Nyt projekt med fokus på markvildtet

Videncentret for Landbrug gennemfører sammen med Aarhus Universitet et projekt med fokus på landbrugsproduktion og naturtiltag.

Videncentret for Landbrug har sammen med Aarhus Universitet søsat projektet »Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt«. Projektet gennemføres som en del af Landsforsøgene.

Formålet med projektet er at gennemføre naturtiltag på dyrkede marker, så de store ensartede marker med tætte afgrøder får en større variation. Det vil skabe bedre levevilkår for de arter, der er tilknyttet markerne, så arterne kan gennemføre hele deres livscyklus.

Målet er derfor, at skabe grundlag for mere natur i agerlandet. Det gøres ved at bygge bro mellem landmænds daglige praksis og den nyeste viden omkring natur- og vildtvenlige tiltag.

I projektet skal der sættes fokus på, hvordan små tiltag på dyrkningsfladen, med den rette placering og det rette indhold og pleje, kan fremme naturindholdet. Den nye viden skal skabe større landbrugsmæssig forståelse og interesse blandt landmænd for planlægning og driftsstyring af naturfremmende tiltag på markfladen.

 

 

Mål og indhold

Der er behov for mere viden om, hvilke naturtiltag, der giver den største effekt på markfladen. Derfor kobler projektet praktisk viden omkring valg af tiltag, placering, drift og pleje af natur- og vildtvenlige tiltag med forsøg, der dokumenterer effekten på naturen.

Mange landbrug har allerede erfaringer med at etablere en række natur- og vildttiltag på markfladen. De mest anvendte tiltag er insektvolde, barjordsstriber, græsstriber, diverse vildtstriber og vildtbeplantninger.

Der mangler dog en veldokumenteret vurdering af, hvor og hvordan tiltagene skal udformes og placeres for at have den bedste effekt i forhold til naturen.

Det gælder de helt praktiske dyrkningsforhold i forhold til etableringsfasen, teknik, udsæd, samt pleje i vækstsæsonen.

Desuden mangler der konkrete anvisninger, der beskriver, hvordan natur- og vildtvenlige tiltag skal etableres, og hvordan de skal se ud når de er anlagt og plejet optimalt.

Det indebærer, at natur- og vildtvenlige initiativer ofte har begrænset succes på grund af manglende kendskab til samspillet mellem dyrkningsforhold og natur.

Gennem projektet vil vi gøre det gennemskueligt, hvordan man forholdsvis enkelt kan inddrage natur- og vildtvenlige tiltag i markdriften. Det skal ske via praktiske anvisninger via dyrkningsvejledninger og rådgivning. Derudover vil der blive mulighed for vejledning og undervisning af landbrugsrådgivere, landmænd og landbrugselever.

 

Udførelse af natur- og vildtvenlige tiltag via Landsforsøgene

Vi vil afprøve forskellige udformninger og placeringer af natur- og vildtvenlige tiltag i praksis.

Tiltagene skal afprøves på seks forskellige demonstrations- og forsøgslandbrug rundt om i Danmark.

Forsøgene gennemføres gennem Landsforsøgene fra Dansk Landbrugsrådgivning, hvor planteavlsforsøg hvert år gennemføres efter fastlagte og velafprøvede systemer.

Idet forsøgene indgår som en integreret del af Landsforsøgene, vil der for første gang kunne udføres standardiserede dyrkningsforsøg, der dokumenterer og demonstrerer effekten af natur- og vildtvenlige tiltag i kombination med praktisk og rationel markdrift.

De konkrete tiltag i forsøgene består af følgende elementer:

- Tiltag langs markkanter:

- 2 m græsstribe, 6 m vildtstribe og 2 m barjordsstribe.

Tiltag i midtmarken:

- 2 m græsstribe, 2 m insektvold og 6 m vildtstribe.

 

   

Projektet er 2-årigt og er støttet gennem 15. Juni Fonden.

 

Læs også