Lavt toksinindhold i hvede af høst 2021

Ud af 21 prøver kunne der påvises DON i ni prøver, som alle var under grænseværdien. ZEA blev kun påvist i seks prøver og i et tilfælde over grænseværdien, oplyser Seges.

Indholdet af toksiner fra svampen fusarium i hvede og andet korn er blevet målt efter høst hvert år siden 2003.

Her i 2021 er der igen undersøgt 21 prøver fra hvedemarker.

- De 14 prøver er fra pløjede marker, mens 7 prøver kommer fra upløjede marker med forfrugt vinterraps og i et enkelt tilfælde hestebønner, oplyser Seges, der samler og analyserer målingerne.

Tidligere års målinger viser, at der kan være mere toksin ved forfrugt korn og samtidig reduceret jordbearbejdning end ved forfrugt korn og pløjning. Dette er dog ikke tilfældet ved forfrugt raps/hestebønner og samtidig reduceret jordbearbejdning.

Der er i år som sædvanligt analyseret for toksinerne DON (deoxynivalenol) og ZEA (zearalenon). Indholdet af HT-2 og T-2 er undersøgt i fem prøver.

Lave værdier

DON blev i år påvist i ni prøver med op til 220 ug/kg og i alle prøver således under grænseværdien.

ZEA blev påvist i seks prøver med 5-11 ug pr. kg og 360 ug pr. kg i en enkelt prøve fra en pløjet mark med forfrugt vårbyg.

HT-2 og T-2 blev påvist i to af fem prøver.

Blomstring vigtig

Alle prøverne er høstet relativt tidligt nemlig i perioden 26. juli til 26. august Tidligere års data har vist, at toksinindholdet kan stige ved sen høst som følge af ustadigt vejr. Vejrforholdene under blomstring har dog større betydning end høstdatoen.

- Der er i årets data ikke fundet sammenhænge mellem dyrkningsteknik og toksinindhold, hvilket sikkert skyldes de lave indhold af toksiner, konkluderer Seges.

Flere års måling af toksiner i hvede

● Seges har årligt siden 2003 gennemført en undersøgelse over indholdet af fusariumtoksiner i hvede.

● Formålet med moniteringen er at vurdere, hvor stort problemet er med fusariumtoksiner i Danmark i forhold til grænseværdierne.

● Endvidere er formålet at vurdere, i hvor høj grad dyrkningsforholdene påvirker indholdet af fusariumtoksiner.

● Hvert år undersøges hvedeprøver fra 45-100 hvedemarker for indhold af følgende fem fusariumtoksiner: deoxynivalenol (DON), nivalenol (NIV), T-2, HT-2 og zearalenon (ZEA).

● DON, NIV, T-2 og HT-2 giver diarré og nedsætter tilvæksten. ZEA kan være årsag til reproduktionsproblemer.

● I 2020 er udarbejdet et såkaldt risikovurderingsskema ud fra de foregående mange års data.

● Heraf kan for eksempel nu ses, at der er omkring 60 procent risiko for overskridelse af grænseværdien, hvis der er op til fire dage med nedbør i en periode på 11 dage omkring blomstring. Det gælder særligt, hvis man dyrker en modtagelig hvedesort, har forfrugt majs og praktiserer reduceret jordbearbejdning.

● EU’s grænseværdier for hvede til human ernæring er 1.250 μg DON pr. kg og 100 μg ZEA pr. kg.

● For korn til foderbrug er der i EU fastsat såkaldte vejledende grænseværdier. Den vejledende grænseværdi i fuldfoder til svin er 900 μg DON pr. kg.

● Hvis der anvendes omkring 70 procent hvede i foderblandingen, svarer den vejledende grænseværdi i foderkorn til grænseværdien for korn til human ernæring.

● For ZEA er den vejledende grænseværdi i fuldfoder til smågrise og gylte 100 μg ZEA pr. kg og i fuldfoder til søer og slagtesvin 250 μg ZEA pr. kg.

● For det samlede indhold af HT-2 og T-2 har SEGES Svineproduktion fastsat en grænseværdi på 500 μg pr. kg.

Læs også