Tid at fortælle om årets IPM

Alle bedrifter skal årligt udfylde et IPM-skema med beskrivelse af de IPM- overvejelser, der er gjort på den konkrete ejendom. I år er deadline for indberetningen 31. marts

Integreret plantebeskyttelse, IPM, er en hjørnesten i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider og EUs medlemslande er forpligtet til at sikre, at alle, der anvender pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng, følger IPM-principperne.

 

De 8 IPM-principper

1. Vi forebygger og bekæmper ukrudt, sygdomme og skadedyr ved at have et varieret og sundt sædskifte, bruge hensigtsmæssige dyrkningsmetoder og resistente eller tolerante sorter, ved at gødske, kalke, vande og afvande i passende omfang, forebygge spredning af ukrudt, sygdomme og skadedyr ved omhyggelig rengøring af maskiner med videres samt ved at beskytte og øge mængden af nytteorganismer i og omkring det dyrkede areal

2. Vi kender og følger skadevolderne i afgrøderne, bruger varslinger og prognoser og søger råd hos kvalificerede og uvildige rådgivere.

3. Vi inddrager varslinger, prognoser og skadetærskler, når vi tager beslutninger om plantebeskyttelse. Desuden tager vi hensyn til regionale og klimatiske forhold.

4. Vi vælger ikke-kemiske metoder mod skadevolderne, hvis metoderne er tilstrækkeligt effektive og rentable.

5. Vi vælger de pesticider, som passer bedst til opgaven og giver mindst risiko for bivirkninger på menneskers sundhed, på andre organismer i naturen og på miljøet.

6. Vi vælger den korrekte dosering, så vidt muligt nedsatte doseringer. Vi behandler så få gange som muligt, pletsprøjter mv. Samtidig forebygger vi, at skadevolderne udvikler resistens mod midlerne.

7. Ved risiko for resistensdannelse erstatter vi med behandlingerne med midler med andre virkningsmekanismer, eller vi blander midler med forskellige virkningsmekanismer.

8. Vi følger op på, hvordan indsatsen har virket. Udgangspunktet er en løbende overvågning af skadevolderne i marken og registreringerne i sprøjtejournalen.

Kilde: Seges

Læs også