Jordbunden i fokus

Eksperter inden for jordbundsområdet og interesserede landmænd mødtes til »Jordbundens dag«, hvor fokus blandt andet var på at stoppe jorderosion.

JORDBUND 150 deltagere havde fundet vej til Dalum Landbrugsskole i Odense, hvor Agrovi, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark, Seges og Økologisk Landsforening i fornem forening bød på indlæg om udfordringer og muligheder i at bevare og opbygge landbrugsjordens frugtbarhed i Danmark.

- Vigtigheden af at bevare en sund, levende og frugtbar landbrugsjord, der både gavner landmænd og samfund, markeres hvert år den 5. december til »Jordbundens dag«, fortalte chefkonsulent Janne Aalborg Nielsen, Økologisk Landsforening.

Ifølge oplægget til »Jordbundens dag« udpines to gange Danmarks areal årligt på verdensplan, hvorved landbrugsjorden bliver til ørken. Det betyder både manglende forsyning med fødevarer, men også udledning af store mængder klimagasser og et enormt tab af biodiversitet.

- I år er temaet »stop jorderosion« i bred forstand – og hvis vi ikke før har set, at netop erosion er et problem på de danske marker, så har det været meget tydeligt i år, sagde Janne Aalborg Nielsen.

Erosion skaber kvaler

Agronom Casper Szilas, GPS Agro, indledte dagen med et indlæg om jorderosion, hvor han slog fast, at Danmark er et resultat af enorme erosionskræfter gennem tiden, og at det stadig former landskabet og skaber udfordringer i dyrkningen af landbrugsjorden.

- Vinderosion ser vi stort set hvert forår. Det er mest udbredt i Vestjylland, men hele landet er udsat, lød det fra agronomen og forklarede, at vinderosion og efterfølgende sandflugt kræver tørt sand og åbne arealer, hvor vinden kan få fat.

- Især lige efter jordbehandling, hvor afgrøden er sået og overfladen fin, bliver sandet løst, og det begynder at flyve. Det kan betyde, at det øverste jordlag fjernes, og det netop såede frø fritlægges uden chance for at spire.

Bevar læhegnet

Bekæmpelsen kan ifølge Casper Szilas være permanent vegetation for at styre sandet, hvor især læhegn begrænser sandflugten.

- Man siger, at et læhegn beskytter mod vinden 10 gange hegnets højde, så det er en vigtig parameter og jeg vil gerne slå et slag for, at der ikke fjernes så mange læhegn, som jeg synes, tendensen har været de seneste år, fastslog Casper Szilas.

Han fremhævede ligeledes jordens ru overflade, for at yde vinden modstand hen over markerne, samt planterester/stub, såretning på tværs af vindretningen, såteknik med riller/furer og flerårige afgrøder, som faktorer der kan dæmpe vinderosionen.

Vand- og dyrkningserosion gør sig især gældende på jorde med dårlig infiltrationsevne og underjordskomprimering.

- Der er mange faktorer, der spiller ind, når det drejer sig om vanderosion, men især nedbørsintensiteten og mængden af frost, tø og sne er betydende, sagde Casper Szilas.

- Vi oplever større og kraftigere nedbør, og det giver problemer med infiltrationen i jorden grundet den større mængde nedbør, der skal gennem jordlaget, sagde han og mindede om, at der fremover ventes flere og kraftigere nedbørsdage.

Tekstboks:

Jordbundens dag

TEMA »Jordbundens dag« finder sted efter initiativ fra FN, der ønsker, at et forum for eksperter og interesserede samles og deler viden om jordbundsforhold.

Læs også