Nordjysk økoraps: Attraktiv højværdiafgrøde, men også en højrisikoafgrøde

De seneste års prisstigninger på raps har medført en kraftig forøgelse af rapsarealet, og bare i region Nordjylland er der på kun tre år sket en stigning i rapsarealet på knap 20.000 hektar.

Af Nanna Hellum Kristensen, økologikonsulent ved Agri Nord

Nordjyske landmænd er dygtige til at dyrke vinterraps, og sortsblandingen har ydet knap 4.500 kg frø pr. hektar i sortsforsøgene ved Agri Nord i årene 2019 til 2022.

Økologerne har haft svært ved at opnå høje udbytter i raps, men de økologiske landsforsøg indikerer, at der i det rigtige år kan opnås udbytter på 4.000-4.500 kg frø pr. hektar i det nordjyske. Det kræver, at man investerer i jordbearbejdning, gødskning og ukrudtsbekæmpelse, og at man planlægger, hvordan raps skal indgå i sædskiftet. Man skal også være indstillet på, at der vil være store forskelle på udbytterne afhængigt af året.

Stort næringsstofbehov

Rapsen bør sås senest midt august, og er følsom overfor kompakt og våd jord. Gruppesåning på rækker er at foretrække. Raps er en korsblomstret afgrøde med stor bladmasse, og kræver stor forsyning af næringsstoffer. Specielt har den et stort svovlbehov, som normalt ikke kan dækkes af det svovl, som tilføres med husdyrgødningen.

Bormangel kan også forekomme på de sandede jorde med høje reaktionstal, men det altafgørende er dog, at rapsen har kvælstof nok. Så hvis man ikke prioriterer kvælstof til rapsen, skal man helt undlade at give sig i kast med raps.

Raps kvitterer også for efterårsgødskning, og forårstilførslen skal ske tidligt. Denne kan eventuelt tilpasses i forhold til, hvordan rapsen er udviklet i efteråret.

Landsforsøg med bælgplanter

Der er lavet økologiske landsforsøg med forskellige bælgplanter såsom alexandrinekløver og fodervikke, som skal udvintre og derefter forsyne rapsen med kvælstof. Forsøgene viser ikke signifikante effekter, og i tørre forår kan det reducere udbyttet i rapsen, hvis ikke bælgplanterne dør af frosten. I praksis er erfaringerne også, at det er svært at få til at fungere.

Raps er altså en attraktiv højværdiafgrøde, men i økologisk regi er det også en højrisikoafgrøde. Derfor bør prisen være høj nok, og man bør lægge en strategi for sin rapsdyrkning. Husk også at tjekke afsætningsmulighederne, og lav eventuelt en kontrakt på forhånd.

Læs også