Fritzner: Erhvervets hidtil største livtag

Øst for Storebælt valgte den regionale forening, Østlige Øers Landboforeninger at udarbejde et omfattende høringssvar for fem vandoplande. Det kom der 370 sider ud af.

- Det er en værre redelighed, vi er endt i med de vandplaner, men vi må nu håbe, der kommer noget seriøst ud af de mange høringssvar, siger formanden for Østlige Øers Landboforeninger (ØØL) Povl Fritzner, der kalder høringssvarene for det største livtag, erhvervet længe har været ude i.

Østlige Øers Landboforeninger er den eneste regionale forening, der har kastet sig ud i at udarbejde høringssvar.

- Vi har kunnet løfte opgaven og også haft mulighed for at bruge en hel del penge på at gøre de fem høringssvar ganske kvalificerede, siger Povl Fritzner.

ØØL har ved afslutningen af vandplanernes høringsfase indsendt fem omfattende høringssvar til de fem vandplaner, der dækker foreningernes geografiske område. Der er tale om i alt indsendt 370 siders høringssvar til hovedvandoplandene: Kalundborg, Køge Bugt, Isefjord-Roskilde Fjord, Østersøen og Smålandsfarvandet. Derudover har ØØL indsendt høringssvar til mere end 30 Natura-2000 planer.

Regionalt udspil
Høringssvarene fra ØØL har i hovedtræk alle fokus på de manglende samfundsøkonomiske beregninger af vandplanernes konsekvenser, de juridiske forhold ved implementeringen af Vandrammedirektivet.

Det påpeges desuden, at der er et fagligt svagt grundlag for reduktionskrav til kystvandene, mens der er en række konkrete forhold om indsatser på områdernes vandløb og den problematiske anvendelse af generelle virkemidler.

- Vi besluttede allerede ved idéfasen i ØØL’s bestyrelse, at det var naturligt at placere og løse opgaven omkring indspil til implementeringen af Vandramme- og Habitatdirektivet regionalt. Konkret er opgaven løst ved at en gruppe konsulenter fra ØØL’s medlemsforeninger samt ØØL’s sekretariat siden efteråret har arbejdet med opgaven.

Arbejdsgruppen er blevet suppleret med konsulentbistand fra blandt andet planteavls-, miljø- og landdistriktskonsulenter på de mere fagspecifikke områder.

Købte bistand udefra
- ØØL fandt det nødvendigt at bruge op mod en halv million på at få lavet en analyse fra en uafhængig ekstern leverandør, nemlig Danmarks Hydrauliske Institut (DHI).  Den omfattende analyse fra DHI indgår i ØØL’s høringssvar.

Povl Fritzner peger ligeledes på den hjælp, der har været ydet fra landmænd, der har stillet konkrete data fra deres bedrift til rådighed for derved at gøre det muligt at beskrive de konkrete konsekvenser, planerne kan have for den enkelte. Endelig har ØØL ønsket at belyse, hvordan virkemidler til kvælstofreduktion kan placeres målrettet med økonomisk og miljømæssig effektivitet til følge.

- Vi forventer nu, at de indsendte høringssvar, som er fagligt velunderbyggede og politisk velbegrundede, vil blive behandlet seriøst i miljøministeriet og Naturstyrelsen og at det vil medføre ændringer i vandplanerne, håber Povl Fritzner.

Fremadrettet er det nu indsatsen overfor kommunerne, som skal udarbejde handleplaner til implementering af vandplanerne, der er i fokus for ØØL. Her har de enkelte medlemsforeninger i ØØL kontakten til kommunerne, og det er efter formandens opfattelse vigtigt, at der igangsættes samarbejder med kommunerne allerede før vi kender handleplanernes endelige udformning.

Læs også