Kun få ændringer i normtal for svinegødning

Fosforindholdet er faldet i slagtesvinefoder i forhold til seneste normtal, viser nye tal for svinegødningens indhold.

Der er - bortset fra for indholdet af fosfor i foder til slagtesvin – kun mindre justeringer i datagrundlaget for protein og fosfor i forhold til seneste normtal for svinegødningens indhold. Det stammer fra lidt lavere foderforbrug til smågrise og slagtesvin samt et lidt højere foderforbrug til søer – og små ændringer i protein- og fosforindhold.

I notat nummer 2019 beskriver Per Tybirk, Seges Svineproduktion, grundlaget for foder og produktivitet, som ligger bag normtal for 2020/21.

I normtal for svinegødning beregnes indholdet i gødningen ud fra produktionskontrollernes landsgennemsnit for vægtintervaller og fodereffektivitet - i kombination med data for svinefoderets indhold. Foderets indhold stammer fra Fødevarestyrelses kontrolanalyser og analyser gennemført af Seges.

For at undgå tilfældige udsving på grund af lidt usikkert datagrundlag er det generelle princip, at tal fra det seneste år vægtes med forrige normtal – medmindre der er faglige årsager, som kan forklare et niveauskift. For fosfor i slagtesvinefoder er det således valgt at bruge landsgennemsnit fra 2019-foderet direkte som følge af dels et forøget analysegrundlag, dels af at fosfornormen blev nedjusteret i efteråret 2018.

Årlig justering

Normtal for husdyrgødningens indhold justeres årligt. Aarhus Universitet har ansvaret for normtalsarbejdet.

Datagrundlaget for svinegødningens indhold har i mere end 20 år været baseret på landsgennemsnit for produktionskontrollen i kombination med det bedst opnåelige bud for foderets indhold på landsplan.

Normtallene, hvor der tages hensyn til ammoniakfordampning, halmtilførsel, m.m., publiceres på Aarhus Universitets hjemmeside, i Landbrugsstyrelsens vejledning om gødsknings- og harmoniregler samt i Gødningsbekendtgørelsen.

Se hele notat nummer 2019, der udelukkende viser baggrunden for normtallene, via svineproduktion.dk.

cab

 

Læs også