Styr på reglerne for gylleudbringning

Februar har været præget af store mængder nedbør, og mens gyllevognene holder i maskinhuset og venter på farbare marker, kan tiden bruges på at genopfriske reglerne for gylleudbringning.

Reglerne for gylleudbringning er en krævende disciplin at mestre. Kravene til forsuring og nedfældning er afgørende at have styr på, inden udbringningen for alvor begynder, understreger Martin Nørregaard Hansen, landskonsulent for husdyrgødning ved Seges Innovation.

Den korte version er, at gylle, der udbringes til fodergræs eller før såning, skal nedfældes eller forsures. Forsuring skal enten ske i stalden, i tanken eller ved udbringning. Forsures gyllen i stalden, fremgår kravene til forsuring af ejendommens miljøgodkendelse.

- Forsures gylle i tanken, skal den udbringes senest 28 dage efter forsuringen er sket. Her skal man være opmærksom på, at der ikke må tilføres frisk gylle til tanken efter forsuring. Fra den 1. april til den 31. august skal gyllen udbringes senest 72 timer efter forsuring, siger Martin Nørregaard Hansen.

Udbringes gyllen inden 72 timer efter forsuring, sidestilles tankforsuring med markforsuring, når det kommer til de anvendte mængder svovlsyre. For almindelig kvæggylle er kravet 1,7 liter svovlsyre pr. tons gylle. For almindelig svinegylle er kravet 1,6 liter pr. tons gylle. Og for afgasset gylle er kravet 6,1 liter svovlsyre pr. tons gylle.

De krav gælder ved tilsætning af en 96 procent svovlsyre-opløsning. Udbringes gyllen senere end 72 timer efter forsuring, skal gyllen tilføres højere syredoseringer. 

Økologer undtaget

Økologer er undtaget fra kravet om nedfældning i fodergræs fra 1. februar til 1. maj og har ikke tilladelse til at anvende forsuret gylle. Det betyder også, at ved udbringning før såning skal gyllen på de økologiske marker nedfældes.

Her har de konventionelle planteavlere mulighed for at vælge mellem forsuring og nedfældning, men vælges forsuring, skal gyllen nedmuldes hurtigst muligt og senest indenfor fire timer.

- Det har tidligere været et krav, at man forsurede gylle til 0,2 hektar vintersæd for hver hektar forsuret gylle, der blev slangeudlagt inden såning. Det krav findes ikke længere, siger Martin Nørregaard Hansen.

Husk dokumentation

Martin Nørregaard Hansen minder om, at man som landmand skal kunne dokumentere, at husdyrgødningen er udbragt på lovlig vis.

Når gyllen skal forsures eller nedfældes, er det altså afgørende, at man som landmand dokumenterer, at det er sket. Det kræver en erklæring, som kan være registrering af handlingen i en markbog eller et markstyringsprogram, samt dokumentation for, at det er sket.

Når det gælder forsuring, skal man kunne fremlægge kvitteringer for indkøb af en tilstrækkelig mængde svovlsyre. Er det maskinstationen, der udbringer gyllen, skal den anvendte syremængde og mængden af gylle, der er udbragt, fremgå af fakturaen for arbejdet.

Og fakturaen fra maskinstationen kan også bruges som dokumentation for nedfældning. Udfører man selv arbejdet, skal der føres logbog over det udførte arbejde. I alle tilfælde skal dokumentationen opbevares i fem år, oplyser Seges Innovation.

 

Læs også