Vejtransport af pesticider

Gode råd og regler for sikker transport af plantebeskyttelsesmidler.

Der er regler for, hvor store mængder pesticider, der kan transporteres uden særlige foranstaltninger afhængig af midlets giftighed og/eller brandfarlighed. Det gælder for eksempel ved afhentning og transport fra handelslager til ejendom og ved transport af pesticider fra ejendommen til marken.

Reglerne for vejtransport kaldes også for ADR-reglerne.

Jens Erik Jensen, landskonsulent i planteværn, Seges forklarer på Landbrugsinfo, hvordan man ved transport af pesticider skal sikre, at emballagen er uskadt, og at produkterne er sikkert anbragte og fastgjorte.

- Pesticider må hverken opbevares eller transporteres sammen med foder, fødevarer mv., lyder det.

Af hensyn til arbejdsmiljøet, bør pesticider aldrig transporteres i førerkabinen. En lukket boks, der er placeret et sted, hvor der ikke er risiko for påkørsel, vil være velegnet.

Er uheldet ude under transporten, er det vigtigt med en hurtig indsats, så følgevirkninger kan begrænses. Sørg for at alle medarbejdere er informeret om, hvad man skal gøre i tilfælde af uheld. Ring 112, der omstiller til nærmeste beredskab.

 

Fyld sprøjten i marken

Når vognmænd transporterer pesticider, sker det under en række sikkerhedsforanstaltninger, som gælder internationalt. Større leverancer bør derfor overlades til forhandleren af pesticiderne.

Når landmanden transporterer pesticider til eget brug på en godkendt traktor (forsynet med hvid nummerplade med rød kant forrest på traktoren) med vogn eller på marksprøjten, som skal udsprøjte pesticiderne, så gælder ingen øvre grænse for mængden af pesticid, da ADR-reglerne ikke gælder i sådanne situationer.

Dette gælder, uanset om pesticiderne transporteres i en lukket transportboks eller opblandet i marksprøjten. Hvis man har en længere afstand fra gård til mark, anbefales det så vidt muligt at fylde kemi på sprøjten i marken, så man er garderet i fald der sker uheld under transport (f.eks. væltet sprøjte).

 

Registreret køretøj

Transporterer landmænd eller maskinstationer derimod pesticider med en registreret traktor (med hvid nummerplade med rød kant både for og bag) eller med en varevogn, pickup (bil med lad) eller et andet registreret køretøj, så træder ADR-reglerne i kraft, og personen, som transporterer godset, skal have bestået enten et ADR chaufførkursus (5 dage) eller et ADR kapitel 1.3-kursus.

- Man kan nøjes med et ADR kapitel 1.3-kursus, også kaldet et ADR-medarbejderkursus, som er af 3,5 timers varighed, hvis man overholder bestemte frimængder, forklarer Jens Erik Jensen.

Frimængden er bestemt ud fra midlets emballagegruppe, som fremgår af punkt 14 på sikkerhedsdatabladet (leverandørbrugsanvisningen), som bliver udleveret sammen med produktet, eller som kan findes ved opslag af midlet på www.middeldatabasen.dk.

Informationen findes under punktet »Transport«. Emballagegruppen er angivet med et romertal, og frimængderne er som følger

 

Emballagegruppe

Frimængde (kg)

I

20

II

333

III

1000

Kilde: Landbrugsinfo, nyhedsbrev nr. 2887

 

- Det er tilladt at kombinere mængderne, siger landskonsulenten.

- Hvis mængden i emballagegruppe I x 50 + mængden i emballagegruppe II x 3 + mængden i emballagegruppe III ikke overstiger 1.000 kilo, er frimængden overholdt. Man kan således lovligt transportere for eksempel ti kilo af et produkt i emballagegruppe I sammen med 500 kilo af et produkt i emballagegruppe III.

- Langt de fleste pesticider godkendt i Danmark er i emballagegruppe III, hvorfor man som landmand normalt ikke vil have problemer med at overholde frimængden ved transport, siger Jens Erik Jensen.

Læs også