konkurrenceevne og rammer for at skabe vækst.

Regeringens første finanslovsudspil har ikke nok fokus på konkurrenceevne og vækst, mener Landbrug & Fødevarer:

- Vi er glade for at se den ansvarlige økonomiske linje videreført. Men det er desværre på bekostning af erhvervslivets konkurrenceevne. Finansloven forhøjer en lang række afgifter, på blandt andet NOx-udledning og arbejdsskader, og det er ikke vejen at gå. Det svækker erhvervslivet i den internationale konkurrence, som er benhård i øjeblikket, siger Niels Jørgen Pedersen, formand i Landbrug & Fødevarer, og fortsætter:

- Vi må desværre vente til de kommende energiforhandlinger, skattereform og trepartsforhandlingerne for at se, om regeringen indfrier løfterne om at skabe vækst og arbejdspladser. Der er i hvert fald brug for et markant øget fokus på afgifter og omkostningsniveau, end denne finanslov lægger op til, siger Niels Jørgen Pedersen.

Godt med grøn udvikling
Formanden er glad for, at regeringen skubber til den grønne udvikling; blandt andet ved at satse på økologi, udvikling af vådområder og pleje af græs- og naturarealer.

- At regeringen understøtter den grønne udvikling - med flere vådområder, flere midler til miljøteknologi og pleje af græs- og naturarealer samt en stor satsning på økologi - ser vi som en helt rigtig vej at gå. Landmændene er jo afhængige af naturen og vil meget gerne bidrage til at pleje den og udvikle løsninger, der kan skåne miljøet og naturen. I forhold til naturpleje er der dog brug for en ændring af reglerne, hvis vi skal have den bedste effekt for pengene, siger Niels Jørgen Pedersen.

Han understreger, at eksportpotentialet i forhold til både økologi og miljøteknologi er stort og med den rette udvikling kan blive nye store eksporteventyr for Danmark.

Forskning er vejen til ny vækst
At forskningen fastholdes på omkring 2011-niveau i det nye udspil er Landbrug & Fødevarers formand også godt tilfreds med.

Landbruget kan godt forberede sig på en fremtid med mere økologi og grøn omstilling i erhvervet.

Det fremgår af finanslovsudspillet for 2012, som regeringen præsenterede i går eftermiddags.

Ifølge udspillet vil regeringen styrke natur og miljø med 654 millioner kroner over to år. Den danske stat slipper dog med at betale under en tredjedel, fordi resten af pengene hentes fra EU's landdistriktsprogram.

I alt tilføres der 159 millioner kroner til 1.600 hektar flere statslige vådområder og 72 millioner kroner til oprettelse af yderligere 250 hektar statslig skov foruden de 800 hektar, der allerede er sat penge af til i Grøn Vækst-aftalen frem mod 2015.

Planen er desuden at etablere søer og moser på i alt 16 kvadratkilometer.

Klimaplan på vej
S-SF-R-regeringen vil også styrke økologien. Fødevareminister Mette Gjerskov (S) har således afsat 72 mio. kr. for de kommende to år til blandt andet øko-mad i offentlige køkkener.

Regeringen lover desuden »snarest« at fremlægge et forslag til en energiaftale, der skal give flere investeringer i blandt andet kystnære vindmøller, omstilling af centrale kraftvarmeværker til biomasse og etablering af biogasanlæg. Investeringerne skønnes til 1,3 mia. kr. i 2012 og 5,4 mia. kr. i 2013.

Der er dog også andre elementer i finanslovsforslaget end grøn omstilling og økologi. Regeringen viderefører for eksempel den nuværende praktikpladsordning til 2012. Det betyder, at virksomhederne vil kunne få en præmie- og bonusordning på op til 70.000 kr. for hver uddannelsesaftale.

Endvidere vil regeringen styrke og forlænge Kom-i-gang-låneordningen med 150 mio. kr. til udlån i 2012. Ordningen gør det muligt, at nye virksomheder kan få en statsgaranti på 75 pct. af lån op til 1,0 mio. kr.

Regeringen afsætter alt i alt mere end en milliard kroner til forskning, udvikling og demonstration inden for grøn teknologi.

Landmændenes og kommunernes pleje af græs- og naturarealer får ekstra 210 mio. kr., der primært skal bruges i de såkaldte Natura 2000-områder med særlig værdifuld natur.

Heidi Buur Holbeck, der er landskonsulent i Videncentret for Landbrug og i mange år har arbejdet med landbrug og naturpleje, tager godt imod dette forslag.

- De ekstra midler har vi i landbruget efterspurgt længe. De er tiltrængte og nødvendige, hvis vi skal have udbredt naturpleje i landbruget, siger hun.

- Som det ser ud lige nu, er det ikke attraktivt for landmændene at sætte dyrene på græs, fordi naturarealerne ofte er fugtige, ukurante, små og fjerntliggende fra ejendommen. Det er derfor ofte besværligt at transportere dyrene derhen og holde opsyn med dem. Det betyder, at arealerne gror til, hvilket er til skade for naturen. Så vi skal have fundet en måde, hvorpå både naturen og landmændene kan drage fordel af afgræsning, forklarer landskonsulenten.

Regeringen vil finansiere de ekstra udgifter ved at hæve afgifter, m.v., med 5 milliarder kroner. Blandt andet vil de grønne afgifter blive femdoblet for dem, der udleder de giftige NOx-partikler i luften. Konkret bliver afgiften forhøjet fra 5,2 kroner pr. kilo til 25 kroner pr. kilo NOx.

Ifølge Nykredit vil de øgede skatter og afgifter øge skattetrykket herhjemme med i omegnen af 0,3 procentpoint.

Læs også