NordVestfyn etablerer VVM-beredskab

Hvis en landmand ønsker at ændre eller udvide husdyrproduktionen, er det vigtigt, at oplysningerne i ansøgningen er så præcise som muligt. Landbrugsrådgivningen NordVestfyn har oprettet et VVM-beredskab, som kan rådgive og hjælpe i disse sager.

De meget omtalte sager fra Ståby og Beldringe, hvor Naturklagenævnet har givet Fyns Amt ret i, at der skal laves VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet), før de pågældende landmænd eventuelt kan få tilladelse til at etablere eller udvide en husdyrproduktion, vil formentlig danne præcedens fremover.

- Det betyder formentlig ikke, at alt byggeri på Fyn går i stå, men vi må forvente, at det bliver både dyrere og besværligere at få lov til at bygge. Derfor har vi besluttet at ruste os bedst muligt til at hjælpe landmændene, og det har vi gjort ved at etablere et »VVM-beredskab«, som kan være med til at forsøge at afkorte processen og derved billiggøre det for landmændene, siger afdelingsleder, svinebrugskonsulent Jan Brochstedt Olsen, Landbrugsrådgivningen NordVestfyn.

- Vi havde naturligvis håbet på en anden afgørelse i sagerne fra Ståby og Beldringe. I en anden sag - fra Volderslev - havde amtet givet tilladelse. Denne blev af Danmarks Naturfredningsforening påklaget til Naturklagenævnet, som imidlertid henholdt sig til redegørelsen fra amtet, der ikke mente, det planlagte projekt var belastende.

- Det vil sige, at man fremover skal være meget mere konkret i sin ansøgning om udvidelse af husdyrbrug. Amtet tager stilling ud fra ansøgningen. Og er der mangelfulde oplysninger, og bedriften måske oven i købet ligger i et område, der er udpeget som belastet eller særlig følsomt, så siger man nej.

- Især skal man være nøjeregnende med balanceregnskab over, hvad der kommer ind, og hvad der kommer ud - af kvælstof, fosfor m.v., understreger Jan Brochstedt Olsen. Hvis man allerede på forhånd kan se, at der er et problem, for eksempel med grundvand og afstrømning af overfladevand, så kan man allerede i sin ansøgning pege på, at man har større arealer til at sprede gødningen på - og/eller at man vil dyrke et vist areal med efterafgrøder, som kan opsamle næringsstoffer.

- Den sidste ting, der vurderes for, er lugt, støj og afstandskrav til naboer. Hvis man for eksempel ligger i nærheden af bymæssig bebyggelse, kan man lige så godt i ansøgningen gøre opmærksom på, hvad man vil gøre. Det kan for eksempel være at fortynde ventilationsluften ved at lave en høj skorsten.

Jan Brochstedt Olsen står for den overordnede koordination og er dermed ansvarlig for, at de oplysninger er korrekte, som skal leveres til myndighederne for at få de pågældende sager til at køre rigtigt. Som »backing-group« har han tre konsulenter, som hver for sig har stor indsigt og erfaring inden for deres respektive fagområder. De tre er kvægbrugskonsulent Per Einshøj, svinebrugskonsulent Annette R. Jensen og planteavlskonsulent Ove Englund.

- Formålet med VVM-beredskabet er at forsøge at afkorte processen - og dermed billiggøre det for landmændene. Vi vil samtidig pege på, at selv om man har fået en tilladelse, skal man være opmærksom på, at der er en klagefrist. Man skal altså ikke gå i gang med det samme. Naturklagenævnet kan stoppe byggeriet, hvis en klage tages til følge, påpeger Jan Brochstedt Olsen. Han understreger samtidig, at man søger et konstruktivt og positivt samarbejde med såvel landmændene som med de involverede myndigheder.

Læs også