Amtet skal tages i ed

(LANDBRUG SYD) Siden 1. oktober har landmænd haft pligt til at ansøge amtet før driftsændringer i internationale naturbeskyttelsesområder. F.eks. hvis afgræsning opgives.

Landmænd med jord i internationale naturbeskyttelsesområder de såkaldte Natura 2000-områder skal skriftligt ansøge amtet om tilladelse før der sker driftsændringer på arealerne. Reglen har været gældende siden 1. oktober.

Der er tale om aktiviteter, der normalt ikke kræver tilladelse eller lignende, men som kan skade værdifuld natur i områderne. Det gælder blandt andet almindelige driftsændringer som gødskning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning. Ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet skal også anmeldes, ligesom plantning af levende hegn, opdyrkning af vedvarende græs, opfyldning af små vandhuller med mere.

Anmeldelsen fra lodsejer eller forpagter skal ske på forhånd, fordi amtet skal have mulighed for at vurdere, om en påtænkt driftsændring eller aktivitet kan skade de arter og naturtyper, som det internationale naturbeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte.

Amtet skal inden fire uger træffe afgørelse, hvis amtet ønsker at vurdere den anmeldte aktivitet nærmere. Det kan f.eks. blive nødvendigt, hvis forvaltningen ikke mener, at den anmeldte aktivitet er tilstrækkeligt belyst.

Hvis amtet ikke træffer afgørelse, kan driftsændringen ske efter de fire uger.

Hvis amtet træffer afgørelse om at vurdere aktiviteten nærmere, kan afgørelsen påklages til Naturklagenævnet. Hvis der ikke klages, gælder amtets afgørelse i seks måneder, men kan dog i særlige tilfælde forlænges.

Amtet vil inden for de seks måneder endeligt vurdere, om aktiviteten kan igangsættes. Vurderes aktiviteten at kunne skade arter eller naturtyper i området, skal amtet indgå aftale eller træffe afgørelse om at begrænse eller forhindre aktiviteten, eller om at fortsætte en bestemt drift. Der betales erstatning for de tab, som en sådan aftale eller afgørelse måtte påføre en ejer eller bruger.

Anmeldte aktiviteter, der kan gennemføres, skal igangsættes inden der er gået tre år. Ønskes aktiviteten først igangsat efter de tre år, skal den anmeldes på ny.

Nærmere oplysninger findes på www.skovognatur.dk/natura2000.

I Danmark er der 3.591 km² (359.100 hektar) Natura 2000 arealer. Heraf er der 2.179 km², der både er udpeget som habitat- og fuglebeskyttelsesområde, mens 995 km² alene er udpeget som habitatområde og 418 km² alene er udpeget som fuglebeskyttelsesområde.

Skovbevoksede arealer i fredskov er omfattet af en tilsvarende ordning under skovloven.

Læs også