De vanskelige politikere

Hans Bang-Hansen uddelte hug til politikerne på Christiansborg for deres håndtering af landbrugets problemer.

- I Danmark kan vi glæde os over, at forbrugerne har stor tillid til dansk oksekød. Jeg har nu klart mere tillid til oksekød end til politikere, der anvender ofringer som politisk signal, sagde Hans-Bang Hansen i sin formandsberetning på amtsdelegeretmødet i Den østjyske Fælleslandboforening i mandags.

Hans kommentar var begrundet i den omfattende måde, de danske politikere - med fødevareminister Ritt Bjerregaard (S) i spidsen - har valgt at håndtere forebyggelsen af BSE i Danmark på. Bekæmpelsen går blandt andet ude på at teste al slagtekvæg over 30 måneder.

- Jeg vil tillade mig at kalde det et gigantisk bluffnummer at tage beslutninger, der koster milliardbeløb, uden at det har nævneværdig betydning for fødevaresikkerheden. I Danmark har vi nu testet 170.000 dyr. Vi har fundet et enkelt BSE-tilfælde, og var det ikke blevet fundet, ville det have været uden betydning for fødevaresikkerheden, da risikomaterialet fjernes ved slagtning, fortalte Hans Bang-Hansen.

Harmen blev ikke mindre af, at den selvsamme fødevareminister har fortalt landbruget, at BSE-miseren er selvforskyldt, idet landbruget selv har valgt sin produktionsform. Derfor mener Ritt Bjerregaard, at det ikke er et offentligt anliggende at yde støtte til bekæmpelse af BSE i Danmark.

- Det er jo interessant, at det nu er blevet socialdemokratisk politik, at selvforskyldt nød ikke er noget offentligt anliggende, sagde Hans Bang-Hansen spydigt. For ham er det væsentlige dog ikke, hvorvidt der skal kompenseres eller ej. Det væsentlige for danske landmænd er, at de ligestilles med deres europæiske kolleger.

- Alt tyder på, at landbrugseksporten sætter ny rekord i år med godt 58 milliarder kroner. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at man har regnet ud, at popgruppen Aqua har tjent mere end alle landets svineproducenter. Det siger heller ikke så meget, hvis udgangspunktet er 1998/1999, som var en usædvanlig dårlige periode for svineproduktionen. Men nu er popgruppen Aqua opløst – til gengæld skæpper svineproduktionen stadig godt i kassen, oplyste Hans Bang-Hansen.

En arbejdsgruppe nedsat af regeringen har foreslået, at en statsfond – Jordbrugerfonden - opkøber gårde og forpagter dem ud til unge landmænd.

- Jeg har forstået, at de unge forpagtere ikke skal vælges ud fra markedsøkonomiske principper. Bestyrelsen vil som et andet smagsdommerpanel vælge fra »ikke mindst, hvilke ideer, vedkommende har med at drive ejendommen«, som det blev sagt ved præsentationen af Jordbrugerfonden, fortalte han.

- De unge, der enten ikke falder i bestyrelsens smag eller hellere vil etablere sig med egen gård, skal ikke alene konkurrere med etablerede landmænd, men også med en kapitalstærk fond, der vil være køber til hver tiende ejendom af interesse for en ung førstegangsetableret heltidsbruger, sagde Hans Bang-Hansen.

- Det er grotesk, at det skal fremstilles som hjælp til landbruget, at vi må vente med at køre gylle ud, til vi kan køre på marken, at vi ikke skal så, når vi ikke kan så, og at vi må brænde korn af, der hverken kan bruges til foder eller fødevarer. Det kan godt være, at jeg er utaknemmelig, men jeg har altså lettere ved at se det tragikomiske i, at når vejrguderne svigter os, så er det Auken og Ritt, der som landbrugets sande venner skal træde til med en dispensation. Så er vi drevet vidt og de har drevet det vidt!

Landbrug, natur og miljø hænger uløseligt sammen. Det bar formand Hans Bang-Hansens beretning ved amtsdelegeretmødet i Den østjyske Fælleslandboforening tydelig præg af.

Vandmiljøplanen, ammoniakhandlingsplanen, grundvandsplanen, vandrammedirektivet, husdyrbekendtgørelsen, 300-meter zonen, Wilhjelmudvalget, Adgangsudvalget – listen over planer, regler og målsætninger, som diverse udvalg har bestemt, at landmænd skal overholde, er lang.

Ikke desto mindre har landbruget været dygtig til at leve op til målsætningerne, mener Hans Bang-Hansen. I forbindelse med Vandmiljøplan II skulle landbruget reducere udvaskningen af kvælstof med 100.000 tons N pr. år.

- Evalueringen viste, at vi vil nå en målopfyldelse på 93 procent. Jeg spørger bare, hvilke andre fine miljøplaner når så høj en succesrate? Politikerne har en vis evne til at koncentrere sig om hullerne i osten – de syv procent, som vi ikke nåede. Og uden ret meget viden om, hvor stor reel betydning, det har for miljøet, sagde han og klagede samtidig over, at den del af planen, som skulle finansieres af samfundet, endnu ikke er leveret.

Den regionsbestemte justering af hvedenormerne har givet anledning til en del debat i det jyske som følge af, at Østdanmark fik bedre muligheder for at opnå kvælstoftillæg til brødhvede end Vestdanmark. Hans Bang-Hansen pointerede, at den nye ordning giver den bedste udnyttelse af den mængde kvælstof, der er til rådighed. At kvoten på 50.000 ha med brødhvede rent faktisk slog til, fremførte han som bevis på, at ordningen har virket hensigtsmæssigt.

Forureningsproblemer fra landbruget drejer sig om andet end kvælstofudvaskning. Tab af N i form af ammoniakfordampning er blevet reduceret, men der er behov for at sætte tabet ned yderligere. Dette arbejder landbruget på blandt andet ved at finde egnede teknologiske løsninger ved nybygning og renovering af stalde og mere hensigtsmæssig håndtering af gylle.

Nogle steder i landet er jorden så mættet af fosfor, at der er risiko for tab til omgivelserne. Landbruget er på eget initiativ begyndt at tage hånd i hanke med dette problem blandt andet ved ændrede fodringsstrategier og fodersammensætninger.

- Det betyder, at nye områder skal beskyttes, og der bliver ikke ryddet op efter de gamle forureninger. På sin vis kan vi i landbruget glæde os over, at man skal ud på landet, når der skal hentes rent drikkevand. Det er ellers ikke altid det, man hører, sagde Hans Bang-Hansen.

Vejle Amt har udpeget omkring 11 procent som nitratfølsomt område, hvilket er langt over de fire procent på landsplan og de 0,9 procent i Vejle Amt, som Drikkevandsudvalget arbejder med.

Landmændene i Vejle Amt har også givet udtryk for undren omkring størrelsen af de udpegede områder, usikkerhed omkring hvilke områder, det vil komme til at berøre, og bekymring omkring restriktionerne, som generelt er uden kompensation.

Resultatet er indtil videre, at Landboretsudvalget i Vejle Amt har afleveret en indsigelse mod grundvandsplanen, og der er udarbejdet foreløbig 15 indsigelser fra enkeltpersoner.

I øjeblikket er der 17 sager i behandling, hvor fire har været igennem den første offentlighedsfase, syv er under forberedelse, og fem venter stadig at blive set på.

Til gengæld går det lidt mere tjept med screeningssagerne. Amtet har modtaget 136, hvoraf kun ni ikke er behandlet endnu. Resten er enten færdigbehandlet, er ved at blive behandlet, venter på yderligere oplysninger eller er frafaldet.

Læs også