Positive signaler omkring sydfynsk naturturisme

(LANDBRUG FYN) Hvidkildes ejer, der som skovbrugets repræsentant er tilknyttet bestyrelsen i Naturturisme I/S, glæder sig over en større lydhørhed over for land- og skovbrugets argumenter. Samtidig efterlyser han en bedre information fra landbrugsorganisationerne til deres medlemmer.

Det ambitiøse Mål 2-projekt, »Naturturisme i Det Sydfynske Øhav«, hvis formål er at gøre Det Sydfynske Øhav til et af Danmarks mest attraktive og alsidige områder for naturoplevelser, har ikke vakt udelt begejstring hos de 400-500 lodsejere på Sydfyn og Øerne, som på den ene eller anden måde vil blive berørt af projektet - ikke mindst i forbindelse med den planlagte etablering af cirka 250 kilometer vandresti »Øhavet Rundt«.

Således har Hvidkildes ejer, Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, der som repræsentant for Dansk Skovforening (uden stemmeret) er tilknyttet bestyrelsen for Naturturisme I/S, der står for planlægningen og etableringen af projektet, i dagspressen gjort opmærksom på, at en gennemførelse af projektet efter den foreløbige plan kan medføre ikke uvæsentlige gener for en række af de berørte lodsejere.

- Landboforeningerne har været repræsenteret i bestyrelsen i over et år og har været med til at tegne de streger på kortet, som i store træk angiver det kommende stiforløb. Alligevel er der ingen i landbruget, der har hørt noget om projektet og de gener, det vil påføre erhvervet, påpeger Christian Ahlefeldt, som opfordrer landboorganisationerne til at være bedre til at informere deres medlemmer i sådanne situationer.

- Der, hvor skovejere og øvrige lodsejere er blevet opmærksomme på projektet, er i forbindelse med artikler omkring, at byrådene er blevet udstyret med ret til at ekspropriere til stiprojektet, fortsætter Christian Ahlefeldt. Endvidere er kommunerne blevet bemyndiget til at bruge vejloven, som giver lov til at benytte stierne døgnet rundt.

- Endvidere anbefaler skovforeningen, at man i så vid udstrækning som muligt anvender allerede eksisterende veje og stier som udgangspunkt for stisystemet. I den forbindelse peger man på, at nyetablering af stier, der medfører en betydelig færdsel, for eksempel i landskabets ledelinier, kan føre til overordentlig stor skade for disse biotoper, hvilket i sig selv reducerer stiens værdi.

- Stien Øhavet Rundt skal selvfølgelig etableres, understreger Christian Ahlefeldt. Men hvis stien med lige så stor rimelighed kan gå et andet sted, så skal den gå der, selv om det er et sted med

Blandt andet udtaler bestyrelsen, at man er enige om, at naturbeskyttelsesloven og forliget om adgangsreglerne skal være udgangspunkt for adgangen til stien, hvilket betyder, at der vil være adgang fra kl. 6.00 til solnedgang.

- Ligeledes glæder jeg mig over, at bestyrelsen også klart har præciseret, at der skal ske en inddragelse af lodsejerne i god tid inden et projekt fremsendes til ekspropriation. Ligeledes at lodsejeren skal have mulighed for at påvirke projektet - også i en grad, så et stiforløb kan flyttes indtil flere kilometer, slutter Hvidkildes ejer.

Læs også