Mange roemarker er i år sået om

Med tørre forhold i markerne forventes ikke yderligere fremspiring af betydning i de tidligt såede marker, påpeger man fra Agricenter. Men nu er der også fare for tripsangreb.

Sukkerroernes fremspiring er i år meget varierende i roemarkerne, primært på grund af den kraftige regn først i april efterfulgt af mange kolde dage.

Det oplyser Agricenter ved Nordic Sugar, som påpeger, at fremspiringen er meget afhængig af sådybde og jordtype.

- Endvidere er der også set nogen sortsforskelle i evnen til fremspiring, hvor det især er marker sået med sorten Twix, der har ligget lavt i fremspiring. Der er derfor sået betydelige arealer om.

- Grænsen for omsåning sættes fortsat til 40.000 planter pr. hektar, som skal være nogenlunde jævnt fordelt. Med de nuværende tørre forhold i markerne forventes ikke yderligere fremspiring af betydning i de tidligt såede marker, påpeger man fra Agricenter.

Trips og snegle

Fra Agricenter advarer man mod angreb af trips, som ses i mange marker i disse dage.

- Hvor der er tydelige tripsskader på mere end 50 procent planter, er bekæmpelse aktuel. Er plantetallet begrænset i marken, vil dette sænke bekæmpelsestærsklen.

Skaderne ses som fortykkede kimblade, der bøjer rundt og nedad, og det første sæt løvblade, der er på vej i hjerteskuddet, ses at være rødlige og fortykkede.

Trips bekæmpes med 0,1-0,2 kg Lamdex pr. hektar. Behandling foretages i solskin, når trips er fremme på planterne.

Kortvarig effekt

- Vi anbefaler at undgå såkaldte forsikringssprøjtninger. Dels har forsøg ikke vist rentabilitet ved behandling ved lavere angreb, og dels af hensyn til at bevare de vigtige nyttedyr i marken, idet pyrethroider er skadelige for disse nyttedyr.

Effekten af behandling er kortvarig i de tidlige vækststadier, da der hurtig udvikles nye plantedele, som vil være ubeskyttede.

Skadedyr, der ikke rammes, fordi de opholder sig nede i jorden, bekæmpes ikke, før de gnaver af behandlede plantedele.

Angreb af agersnegle er ikke et problem under de nuværende tørre forhold i markerne. Derimod ses en del planter, hvor kimbladene mangler helt eller delvist, og dette skyldes gnav/bid af harer eller fugle.

Afvent første sprøjtnng

Hvor der er anvendt clomazon før fremspiring ses en del steder ret kraftig virkning med hvid/gul-farvning af roernes kimblade og første sæt blivende blade.

- Den kolde periode og kraftige nedbør efter udsprøjtning udløser denne kraftige virkning. Her anbefales det at være afventende med første sprøjtning, og/eller anvend nedsat dosering af især betanalmidlerne, lyder det fra Agricenter.

Hvis der ikke er udsigt til regn i dagene/ugen efter sprøjtning, anbefales kun at anvende 0,5 liter Goltix pr. hektar.

Hvide belægninger

Vær opmærksom på de tørre og solrige forhold bevirker, at der dannes tykt vokslag på planterne, som kan gøre bekæmpelsen af flere ukrudtsarter vanskelig, blandt andet raps, melder, vejpileurt med flere.

Derfor kan øget dosering af Betanal og Nortron være aktuel eller at mindske tidsintervallet til næste sprøjtning.

- Hvis der anvendes Mero-olie, er vi blevet gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at volumen af vand i tanken er minimum 80-90 procent af den samlede vandmængde, inden Mero tilsættes til sidst i blandingen.

- Ellers kan der opstå hvide belægninger, som flyder rundt i tanken og gør det svært at rengøre ved blanding med Betanal, slutter Agricenter om den aktuelle tilstand ude i roemarkerne netop nu.

Læs også