Køerne vender tilbage til Fyn

(LANDBRUG FYN) Efter flere års tilbagegang var indkøbet 600.000 kilo mælk større end salget af fynske mælkekvoter ved kvotebørsen i november.

I snart mange år har antallet af malkekøer på Fyn været vigende. »Køerne drager mod vest« har det lydt gang på gang ved kvægmøderne.

Men ved sidste uges årsmøde i Fynsk Kvæg - det nye og mere mundrette navn for Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt - kunne formanden Lars Iversen glæde sig over, at der ved den seneste kvotebørs i november for en gang skyld blev indkøbt mere mælkekvote, end der blev solgt i det fynske område.

Helt præcist købte 36 fynske kvægbrugere tilsammen rettighederne til at producere 2,2 mio. kg mælk mere, mens »kun« 17 kvægbrugere på Fyn havde sat i alt 1,6 mio. kg til salg på kvotebørsen. Altså i alt 600.000 kg mælk på plussiden.

Som bekendt er Fyn nu med i RYK Øst, og derfor blev der på mødet ikke oplyst et specifikt antal malkekøer, som for nuværende står i de fynske stalde.

Ledende kvægbrugskonsulent Per Einshøj, kunne i sin beretning dog oplyse, at i alt 18.058 køer i år deltager i PeriodeKontrollen, og sammen med de besætninger, som ikke er med i PK samt ammekøer, skønner han, at antallet af fynske køer ligger på omkring 33.000.

På landsplan er det samlede antal dyr i de seneste 10 år reduceret med 50 procent, og i de sidste 20 år er antallet af besætninger med malkekvæg faldet med over 70 procent.

Denne udvikling har gjort, at gennemsnitstørrelsen på besætningerne er tredoblet, således den nu for første gang er over 100 køer pr. besætning.

Per Einshøj kunne oplyse, at gennemsnitsstørrelsen i de 139 fynske PK-besætninger er oppe på 133,5 køer, og ydelsen pr. ko er 8.740 kg EKM. Via PK-registreringerne kunne han fortælle, at dækningsbidraget for de store racer (RDM og SDM) i det forgangne kontrolår har været 11.224 kroner pr. ko, mens det for jerseys vedkommende lå på 11.053 kroner.

- I besætningerne er det totale dækningsbidrag steget - for de store racers vedkommende fra 1.442.733 til 1.648.182 kroner og for jersey fra 1.442.733 til 1.648.182 kroner, oplyste kvægkonsulenten og betegnede det som fantastisk, at de fynske PK-kvægbrugere formår at holde dette niveau.

Han havde dog også løftede pegefingre under hans altid veloplagte indlæg med status i fynsk kvægbrug:

- Vi er desværre ikke kommet videre med at få bragt antallet af døde kalve ned i besætninger. Det er ikke godt nok, at tallet er steget med omkring en procent det seneste år - til henholdsvis 10,5 procent døde, fødte kvier og 6,8 procent i de store racer.

Heller ikke det gennemsnitlige celletal og sporerne i mælken var han tilfreds med. Celletallet er dog faldet en smule, men til gengæld er antallet af sporer steget betragteligt det seneste års tid.

- Det siger vist alt om, at I fynboer endnu ikke er gode nok til at håndtere den øgede mængde af græsensilage, som vi kommer til at se efter omlægningerne af EU-støtten og det manglende roeaffald.

Per Einshøj havde dog også en solstrålehistorie indenfor kvægfodringen. Selv om der fra majssæsonens start var nervøsitet over saftafløb som følge af den megen nedbør, så er både tørstoffet og stivelsesprocenten større på Fyn end i det øvrige land. Tørstofprocenten i år er således oppe på 35,6 mod 30,8 procent sidste år, og generelt skal der kun 1,12 kg tørstof til en foderenhed på Fyn mod 1,14 på landsplan, ifølge Landbrugsinfo fra 4. december.

- Imidlertid skal kvægbrugerne være opmærksomme på, at køerne kan risikere mastitis, hvis de får alt for meget af dette foder, pointerede Per Einshøj.

TEKST & FOTO: ERIK HANSEN

Læs også