10 år med vandløbslaug: Lokal dialog med støvlerne på

Centrovice-formand Torben Povlsen glæder sig over, at vandløbslaugene bidrager til at klare opgaverne lokalt i kommunerne fremfor nationale forordninger.

Torben Povlsen opfordrer til, at arbejdet i de fynske vandløbslaug fortsættes, for at fastholde den gode dialog med de kommunale myndigheder til gavn for de bedste løsninger for både lodsejere og naturen. Landboforeningsformanden ses her ved generalforsamlingen i Nyborg Vandløbslaug samme aften, som det første fynske vandløbslaug blev stiftet for ti år siden. Foto: Erik Hansen Generalforsamlingen i Nyborg Vandløbslaug havde efter to års coronapause samlet 30 lokale lodsejere og repræsentanter fra Nyborg Kommune. I forgrunden formanden Erik Jensen, Haulund i Tårup. Foto: Erik Hansen

- Kommunerne lytter til vandløbslaugene og roser den gode dialog, fremhævede Torben Povlsen ved mødet. Foto: Erik Hansen

Da formanden for Nyborg Vandløbslaug mandag aften bød velkommen til de omkring 30 lokale lodsejere ved generalforsamlingen i Ullerslev Forsamlingshus, var det præcist samme dag for 10 år siden, det første fynske vandløbslaug blev stiftet.

Efter etableringen af det første laug i Nordfyns Kommune, kom der allerede samme år tilsvarende vandløbslaug i de øvrige fynske kommuner. Det skete efter et stiftende møde, som Centrovice tog initiativ til.

Her 10 år efter glæder landboforeningsformand Torben Povlsen sig over, at dialogen mellem lodsejere og kommunerne lokalt har bidraget til konstruktive løsninger.

God økologisk tilstand

- Kommunerne lytter til vandløbslaugene og roser den gode dialog. Samtidig har det ført til forbedringer blandt andet omkring oprensningen af vandløbene, der jo er sat i verden for at lede vandet væk, hvad enten det er naturlige kildevæld eller gravede vandløb, som en del af dræningen og vandets infrastruktur.

Torben Povlsen fremhæver gode økologiske tilstand i danske vandløb, men pointerer samtidig en nødvendig nytænkning i forhold til de øgede vandmængder, som klimaændringerne medfører.

- Disse forhold er ikke modstridende, tværtimod. Der findes gode løsninger til økologisk tilstand i den del, hvor der løber vand altid. Samtidig kan der med dobbeltprofiler i visse strækninger gives mulighed for, at vandet kan brede sig flere meter ud, uden at det løber ud på markerne. Kommuner som Bogense og Middelfart har desuden fundet løsninger, hvor de større vandmængder ledes gennem byer uden gener for lodsejerne, påpeger Torben Povlsen.

Han opfordrer til, at arbejdet i de fynske vandløbslaug fortsættes, netop for at fastholde den gode dialog - med støvlerne på ude i åerne - med de kommunale myndigheder til gavn for de bedste løsninger for både lodsejere og naturen.

Sluse-sag

Ved mandagens generalforsamling glædede formand Erik Jensen, Haulund i Tårup, sig over et godt samarbejde med Nyborg Kommune, også selv om der har været eksempler på, at lodsejere har været for hårde ved nogle træer langs vandløb, og derfor har fået påbud om at plante nye træer.

På mødet var også den langstrakte sag om Kullerup Sluse til debat. Det drejer sig om ændring af Vindinge Å i forbindelse med vandområdeplanerne og ændring af tilløbet til Nyborg by med hævning af vandstanden i voldgraven med 30 centimeter.

Det blev i den forbindelse kritiseret, at hverken lodsejerne eller vandløbslauget var inviteret til et orienteringsmøde for interesseorganisationer om forundersøgelsen for projektet. Kommunens repræsentanter lovede, at det vil ske ved næste møde, som forventes i marts måned.

På grund af coronaen blev der sidste år ikke afviklet generalforsamlinger i de fynske vandløbslaug. Nordfyns Vandløbslaug har meddelt, at årets generalforsamling er udskudt til 7. juni, mens der – udover det allerede afviklede møde i Nyborg - endnu ikke er meldt mødedatoer ud i de øvrige fynske vandløbslaug.

Læs også