Socialdemokraterne vil stramme pesticidplanen

(Effektivt Landbrug) Behandlingshyppigheden skal hurtigere ned, mener Socialdemokratiet. Det skal opnås gennem en kombination af administrative og økonomiske virkemidler samt frivillige aftaler og øget information.

Landbruget bruger fortsat for mange pesticider, og pesticidplanen er ikke stram nok, mener Socialdemokraterne. Derfor har partiet fremsat et forslag, der lægger op til en stramning i forhold til det, regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne blev enige om i oktober sidste år.

- Anvendelsen af pesticider udgør den største trussel mod drikkevandet. Mange boringer og vandværker er blevet lukket på grund af forurening med pesticider. Og nye undersøgelser viser, at grundvandsressourcerne måske kun er halvt så store som tidligere antaget, siger Socialdemokraternes miljøordfører, Torben Hansen, som tilføjer, at forslaget skal sikre rent grundvand, sunde fødevarer og en mangfoldig natur i Danmark.

Socialdemokratiet ønsker, at behandlingshyppigheden skal nedsættes med 0,1 per år, det vil sige til 1,7 i 2005 og 1,4 i 2008. Den eksisterende pesticidplan sigter mod at nå en behandlingshyppighed på 1,7 inden 2010. Og det er ikke ambitiøst nok, mener S.

- Landbruget sprøjter hvert år pesticider på cirka halvdelen af Danmarks areal. Derfor er der behov for mere ambitiøse mål for at nedsætte behandlingshyppigheden i landbruget, siger Torben Hansen.

Nedsættelsen af behandlingshyppigheden skal ifølge Socialdemokraterne opnås gennem en kombination af administrative og økonomiske virkemidler samt frivillige aftaler og øget information.

- Frivillige virkemidler har en effekt, men de kan ikke stå alene, hvis vi skal have nedbragt pesticidforbruget til under det nuværende niveau. Der er også behov for at ændre incitamentsstrukturen for landmændene gennem for eksempel synliggørelse af forbruget, anvendelsesrestriktioner, indførelse af kvoter og højere afgifter, nævner Torben Hansen.

Socialdemokratiet vil desuden øge forskningsindsatsen på pesticidområdet og sikre, at målene nås gennem evaluering hver tredje år.

- Vi mener, det er vigtigt, at pesticidplanen løbende evalueres. Det sikrer muligheden for at korrigere virkemidlerne, hvis de ikke er tilstrækkelig effektive, siger Torben Hansen, som også ønsker øget kontrol og sanktioner overfor landmænd, der benytter sprøjteudstyr, som ikke overholder miljøstandarderne.

Det socialdemokratiske forslag kommer til 1. behandling i Folketinget den 13. maj.

Tiden er inde til den første ukrudtsbekæmpelse i de tidligt såede roemarker. Det vil sige hovedparten af roerne på Lolland og Falster, som blev sået omkring 1. april. På Sjælland og Fyn kom roesåningen lidt senere i gang og blev først endeligt afsluttet omkring 20. april.

I forbindelse med ukrudtsbekæmpelsen i roerne er Danisco Sugar Agricenter kommet med nogle generelle anbefalinger med hensyn til sprøjtetidspunkt og doser, blandt andet anbefaler man, at det mest udviklede ukrudt skal have et sæt blivende blade, før ukrudtet bekæmpes, og at man venter med at afgøre, om det er nødvendigt at bruge jordmiddel i blandingen, til den tredje ukrudtssprøjtning.

- Vor strategi er, at de første to behandlinger hæmmer ukrudtets vækst, men ikke nødvendigvis medfører fuld bekæmpelse. Den tredje behandling, og eventuelt fjerde, skal så endelig bekæmpe ukrudtet, lyder det fra Danisco i aprilnummeret af Agrinyt.

Denne strategi advarer planteavlskonsulent Kirsten Larsen, Agrogården i Ringe, roedyrkerne imod at følge.

- De generelle anbefalinger fra Danisco kan kun bruges, hvor der er meget få og let bekæmpelige ukrudtsarter. Der må højst være 100 ukrudtsplanter per kvadratmeter og ingen pileurt og kamille, siger Kirsten Larsen.

Virkeligheden er, at der sagtens kan være 500-1000 ukrudtsplanter per kvadratmeter, og i næsten alle marker findes både vejpileurt og kamille. Derfor er følgende tre forhold altafgørende for en effektiv ukrudtsbekæmpelse og rene roemarker:

1) Første ukrudtssprøjtning skal foretages, når ukrudtet har kimblade. 2) Ibland altid jordmiddel (Goltix 0,3-1 l/hektar). Dosering afhænger af øvrige blandingspartnere og ukrudtsbestand. 3) Hvis vanskeligt bekæmpelige ukrudtsarter får blivende blade, deles den planlagte sprøjtning i to, og der sprøjtes med 2-3 dages mellemrum.

Læs også