Storå-komitéen er trukket i arbejdstøjet

Samarbejde på tværs af kommuner, lodsejere og grønne interesser skal udarbejde forslag til en helhedsplan for Storå-systemet.

Komitéens opgave er at sætte fokus på helhedstænkning med udgangspunkt i Storås forløb fra kilde til udløb via et bredt samarbejde mellem kommuner og interessenter. Arkivfoto

Byrådene i Ikast-Brande, Herning og Holstebro kommuner besluttede i 2021 sammen med repræsentanter for lodsejere og interessenter inden for natur og miljø at nedsætte en Storå-komité.

Komitéens opgave er at sætte fokus på helhedstænkning med udgangspunkt i Storås forløb fra kilde til udløb via et bredt samarbejde mellem kommuner og interessenter.

Partnerne skal samtænke og lægge en plan for interesserne i vandafledning, CO2-reduktion fra lavbundsarealer, reduktion af næringsstofudledning via vådområder samt forbedring af naturen og øget biodiversitet.

- Tidens store dagsordner på natur-, miljø- og klimaområdet kalder på samtænkning. Hvis vi skal lykkes, er vejen frem at få tænkt i helheder og få lavet en fælles plan for, hvordan vi løfter denne opgave, siger den nyvalgte formand for Storå-komitéen, John Thomsen, der er politiker i Herning Kommune.

Med i pilotordning og støtte til forundersøgelse

Ud over at konstituere sig på det første møde i sidste måned blev komiteen orienteret om, at det er lykkes at opnå optagelse i Miljøministeriets pilotordning for Helhedsplanlægning for vandløbsoplande, og at komiteen er tildelt 1.150.000 kroner fra en statslig pulje til at lave de nødvendige forundersøgelser til planen.

Derudover besluttede komitéen, at man i foråret vil ud at se konkrete eksempler på problemer og løsninger samt tale med lodsejere om erfaringer med at deltage i projekter for at få et førstehåndsindtryk af opgaven, udfordringerne og mulighederne.

- Storå-komitéen er kommet godt fra start, og vi er optaget af at få den nødvendige viden og fakta på bordet, som kan lægges til grund for, at vi kan komme med vores indspil til en koordineret plan. Det er vigtigt for naturen og klimaet, såvel som lodsejere og vores landbrugserhverv, at vi får lagt en solid plan, som kan realiseres. Med Storå-komitéens brede sammensætning får vi alle interesser med om bordet, og det skal bane vejen for, at vi kan komme med et fælles oplæg, som alle kan bakke op om, siger John Thomsen.

Storå-komitéen består af:

• John Thomsen, Formand for Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget, Herning Kommune

• Kasper Pauli Pedersen, Formand for Klima, Natur- og Bæredygtighed, Ikast-Brande Kommune

• Karsten Filsø, Formand for Natur - Miljø- og Klimaudvalget, Holstebro kommune

• Martin Alstrup, Familielandbruget Vest

• Jørgen Krøjgaard, Herning-Ikast Landboforening

• Kristian Gade, Holstebro Struer Landboforening

• Knud Erik Christensen, DN-Herning

• Benny Pedersen, Friluftsrådet Midtjylland

• Gunnar Houlby Pedersen, Holstebro og Omegns Fiskeriforening.

Storå-komiteen understøttes af en styregruppe og et sekretariat med chefer og medarbejdere fra de tre kommuner, som forbereder møderne og følger op på sagerne til Storå-komitéen.

Storå-komiteens formål er:

• at bidrage til optimal og helhedsorienteret vandhåndtering i hele å-systemet på tværs af kommunerne for at mindske fremtidig oversvømmelse af store værdier trods øgede nedbørsmængder

• at formalisere og optimere samarbejdet mellem kommuner, lodsejere og øvrige interessenter med udgangspunkt i et konsensussamarbejde

• at bidrage til fremtidige afbalanceret hensyn til både vandafledning, landbrugsdrift, natur og rekreativ anvendelse af åen og de omkringliggende arealer i hele oplandet

• at sikre fokus på, at fremtidig vandhåndtering medfører forbedringer for klima og miljø, herunder reduktion af CO2 og næringsstoffer til vandmiljøet, herunder målsætninger i statens vand- og naturplanlægning.

Læs også