Multifunktionel jordfordeling i relation til dræning

Den multifunktionelle jordfordeling handler også om dræning af landbrugsjord

DRÆNING Landbrugsstyrelsen har på sin hjemmeside en vejledning omkring multifunktionel jordfordeling – herunder kontrolleret dræning og opmagasinering af vand.

Effekten er markant større ved såkaldt ”aktiv udtagning”, hvor dræningen afbrydes, end ved såkaldt ”passiv udtagning”, hvor jorderne tages ud af omdrift men uden ophør af dræning.

Danmarks reduktionsmål og forpligtelser kræver betydelige reduktioner, og derfor er aktiv udtagning væsentlig i vurderingen af effekten af projektelementer på drivhusgas, vanddeponering, opmagasinering af vand, oversvømmelsesbassiner, multifunktionelle rekreative anlæg, genslyngning af vandløb, naturlig og tilpasset hydrologi, som fx kontrolleret dræning og anlæg til opdæmning af vand.

Oversvømmelsesbeskyttelse omhandler overvejende diger opført langs kysten, inde i landet og langs vandløb. Se mere om tilskudsguiden og vejledningen for multifunktionel jordfordeling på www.lbst.dk.

jba

Læs også